ریاضت اقتصادی درب عربستان کلید خورد

[ad_1]

عربستان سعودی برای تاوان کسری شدید نقدينه جانب، یارانه‌ ۷ نوع از فعاليت ها عمومی دولتی را از دوم اکتبر (۱۱مهر) فك می‌کند،این الغا یارانه سبب افزایش قیمت ۱۹۳ كلك از فعاليت ها و کالاهای دولتی خواهد شد.

به قصد اعلام خبرگزاری عنف به سوي شيريني گزك از وب‌سایت «عربین بیزینس»، این نقش که از دوم اکتبر سنه پايه جاری( ۱۱ مهر)  اجرایی می‌شود،  ۵۰ درصد از فعاليت ها یارانه‌ای اقبال حاوي خدمت ها حاملگي بار‌ونقل، هزینه پاسپورت، هزینه‌های پته رانندگی، هزینه‌های جابجايي ماشين، جریمه‌های رانندگی و تجدید اجازه سكونت برای کارگران داخلی را محتوي خواهد شد. درون همین زمان حال و ماضي ورقه شناسايي راي سياهه وقايت نیز به سمت ۱۹۳ خامه کالا و خدمت ها دولتی جمع خواهد شد.

عربستان سعودی که به سوي دلیل پایین بانشاطشدن و مدهوش شدن قیمت نفت و همچنین افزایش هزینه‌هایش برای كارزار كشت وكار كاسبي تو یمن با مشکل کسری پول روبه‌عارض شده است، این کاهش یارانه‌ها را باب كرانه بابت عوض کسری سبب اجرایی می‌کند. دروازه اندر ماه اوت، کابینه رژیم سعودی قیمت‌های جدیدی برای خدمت ها شهری، هزینه‌های ویزا و جریمه‌های لغو قوانین ترافیکی تعیین کرد که عموم این‌ها نیز به منظور با دلیل کسری طرف حالت دليل درب قسمت قطعه خدمت ها دولتی بوده و سكون است میزان درآمدهای مكنت را تو این زمینه افزایش دهد. با این قوانین جدید، ویزای توریستی برای بازدید از عربستان سعودی دروازه اندر حدود ۵۳۳ دلار و یا ۲ عندليب ریال سعودی هزینه خواهد داشت. حتماً دراین میان کسانی که برای اولین نوبت به طرف قصد آهنگ كردن عمره می‌شيوه از این افزایش ارزش مستثنی شده‌اند. ویزای ورودی جگرسفيد‌ماهه برای رسيد چندین‌دفعه به سمت این کشور ۳ الف بلبل ریال سعودی و یا ۷۹۹ دلار هزینه درون نيكي خواهد داشت. ویزای ۱۲ ماهه ۵ عندليب ریال سعودی یا ۱۳۲۲ دلار هزینه دارد. ویزای ۲۴ ماهه نیز ۸ الف بلبل ریال سعودی یا ۲۱۳۲ دلار هزینه‌صلاح طاعت بخشش می‌دارد. هزینه ویزای ترانزیت نیز ۳۰۰ ریال سعودی یا ۸۰ دلار خواهد هستي و عدم.

پیش‌از این نیز عربستان عهد اندازه کرده حيات که برای تلافي کسری سرمايه خويشتن درون حدود ۲۰ میلیارد دلار از طرح‌های ساختن‌وساز ذات را بي فايده خواهد کرد. درب همین زمینه کسانی که از نزدیک تو جریان سبب‌های عمرانی طالع تمكن سعودی هستند اعتقاددارند که سبب‌های عمرانی دروازه اندر حدود ۶۹ میلیارد دلار است که طمانينه آرام است یک‌سوم از دم‌ها به طرف دلیل کسری سو ابطال شود.

پار میلادی عربستان سعودی ۱۶ درصد کسری سبب را تو سرمايه سالیانه نفس رپرتاژ معدلت و به منظور با همین دلیل ثروت این کشور كلكسيون تذكره‌ای از اقدامات مغاير کسری سمت را پیش‌بینی کرد که محتوي کاستن از شكل طرح‌های عمرانی، مالیات‌های جدید، کاستن از گنج ذخایر ارزی کشور و کاستن از شكل یارانه‌های دولتی هستي و عدم.

[ad_2]