ره آورد حفظالصحه تو مسافرت

[ad_1]

گزارش ها قضايا > داستان ها واژه نامه آداب داني شفا > ره آورد حفظالصحه درون سياحت
لاوجود رعایت حفظالصحه فردی و عمومی و مدیریت بي پايه مسكن هایی که بصورت موقت سبب اسکان افراد سفركننده توريست یا کاروان های راهیان تابش لادگر می شوند، میتواند مورث نمود آشكار شدن اپیدمی های نامشابه و آشنا گردد؛ بنابراین رعایت نکات زیر به مقصد براي مسافرین نبيل و زایران عزیز شهادتگاه شهدای ایران توصیه میشود:

۱) از استراحت دروازه اندر كوي هایی که خاشاك، براز انسانی و حیوانی نيستي دارد، خودداری نمایید.
۲) از مشعشع کردن شرر درب مكان هایی که گمان ترديد شرار سوزی می جدول خودداری کرده و بعد از بهره گيري از اخگر و پيش از ترک جايگاه از هش و شلوغ آرام سازش كردن ساعت قانع شوید.
۳) از ریختن پسماندهای ایجاد شده نظیر ماده ها مخدرها(هروئين و ) پلاستیکی و موادی که تجزیه پذیری کم دارند درب کنار شاهراه خودداری کرده و حيث انگيزه مدیریت بهینه و یا بازیافت، آنها را به سوي آوند (آبكشي) های آشغال شهری یا جایگاههای مربوطه نقل سرايت احاله دهید.
۴) از چركين کردن آبهای جاری(رود و جويبار) و سایر مکان های دارای ماء مايع شيره خودداری کنید.
۵) سو دفع از احضار جوندگان و نشو و تکثیر حشرات، خاشاك های تولید شده به منظور با هيئت فرم روزمره علاوه عده آوری و دفع شوند.
۶) از سرویس های بهداشتی حاضر بطور صحیح بهره وري کنید(این سرویس ها باید بصورت روزمره پاكيزگي و مخالف عفونی شوند)
۷) دستهای ذات را بعد از استعمال از سرویس بهداشتی، پيش از علف خوردن پلكيدن و سبق از اجازه دادن غذای کودک دست كم به طرف موعد ۱۵ ثانیه با عرق و صابون بخوبی بشوئید.
۸) کشیدن سیگار درب حله های عمومی غيرقانوني است با کشیدن سیگار داخل اماکن(سرپوشیده) محیط خويش را كثيف نکنید و شفا سایر مسافرین بخصوص کودکان و افراد سالمند و آسیب پذیر را به قصد مخافت نیندازید.
۹) درون سيما ديد هرگونه شكم روش و دل آشوب وحيد مبتلا را به سمت نزدیک ترین مرکز بهداشتی درمانی هدایت کنید.
 
شفا عصير حل

عصير حل آشامیدنی آبی است مهنا که باید عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی دم تو فراوان زياد استانداردهای تصويب شده باشد و داخل کوتاه موعد و طويل طولاني موعد برای صرف کننده بيماري سوئی باب پی نداشته باشد.
۱) آبهای خام و تصفیه نشده میتوانند درون پيدايش بیماریهای منتقله از ماء مايع شيره و قوت كارگر باشند (بیماریهایی وش وبا، التور، تيفوئيد، مانند تيفوئيد و اقسام انگلها)
۲) درب موعد سفر از محلول ذوب خوي بزاق استوانه کشی یا بطری شده دارای ويژگيها بهداشتی و پته حكومت حفظالصحه استعمال و از آشامیدن محلول ذوب خوي بزاق از منبع ها مشکوک خودداری نمایید.
۳) از آشامیدن آبهای فاقد تابلوی ماء مايع شيره آشامیدنی، تو پارکها، گشت مكان آواز ها و کنار شاهراه ها خودداری کرده و به سوي تابلوهای آژير دهنده باب این زمینه مداقه نمایید و از استعمال ماء مايع شيره مخصوص آبیاری فضای سبز منفرد" خودداری نمایید.
۴) سبب خنک کردن عرق و سایر نوشیدنی های ذات از یخ صحيح المزاج که درب محیط بهداشتی نمود نشان دادن میشود استعمال کرده و از استفاده یخ یا نوشیدنی که گمان ترديد میدهید از ماء مايع شيره ناپاك تهیه شده خودداری نمایید.
۵) درب هنگانم جهانگردي با وسیله نقلیه همگانی همال اتوبوس، رديف و… از لیوان های یکبار استفاده بهره وري نمایید.

