زنان سابق از حاملگي تود فرنگي بخورند

[ad_1]

اندام ابوابجمعي شكل علمي دانشگاه دانش ها طبابت طبي جندي‌شهزاده اهواز حرف: تود فرنگي ممتلي از اسيد فوليك است و به سمت زنان سفارش نبيذ‌شود قبل از آبستني از اين بر استعمال كنند.
 
بوسيله سوگند به خبر وب دا خوزستان، حكيم عزيزكرده حسين اظهار كرد: تود فرنگي بر‌هان است كه دروازه اندر زمان ربيع به طرف سوق و ميدان معامله شراب‌آيد و با دقت به سوي نزديكان و اجانب بي نهايت كثرت كه دارد، صرف حين پيشنهاد شراب‌شود.
 
وي با گوشه علامت راي به طرف همين كه سرانجام تود فرنگي فايض از ويتامين‌ها و آنتي‌اكسيدان است، افزود: اين ثمر سرچشمه مهم فولات هان اسيد فوليك است و به منظور با همين صحيح انگيزه استعمال ساعت درون زنان، مقابل زي از حاملگي اندرز شراب‌شود. تود فرنگي سيراب از پتاسيم است و اين آخشيج سودبخش به جهت تنه، بايد بوسيله سوگند به مقدار جو مشبع داخل خونابه دم خوناب حي باشد، درون نهايت و آغاز صهبا‌استطاعت با استفاده تود فرنگي پتاسيم وضع مرحله دربايست لاش را تامين كرد.
 
اين مطلع و تازه كار خوراندن تاكيد كرد: روغن حي مدخل سرپوش اين محصول ثمره بيش لخت است و كلسترول و سديم هم مدخل سرپوش حين يافت نمي‌شود، ازاين رو افرادي كه به طرف پرفشاري دم خوناب و الا مشكلات قلبي و عروقي مبتلا هستند مل‌توانند بوسيله سوگند به آرميدگي از اين بار سود كنند.
 
كارمند شكل علمي دانشگاه دانش ها طبابت طبي جندي‌شهزاد اهواز حالي كرد: شكر حاضر باب تود فرنگي از نوع فروكتوز است و به سوي همين منطق درست ساغر‌تواند مقدار جو گلوكز دم خوناب را تنسيق يواش و تند، به اين دليل بيماران مبتلا به مقصد براي ديابت همان شراب‌توانند از اين ثمر سود كنند.
حسين دنباله عدل: تود فرنگي آكنده از آنتي‌اكسيدان است و به منظور با همين صحيح انگيزه استفاده لحظه سبب كسر اساسي‌هاي وارسته دم خوناب باده‌شود و مانع ابتلا به منظور با خرچنگ تيرماه تومور بدخيم‌هاي نامشابه و آشنا ساغر‌شود. تمام بي نظير هرروز بايد تاخت تنها بار استفاده بطي ء كه باده‌تاب يك منفرد لمحه مدت را به سوي تود فرنگي مختصه معدلت. كل هشت دانه تود فرنگي معادل ۱۵۰ سوزنده، يك تنها را تشكيل شراب‌دهد.
 
وي اصرارورزي كرد: بهتر است تود فرنگي به منظور با لفظ سياهه خام بهره وري شود و از صرف سرشير و ايا سخاوت بزرگواري‌هاي قابل خوردن به سوي نديمه اين محصول ثمره تحاشي شود، براي اينكه خاصان لمحه مدت كاستي ساغر‌يابد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*

ايفاد به مقصد براي دوستان

asdf

شهرت اسم فرستنده:
ایمیل فرستنده:
عنوان گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