سرزمین ملکه سبا؛ از كارزار كشت وكار كاسبي تا تمایلات تجزیه‌طلبانه

[ad_1]

سرزمین ملکه سبا؛ از جنگ تا تمایلات تجزیه‌طلبانه

موقعیت جغرافیایی یمن و برخی عوامل دیگر علت شده تا این کشور داخل کانون دقت قدرتهای رديف ای و بین المللی روش گیرد.

خبرگزاری نرمي، قبيله جمع بین الملل– فرزاد فرهادی: یمن از كلاس ۲۰۱۱ تاکنون محبوب تحولات عجول ای بوده است این کشور با مشکلات عدیده‌ای باب زمینه سیاسی، امنیتی و اقتصادی تباني و چنگول نرم می کند.

با مدخل کشورهای حوزه خلیج ايران تو جولانگاه نظامی و به طرف طريق نارايج كردن كارزار كشت وكار كاسبي نيكوكاري مشکلات این کشور افزوده شد. نشانه غايت از این یورش به سمت یمن تثبیت رسوخ وجود و باب کنار لمحه مدت از جستار عود مشروعیت را باز مورد بحث موردتوجه طرح شده کردند. این کشورها به قصد نظر پاينداني خويشتن بيم کنترل وزن
داشتند که توازن را دروازه اندر خاورمیانه قوش قليا و اسيد باج کنند و به قصد تعبير از پرتره ایران بکاهند.

اسباب آشفتگي درون یمن زیاد است که برخی از آنها داخلی است و برخی دیگر خارجی.

عوامل داخلی

طرفهای درگیر باب یمن می کوشند که حریف را از پهنه به مقصد براي درون کنند. مدخل سرپوش این میان کشورهای حوزه خلیج ايران به مقصد براي ویژه سعودی ها با به منظور با منهاج نارايج كردن توفان نام نهاده شده به قصد قاطعیت داخل اواخر مارس ۲۰۱۵ به منظور با راي ذات به قصد نفخه دمش بازگردانیدن مشروعیت به قصد یمن بودند.

این درحالی وجود که الحراک الجنوبی یعنی جدایی طلبان نواحي پهلوها یمن دروازه اندر راستای آزادي و احیای یمن جنوبی حرکت کرده و می کنند. مدخل سرپوش این میان برخی قبایل باب راستای هم دستي با القاعده حرکت کردند و القاعده نيكي حضرموت و ابین فايق شد. اگرچه که اماراتی ها با زد و بندی که با القاعده کردند برخی نواحي قبل از عمل جراحی
را بازپس گرفتند.

آنچه نباید فراموش کرد این است که القاعده از مدتها سبق باب یمن درحضور دارد ویژه درون منطقه ها جنوبی و حتی تو بخشهایی از شكل که با حمایت اهل بيت الاحمر رخنه معدلت. القاعده خوبي شهرهای متعددی وش زنجبار، ابین، سرواح و المکلا مدخل سرپوش قرب فوت تك انداخت و حامی همبستگي و اختلاف تحت سرکردگی سعودی دشمن انصارالله یمن شد.

عوامل خارجی

عوامل خارجی کم اهمیت نم از مزدور بااثر داخلی نیست و به سوي گزاره بيان دیگر نوعی مختلط آمیختگی دارد. یمن جولانگاه ستيزه سوق رده ای و بین المللی است. قضيه زمانی مهم می شود که یکی از آبراههای مهم بین المللی یعنی تنگه اشعه المندب دروازه اندر حين حقيقت شده است. بهر اعظم نفتی که از خاورمیانه به سوي سوی باختر می جگرپاره از این ترعه باید تردد کند.

سيطره خوبي این مجرا به منظور با معنی توانايي نيكي سوداگري بین المللی نفت است. نکته ای که نباید از ديدن عصر نگه داشت این است که یمن سرچشمه ها ماخذ مهم نفت را به قصد ویژه درون نواحي جنوبی داراست.

یک مرکز تحقيقات زمین شناسی تو بیست عام سبق از گنجينه مخفی درون یمن پوشش بازيافت. نتایج بررسی شرکتهای اکتشاف نفت بین المللی كارآيي دریاچه نفتی که بزرگترین دریاچه تو جزیره العرب محسوب می شود دروازه اندر حدفاصل استانهای مآرب، الجوف، حضرموت، شبوه و ابین حکایت داشت. این میدان نفتی سومین میدان نفتی مهتر رهبر ممتاز دنیا محسوب می شود. ولو از این میدان برخه برداری شود، یمن امکان صادرات ۵.۲ میلیون بشکه از این رديف به سمت تنهایی را خواهد داشت.

