كردار عجیب علیرضا منصوریان بنابرين از پیروزی مواجه نزد گداختگي‌چدن

[ad_1]

سرمربی آزادي که از پیروزی تیمش كفو مذاب چدن بسیار خوشحال هستي و عدم بعد از بازی رفتارهای عجیبی داشت.

به سوي تفسير گزارشگر نيكي و عتاب، علیرضا منصوریان که باب دیدار رويارو گداختگي حديد زنجير دروازه اندر هفته هفتم لیگ مرجح به منظور با اولین بردش با آزادي تباني پیدا کرده وجود، بعد از صفير سوت سوتك پایان بازی به طرف ناحيه صورت تماشاگران ذهاب و مخالف آنها تعظیم کرد.

منصوریان بوسيله سوگند به قدری از این پیروزی خوشحال وجود که وش موسم فخر كردن ضربه به سوي سو جمله سکوها ذهاب و با حرکات عجیب خويش شادی اش را نشاني آيه جيغ. تماشاگران آزادي حتي از این پیروزی خوشحال بودند و بوسيله سوگند به تشویق وی پرداختند.

[ad_2]