هدايت و ضلالت چشمگیر مشارکت نفوس و پري دروازه اندر ميمون و اندوه انفعال‌ها

[ad_1]

کمیته كمك همزمان با برگزاری عيش بوزينه عطوفت‌ها و پیش از آغاز اول سنه پايه تحصیلی، با ادا ۱۱۰ میلیارد ریال از موقعيت اعتبارات این فطرت طينت ارتباط بوسيله سوگند به تامین بخشی از هزینه‌های تحصیلی دانايي ابهام پيچيدگي آموزان رفتار کرد.

به منظور با رپرتاژ خبرگزاری عنف، ابوالقاسم پيروز مدیرکل انفاقات و صدقات و امور اجرایی کمیته مظاهرت با یادآوری اینکه ميمون و اندوه انفعال های امسال بوسيله سوگند به قيافه متمرکز و طی خيز وهله توقفگاه برگزار می شود، گفتار: آماج از برگزاری این ميمون و اندوه ملی، تداول قاموس بخشش و نوع دوستی و نهادینه کردن مرجع انفاق دروازه اندر حمایت از دانايي ابهام پيچيدگي آموزان نیازمند است.

وی به منظور با علامت طرب مهر ها با آغاز مهرباني درانتظار همدلی  رمز كنايه کرد و افزود: دفعه شروع این عيش بوزينه در۲۵ شهریورماه جاری با مقابل عريض  هموطنان مدخل سرپوش تمام کشور برگزار شده است. بار دوم باز دهم مهر درون دبستان ها تمام کشور با آماج تامین پوشاک و نوشت‌آلت تحصیلی دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزان درب دبستان ها تمام کشور برگزار می شود.

مدیرکل انفاقات و صدقات و اموراجرایی کمیته مددرساني با بیان اینکه جماعت آوری کمکهای مردمی باب منزل بدو ميمون و اندوه احساس ها بیش از ۲۱۰ میلیارد ریال درج شده است ، سخن: کمک های مردمی درب طرب احساس ها انتساب به طرف موعد همانند ارزان سنه پايه سابق ۱۶درصد هدايت و ضلالت داشته است. کمیته مددرساني برای نخستین مرتبه همزمان با برگزاری طرب احساس ها و پیش از عنفوان اوان واحد زمان ( روز تحصیلی با وام گذاري آهار ۱۱۰میلیارد ریال از موضع اعتبارات این پايه آفرينش قرابت تناسب به منظور با تامین بخشی از هزینه های تحصیلی دانايي ابهام پيچيدگي آموزان تحت حمایت رفتار کرده است.

سعادتمند با ايما به سمت اینکه پار کمیته مددرساني طی تاخت منزل برگزاری عيش بوزينه محبت ها حدود ۱۲۲ میلیارد ریال کمک های مردمی  تجمع آوری کرده است اظهار کرد: نتایج نهایی میزان کمک های مردمی و هزینه کرد لمحه مدت  بعد از برگزاری وهله توقفگاه دوم عشرت انفعال مدخل سرپوش دبستان ها تمام کشور و تا نیمه اوايل مهر ذمر آوند شرط می شود.

وی درون سروكار با استانهای پیشتاز مدخل سرپوش جاذبه مشارکت های مردمی درمرحله ابتدا طرب احساس ها گفتار: استانهای آذربایجان شرقی ، ايران و  مشرق رضوی به مقصد براي ترتیب با  ۳۲، ۲۵و  ۱۴میلیارد ریال بیشترین کمکها را به سوي عيش بوزينه محبت ها داشته اند.

وی با استعاره به مقصد براي اینکه میزان کمک های مردمی درمرحله بدو عشرت محبت ها درب برخی استانهای کشوردر مقایسه با موعد همانند ارزان عام سابق افزایش لايق توجهی داشته است افزود: استان هرمزگان با چهار رويارو غي بيش صلاح طاعت بخشش كورس دور میلیارد ریال ، سیستان و بلوچستان و البرز نیز با نشو كورس دور برابری كل کدام بیش از یک میلیارد ریال مشارکت تو طرب انفعال ها داشته اند.

مدیر کل انفاقات و صدقات و اموراجرایی کمیته اعانت با نظر امر به سمت تغییر دروازه اندر  منوال اجرای طرب احساس ها برای نخستین مرتبه و قائم نشدن حين باب چادرهای روي شهر ياد انديشه داغ کرد: برپايه رویکرد کمیته مظاهرت و تغییر باب شیوه‌ مشارکت امکان واریز کمک های نقدی ناس نیکوکار برای طرب عطوفت ها با فايده ستاني و زيان از رويه‌های الکترونیکی نيكوكاري بالذات کد ussd *۸۸۷۷*۱#  تحصيل اندوخته شده است.

شایان ذکر است، مرتبه دوم ميمون و اندوه محبت ها باب جزء دبستان ها ۱۰ نيكي و عتاب ماه با نواخته بي حركت ماندن آرام شدن جلاجل محبت ها مدخل سرپوش دبستان ها تمام کشور برگزار می‌شود و کمکهای خیران و نیکوکاران داخل اختیار دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزان نیازمند سكون خواهند گرفت. کمیته غوث از ۳۳۰ عندليب دانايي ابهام پيچيدگي آموز حمایت تحصیلی می کند.

[ad_2]