مقتدا بزرگ ناآرامي از کاروان مشق ایران دروازه اندر المپیک قدردانی کردند

[ad_1]

رهبر معظم انقلاب از کاروان ورزش ایران در المپیک قدردانی کردند

قدوه سترگ تنش اسلامی مدخل سرپوش پیامی از قهرمانان گردن آويز‌آور و تمام ورزشکاران و مربیان مالامال سعي کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران داخل رقابتهای المپیک ۲۰۱۶ تشکر و قدردانی کردند. خیانت چیست

به سوي خبر خبرگزاری نرمي به مقصد براي شيريني گزك از پایگاه بينايي رسانی جنگ پست سترگ رهبری، قرب آیت رب خامنه ای درب پیامی از قهرمانان جايزه‌آور و جميع ورزشکاران و مربیان مشحون تكاپو کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران درب رقابتهای المپیک ۲۰۱۶ تشکر و قدردانی کردند.

نوشته پیام مقتدا شورش اسلامی بوسيله سوگند به این توصيف است:

بسمه تعالی

به قصد کاروان ورزشی بازگشته از المپیک: قهرمانانی که با جايزه‌آوری قلب خاطر خلق را بشاش کردند؛ به سمت پهلوانانی که از حق نفس صلاح طاعت بخشش حادثه ناداوریها نااميد شدند؛ به سمت ورزشکارانی که لاوجود موفقیت آنان از مظنه مجاهدت و کوشش آنها نمی‌کاهد؛ بوسيله سوگند به بانوان ورزشکاری که مارك‌ی افتخارآمیز جامه (زنان هندي) متعلقه ایرانی را به مقصد براي رخنه عام کشیدند، به منظور با بانوی شجاعی که با چارق کامل درون پیشانی کاروان درخشید، و بوسيله سوگند به مربیان و پیش‌کسوتان نرمش تمرين کشور، خوشامد میگویم و از جمع‌ی شما سپاسگزاری میکنم. مردی مناسب ازدواج
اندازه ارزش شما را میدانیم.

سیّد علی خامنه‌ای
۲/ شهریور ماه/ ۱۳۹۵

رهبر معظم انقلاب از کاروان ورزش ایران در المپیک قدردانی کردند

[ad_2]

رهبر معظم انقلاب از کاروان ورزش ایران در المپیک قدردانی کردند