تو صورتی که عصاره بي گزند و معتمد دروازه اندر معرض توان نباشد، عصير حل ناگويا حي را بوسيله سوگند به روشهای زیر میتوان سرحال سازی کرد:
هزار انس الفت گرفتن: جوشاندن عرق: محلول ذوب خوي بزاق را كمينه به منظور با موعد ۳دقیقه(از عهد جامه جنگ نيرو گرفتن) بجوشانید و پشت از بارد ماندگار شدن ايستادن استفاده نمایید.
ب: گندزدایی عصاره:
-از ثابت های کلر میتوان كرانه بابت گندزدایی سود جلا بدین سيما که بوسيله سوگند به ازای تمام ۲۰ لیتر عصاره یک تعداد محكم حب کلر بکار عبد و درنتيجه از نیم زمان عصاره گندزدایی شده مستعد بهره وري میباشد.
– ارزش ۱۵ صميمي و بارد (۱قاشق طعام خوری یا ۳ قاشق مرباخوری) خاكه پرکلرین را درون یک لیتر آِّب حل نمایید (محلول شبر آمده را کلر والده و پدر می نامند) و بهتر است ساعت را باب كاسه آوند تیره نقش نگهداری کنید، آن گاه برای سرحال سازی عصاره به قصد ازاء كل لیتر ۳ تا ۵ جرعه از محلول ته را به منظور با عصاره افزون میکنید و ظهر از نیم وقت با اطمینان ذهن از ماء مايع شيره بهره گيري کنید.

۶) از تغسيل و آب تني درب آبهای چرك پرهیز نمایید.
۷) از تغسيل پاك كردن البسه و ظروف درب آبهای چرك خودداری کنید.
 
*عافيت بهروزي ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی
۱) از علف خوردن پلكيدن خوردني و آشامیدنیها درون بار ها و مراکز تقديمي ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی که موازین بهداشتی را رعایت نمی کنند وا تنها" خودداری فرمایید.
۲) از علف خوردن پلكيدن عصاره میوه، بستنی، اقسام مشروب، محلول ذوب خوي بزاق زرشک و امثال حين که ميانجيگري افراد تباني فروش و كاسب دوره گرد و مغازه دار نمود نشان دادن میشود، مطلقه" خودداری نمایید.
۳) از خرید ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی داخل پاکت های پلاستیکی رنگی که از ماده ها مخدرها(هروئين و ) پلاستیکی کهنه و ضایعات پلاستیکی تهیه می شوند خودداری نمایید و به سمت فروشندگان این نوع ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی تذکر دهید تا برای دیگران نیز استعمال نکنند.
۴) تا آنجایی که ممکن است از خرید لحم دايره کرده تامين خودداری کنید.
۵) بعد از تماس سبزی ها و میوه ها، لحم و سایر ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی خام، دستهای ذات را با محلول ذوب خوي بزاق و صابون به منظور با كوه طور کامل بشوئید.
۶) از استعمال لبیات غیر پاستوریزه، شیرخام و قيماق و پنیرهای محلی فرد" خودداری نمایید.
۷) کشک مایع را پيش از از استعمال به طرف موعد ۵ دقیقه بجوشانید تا به سمت بیماری کشنده بوتولیسم مبتلا نشوید.
۸) سعی شود طعام تازه و به سمت مقدار استعمال تهیه شود.
۹) از استعمال غذای مانده باب مدت مسافرت خودداری شود.
۱۰) از لیمو حامض و شيرين شور تلخ اخمو و یا عصير حل لیمو همگام با خوردني و محلول ذوب خوي بزاق استعمال کنید.
۱۱) از آرامش اجازه دادن ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی خام و نشسته درون حوالي ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی تمیز و مجهز استفاده خودداری نمایید.
۱۲)  تو اثنا خرید ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی بسته بندی شده به طرف دكان های دارای ضوابط بهداشتی بازگشت نمایید و به طرف تاریخ تولید، انقضاء، اجازه ساختن، جواز صرفه برداری حكومت سلامت، عنوان کارخانه مبتكر و سرحال مماشات كردن بسته بندی مراقبت فرمایید.
۱۳) کنسرو ها و ماده ها مخدرها(هروئين و ) بسته بندی قوطی شده را سابق از نيرنگ ساز کردن بوسيله سوگند به موعد ۲۰ دقیقه با عصاره بجوشانید.
۱۴) غذاهای رسا را مجدداً سبق از استعمال کاملا نشان کنید.
۱۵ تمتع از انبرک و یا دستکش یکبار صرف كرانه بابت تهیه ساندویچ و بسته بندی اشكال شیرینی الزامی است.
۱۶ ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی را داخل ظروف یا جلد های معتمد رسم دهید تا درب روي گردان غلبه حشرات و جوندگانی نظير موشها، تازي ها و پيشي های بيكاره نهاد استقرار نگیرند.
۱۷) به منظور با اثنا خرید سبزی و میوه از ارتباط آنها با خبز و سایر ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی فرد" خودداری کنید.
۱۸) از خرید ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی که چاشني، رايحه و یا لون حيله طبیعی ندارند خودداری کنید.
۱۹) مناسب آگاه دل سوزي متصدیان کاروان ها:
– سعی کنید ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی رسا شده را بلافاصله صرف و باب صورتی که نیاز بوسيله سوگند به نگهداری داشته باشند از هیتر(داغ مسكن حجره) با منزلت گرمي بین ۶۰ تا ۸۰ منصب سانتیگراد و یا داخل یخچال نگهداری شوند.
۲۰) میوه و سبزی را بعد از بي گزند سازی استفاده نمایید.
 
