روابط کنونی مسکو- پکن باب بهترین رويه بام و عمق مساحت و حجم حد است

[ad_1]

ياري وزیر امور برون مرز و درون مرز بيگانه روسیه تصریح کرد که مکانیسم های مقصور بفرد همکاری و روابط مبتنی نيكي توكل میان رهبران روسیه و چین، روابط تاخت کشور را به سمت بالاترین سياق صحن ذات تو مدت تاریخ تاخت کشور رسانده است.

به سمت اعلام خبرگزاری عنف به طرف شيريني گزك از خبرگزاری اسپوتنیک، «ایگور مورگولوف» ياري وزیر امور برون مرز و درون مرز بيگانه روسیه اظهار داشت که مکانیسم های منحصربفرد همکاری و روابط مبتنی نيكي استظهار میان رهبران روسیه و چین، روابط تاخت کشور را به قصد بالاترین ميزان جنبه خويش باب مدت تاریخ تاخت کشور رسانده است.

مورگولوف همچنین تقرير امیدواری کرد که روابط دوجانبه مسکو- پکن درب ابعاد نامشابه و آشنا بسط یابد.

هم دستي وزیر امور برون مرز و درون مرز بيگانه روسیه تو شصت و هفتمین سالگرد تأسیس جمهوری تناسل چین اظهار داشت: «روسیه صدق آميز از دستاوردها و موفقیتهای چین که شریک استراتژیک دوجانبه و بین المللی ماست، خوشحال است. شما صدق آميز قدرشناس روابط ذات با جمهوری ايجاد چین هستیم و این روابط را بهترین روابط درب زمان و پهنا تاریخ [روابط دو کشور] می دانیم».

مورگولوف مدخل سرپوش بقا افزود که «كارپرداز تعیین کننده باب موفقیت این روابط پایه گذاری تماسهای باترتيب و مبتنی خوبي تكيه میان رهبران كورس دور کشور و شکل گیری مکانیسمهای همکاری است که درون روابط کشورهای من وآنها و آنها با سایر کشورها هستي نفس ندارد».

گفتنی است که تو ماه قمر ماسلف نیز «سرگئی لاوروف» وزیر امور برون مرز و درون مرز بيگانه روسیه وضعیت همکاری میان مسکو و پکن را بهترین همسان تعزيه از روابط بین کشورها توصیف کرد.

[ad_2]