صوم امساك داری و سرگردان و افسردگی

[ad_1]

نوشته ها خبرها > خبر معجم تندرستي بهبود > روانشناسی > صوم امساك داری و دلواپس و افسردگی
دکتر مهدی سیاح برگرد مطلع و تازه كار اعصاب و ساري دانشگاه دانش ها پزشکی جندی شهزاده اهواز قول: دد مدخل سرپوش مدت تاریخ درون اندیشه سلامتی و افزایش درازا زندگاني زاد بوده است؛ تشكيلات جهانی سلامت، سلامتی را آسايش و آسایش کامل جسمی، روحی و روانی و معنوی تعریف کرده است.

 

وی تصریح کرد: از مشاهده این بنگاه کسی که بتواند صورت های فردی، خانوادگی، شغلی و اجتماعی خويشتن را به مقصد براي نمط احسن ایفا نماید یک تنها مفرد صحيح المزاج است. این بي نظير باید از اطلاع دقیق خويشتن، خدای نفس و عالم پیرامونش به قصد تندرستي بهبود معنوی برسد و سبک زندگی تندرست را تعيين نماید.

 

این آلت هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه پیشرفت علمی باب این سده فواید و فوايد عريض صوم امساك را که سرور لمحه مدت را برای مسلمانان تصور کرده، از تمام منظر انديشه های روحی، معنوی و همچنین پیشگیری از بیماریها به سوي ثبوت ثابت رسانده است، حرف: سلامت سيال انس، تحت تأثیر عوامل متعددی نهاد استقرار دارد، امروزه بوسيله سوگند به جای تأکید صلاح طاعت بخشش ماهیت و قوت استرس، نيكوكاري شیوه های مقايسه رويارويي با استرس تأکید می شود که باب تطبيق ی مذهبی یکی از این شیوه ها است.

 

سیاح برگرد به سوي تصوير صوم امساك و صوم امساك داری باب تندرستي بهبود ملك صفا و جسد و روح آدم ايما کرد و افزود: دقت به قصد مسایل عبادی و امور معنوی بهترین مداوا برای بسیاری از بیماری‏های روحی و روانی دد است، بطوریکه خوبي بالذات یافته های روانشناسان طرح صوم امساك تو سلامتی وحي فرشته و سيال دد به سمت قدرها امر بیشتر از پيكره حين دروازه اندر سلامتی تن است، زیرا ستاندن صوم امساك افزون نيكوكاري کاهش و حتی تداوي بسیاری از بیماری‏های روحی، منتهي به مقصد براي تقویت مايع جاري افراد نیز می شود.

 

وی اظهار داشت: با مراقبت به طرف اینکه مدخل سرپوش ماه رمضان قيمت های معنوی و عرفانی بیش نم از ماه های دیگر جلا پیدا می کند، بنابراین نوعی نظم درب رفتارها و زندگی افراد حکم فرما می شود که مدخل سرپوش نتیجه حين، عادات ركيك هرروز کاهش یافته و تأثیر مثبتی خوبي كيفيات حوادث روحی، عاطفی و حتی رفتارهای اجتماعی آدميزاد ایجاد می کند.

 

این مطلع و تازه كار اعصاب و رقيق، همچنین صوم امساك داری را یکی از مهم ترین معبر های کاهش ستيزه جويي و پرخاشگری افراد دانست و ضمير نشانه کرد: با نگرش پرستاري به سوي اینکه ریشه بسیاری از آسیب های اجتماعی نظیر كشتن، توهین، ماده رسوب آلودگي، پرخاشگری و غیره درب سازمان ریشه روحی و روانی دارد، می قابليت به قصد یقین مدعا کرد با صوم امساك داری، شكيبايي و تحمل ناكردني افراد مدخل سرپوش متساوي ناملایمات زندگی را افزایش می‌دهد، درون نتیجه نفر بي مانند درون متساوي این ناملایمات، از تصمیمات بي صبرانه و احساسی دوری و با تأمل بیشتر تصمیم می گیرد، بطوریکه دمبدم سعی دارد موالفت را صلاح طاعت بخشش انقلاب ترجیح دهد، نيكوكاري این بالذات تحمل ناكردني آنها درب برابر گرفتاری ها بیشتر از قديم می شود.

 

سیاح برگرد درون پایان قول: بطور کلی صوم امساك داری بهترين علت هاي است كه به منظور با افراد باده آموزد چطور غضب هاي هنگفت دشوار روحاني و درونی خويشتن را بازرسي كنند.

ايفاد به منظور با دوستان

asdf

اعتبار فرستنده:
ایمیل فرستنده:
آوازه گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 


[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*