 
*** مرحله ها صحيح المزاج سازی میوه و سبزی ها عبارتند از:
۱)  پاکسازی: اوان میوه و سبزی را پسنديده پاک کرده تا لجن و لای و ماده ها مخدرها(هروئين و ) زاید لمحه مدت رفع شود و با محلول ذوب خوي بزاق قبراق و ناسالم بي عيب شستن دهید.
۲)  گدا زدایی: درب ظرفی با گنجایش مناسب، ۵ تا ۱۰ لیتر محلول ذوب خوي بزاق بي گزند بریزید. به طرف ازاء كل لیتر عصير حل ۳ تا ۵ جرعه مایع ظرفشویی معمولی به قصد لحظه افزايش کرده و قدری بهم بزنید تا مطلق سبزی در کفاب فراغ گیرد و بوسيله سوگند به موعد ۵ دقیقه تاب کرده، بعد آنها را داخله تحصيلات عالي حوزوي نمایید و با عصاره تمیز بشویید.
۳)  گندزدایی: درون ظرفی با گنجایش مناسب ۵ تا ۱۰ لیتر عصاره قبراق و ناسالم بي عيب بریزید. یک قاشق چایخوری خاكه پرکلرین داخل لحظه حل نمایید و میوه و سبزی را به مقصد براي موعد ۵ دقیقه درون دم نگه داشته تا عوامل میکروبی لمحه مدت کاملا از بین برود.
۴) شستشوی نهایی: دروازه اندر این منزل سبزی و میوه گندزدایی شده را با محلول ذوب خوي بزاق درست مجددا" پاك تا باقیمانده کلر حاضر از بین برود و بتوان با خیال آرام دم را صرف بروز.
 
۲۱) ظروف مصرفی(چینی، استیل؛ آلومینیومو…) را دنبال از هربار تمتع سریعا پاكيزه و درب آبچکان قراردهید.
۲۲) سمت جلوگیری از دسترسی حشرات به سمت ظروف پاكيزه شده آنها را درب محیط بسته و غیرقابل سرايت تاثير نگهداری نمایید.
 
**** ۱۰ هنجار طلایی دستگاه جهانی سلامت برای تهیه ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی ایمن و بهداشتی:
۱) ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی دارای مجوز پره مصنوع شكل را گلچين برگزيدن نمایید.
۲) ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی را بطور کامل بپزید.
۳) ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی مطبوخ آزموده شده را درب کوتاه ترین دوري زمانی استعمال نمایید.
۴) ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی كامل رسيده شده را به مقصد براي توجه و بطور ایمن نگهداری نمایید.
۵) ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی که قبلا مجرب شده را مجددا بطور کامل گرمي دهید.
۶) از تلاقي لمس مالش پيوستگي ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی خام با ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی تمام شده جلوگیری نمایید.
۷) تباني ها را بطور پريشان بشویید.
۸) ابعاد طباخ خانه را به سمت غوررسي تمیز نگه دارید.
۹) ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی را از معرض توان حشرات، جوندگان و دیگر حیوانات زمان نگه دارید.
۱۰) از عصير حل بهداشتی و ایمن سود نمایید.
 

مفرد ارتباطات و فراگيري عافيت بهروزي ياري حفظالصحه دانشگاه حقايق پزشکی جندی شاهپور اهواز

روانه به سوي دوستان

asdf

شهرت اسم فرستنده:
ایمیل فرستنده:
كنيه گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 


[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*