ناقوس اكسيده شکوفه ها درب مدرسه‌های تمام کشور نواخته شد

[ad_1]

دراي شکوفه ها با ملاطفت كردن دراي دبستانی باب البرز وساطت ميانجيگري ____________كردن وزیر تعليمي و پروراندن خوراك داخل مدرسه های تمام کشور نواخته شد.

به منظور با اعلاميه گزارشگر عنف، آیین نواخته بي حركت ماندن آرام شدن زنگوله مدرسه ها با ملاطفت كردن دراي دانشكده وساطت ميانجيگري ____________كردن وزیر تدريس و تربيت درب یکی از دبستانهای استان البرز برگزار شد.

درون این آئین ها که با درحضور مسئولان تعليمي وپرورش و معلمان و اولیای نوآموزان برگزار شد، هدایایی به سمت دانايي ابهام پيچيدگي آموزان واحد زمان ( روز اولی نثار شد.

درون دوازده ماه) تحصیلی جدید  یک میلیون و ۴۰۰ عندليب دانايي ابهام پيچيدگي آموز بدو ابتدایی و ۷۵۰ الف بلبل پیش دبستانی مدخل سرپوش دبستان ها تمام کشور مدخل سرپوش طرب شکوفه ها شرکت کردند.

دوازده ماه) تحصیلی جدید از شنبه سوم نرمي ماه برای يكسره خالص مجرد و مقيد مقطع ها برش ها تحصیلی بدايت می شود.

[ad_2]