كمال صلاح ۳۵۷۲ واحدی معلوم برجسته مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصيل به هزينه دولت ياموسسات شهريه مدخل سرپوش مردادماه

[ad_1]

رشد 3572 واحدی شاخص بورس در مردادماه

به سوي رپرتاژ گزارشگر اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ باب جریان دادوستدها پنجمین ماه امسال شمار ۱۹۶۸۱میلیون قسمت و حق رجحان بوسيله سوگند به ۴۱۰۲۱ میلیارد ریال مدخل سرپوش یک میلیون ۳۴۶ عندليب مرحله وهله زمينه خريدوفروش نهاد استقرار گرفت که به سوي ترتیب ۱٫۲ درصد افزایش، ۹٫۲ درصد کاهش و ۸٫۶ درصد افزایش را اثر می دهد.
شايستگي معامله ها طبيعي نیز درب این موعد به سمت ۴۰۶۲۵ میلیارد ریال و گنج دادوستدها خريدوفروش ها طبيعي به سوي ۱۹۵۵۶ میلیون قسمت رسید که به منظور با ترتیب با ۲ درصد کاهش و ۴٫۴ درصد افزایش همگام شدند.
همچنین شمارش ۷۱۸۵۱۸۲ ورق اوراق مشارکت به منظور با شايستگي ۷۳۵۲ میلیارد ریال مرداد امسال سودا شد که خويشاوندي به منظور با تیر ماه به منظور با ترتیب ۹۳ و ۹۵ درصد افزایش را رمز می دهد.
این مثبت نگری اصلی
اعلان می افزاید: مهم پايه کل نیز با ۳۵۷۲ وحيد افزایش درون پایان مرداد امسال ۴٫۸ درصد غي را به قصد ضبط رساند و به طرف عده قلم نمره قسم ۷۸۰۸۶ يكتا رسید.
مهم پايه راسته اوان نیز با ۳۰۶۳ مقياس افزایش مدخل سرپوش این موعد به طرف فرمان علامت ۵۵۱۸۱ مفرد و علامت بازارچه دوم با ۴۵۱۸ تنها افزایش به مقصد براي رقم ۱۶۷۶۰۴ مفرد رسیدند که به طرف ترتیب با ۵٫۸۸ و ۲٫۷۷ درصد جراحی بینی
افزایش روبرو شدند.
انتهای پیام/

رشد 3572 واحدی شاخص بورس در مردادماه

[ad_2]

رشد 3572 واحدی شاخص بورس در مردادماه