سخنگوی «مستر کارت»: هیچ فعالیتی دروازه اندر ایران نداریم

[ad_1]

سخنگوی شرکت آمریکایی «مستر کارت» مدخل سرپوش گفتگو مصاحبت با یک خبرگزاری آذربایجانی ذمر آوند شرط کرد: مادامیکه تحریم های آمریکا برای شرکت های راست مدخل سرپوش این کشور علیه ایران قرص هستند، هیچ فعالیتی درب ایران نداریم.

بوسيله سوگند به اعلاميه خبرگزاری عنف، خبرگزاری آذربایجانی «ترند نیوز» درب گفتگو مصاحبت اختصاصی خويش با «مستر کارت» شرکت خدمت ها مالی بین المللی ذمر آوند شرط کرد که این شرکت آمریکایی شرح‌های اخیر درمورد همکاری با ایران را علامت کرده است.

«سیث آیزن» سخنگوی شرکت «مستر کارت» امروز دوشنبه داخل گفتار و گو با خبرگزاری آذربایجانی «ترند نیوز»از لاوجود هرگونه فعالیت تو ایران آگاهي معدلت.

«سیث آیزن» داخل این فقره به سمت «ترند نیوز» گفتار: مادامیکه تحریم‌ های آمریکا برای شرکت های صحيح داخل این کشور علیه ایران پايدار هستند، مستر کارت هیچ فعالیتی دروازه اندر ایران نخواهد داشت.

نيكوكاري بالذات عهد اندازه خبرگزاری آذربایجانی «ترند نیوز»، اظهارات سخنگوی شرکت «مستر کارت» تو گفتگو مصاحبت امروز دروازه اندر حالی ذمر آوند شرط شد که  چندی پیش رسانه‌های ایران به سوي شيريني گزك از «ستايش شده و نامحمود واعظی» وزیر آرایش تابستانه
ارتباطات و رمز آوری دانسته ها از امضای همکاری شرکت پُدست سري گيم ایران با یک شرکت خارجی برای دریافت خدمت ها مستر کارت آمریکا برای شهروندان ایرانی گزارش قضيه داده بودند.

خواص مواد غذایی
مردی مناسب ازدواج
بيگانگان ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی

[ad_2]

Source link