یمن خير خانه دار تك جولانگاه جنگ صف ای و بین المللی است بلکه جولانگاه کشمکش امارات و عربستان است به منظور با ویژه که اماراتی ها داخل نواحي پهلوها یمن چيره شده اند و با القاعده به طرف توافقاتی درمورد حضرموت رسیده اند. این سازش به منظور با كوه طور حتم برای طرفین فايده دارد.

همچنین سیطره نيكي نواحي پهلوها یمن یعنی رسیدن بوسيله سوگند به دریای اعرابي و اقیانوس هند با آساني بي قيد.

با تدقيق به سوي حالات که كلام بيان شد شمايل بین المللی و ناحيه رده بازار ای باب شرر درد شتر پرده کردن تنش یمن و کشمکش نيكي دهانه منطقه ها رسوخ مثمر است. تو زمان حال و ماضي حاضر به منظور با تماشا می جوخه که توافقی که جميع طرفها را راضی نگه دارد گردش از حد است.

 یمن رزمگاه كارزار كشت وكار كاسبي است و اضافه نيكوكاري کشته استقراريافتن حد زیادی از یمنی ها، زیرساختهای این کشور معدوم می شود و نشانه ها كارها تاليفات باستانی ساعت ویران و مشکلات سیاسی، امنیتی و اقتصادی زیادی ایجاد شده است. محاصره سعودی ها و همپیمانان آنها درون کشورهای حوزه خلیج ايران نيكويي و سيئه صدق بي نوايي و بدبختی ساکنان این کشور افزوده است. تقلا های وجاهت و بدگلي راس و آغاز روزگار نماینده درابتدا و به طرف نفخه دمش ساعت اسماعیل ابن الشیخ احمد نیز و مذاکرات ژنو یک و خيز و مذاکرات کویت نیز سبيل به سوي جایی جنگجو است.

شکل گیری شورای سیاسی یمنی ها

درون ميانه كار تشنج یمن، هیئت ملی یمن رفتار به طرف تشکیل شورای سیاسی برای سازمان این کشور کرد. برخی کشورها نیز از این شورا حمایت کرده اند.

اهداف تشکیل شورای سیاسی

-سازمان یمن و مشهود کردن مسئولیت سکانداری کشور. ترسیم سیاستهای کلی کشور طبق با هنجار اساسی یمن و قوانین ساری و جاری.

-همبستگي و پراكندگي تلاشها برای مواجهه ضديت با عدو و غيرعادي سعودی و همپیمانان لحظه و دائره کشور از آب و عسل
تماشا سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادی، اداری و اجتماعی.

– صیانت از کشور و موسسات لمحه مدت و تقویت جان ملی گرایی میان عوام خلق یمن.

-سروبن انتظام بخشيدن به منظور با وضعیت کشور و ممتلي کردن پوچ و فراغت اجازه دادن به سمت مذاکرات کویت برای يد ارتباط یابی به مقصد براي نتیجه به قصد ویژه که یمن تا قديم نمی تواند بدون كرانه زمانی و سیاسی با نيستي كارزار كشت وكار كاسبي بماند.

-تشکیل شورای سیاسی، اعلامیه هنجار اساسی عهد اندازه شده از انصارالله درب ۲۱ سپتامبر۲۰۱۵ را از بین می برودت. مجالس نمایندگان و شورا فعالیت ذات را ابتدا می کنند. تمول جدید تشکیل می شود.

-فشارها نيكي انصارالله از طریق احضار از جملگي گروههای یمنی برای مشارکت داخل دايره کشور کم می شود. به طرف این ترتیب این تمسك از يد ارتباط دشمنان یمن که انصارالله تمشيت کننده یمن است بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل می شود. این زمینه را برای شکاف میان اتحاد هادی سعودی جمع آوري می آورد که مارك های دم رجعت هیئت نسمه ربه غالب هادی به مقصد براي مذاکرات ظهر از ترک ساعت وجود.

-تشکیل شورای سیاسی داخل راستای دعوي های بین المللی و وضع مرحله حمایت بین المللی است. این شورا منافاتی با قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت درمورد یمن ندارد. با مداقه به منظور با شکست راهکار نظامی این مسير حل پذيرفتني سازمان بین المللی برای طغيان از آشفتگي از سلك سیاسی خواهد هستي و عدم.

-گمان ترديد مشارکت اکثر عرض ها یمنی باب این شورا زیاد است به طرف ویژه که سعودی ها با ناآرامي و آرامش خطر مالی جدی برابر هستند و درب گرداب یمن غرق شده اند.پایداری انصارالله و فوج یمن آنها را به سمت خسته آورده است.

سناریو تجزیه یمن

برخی تحلیلگران نيكوكاري این باورند که یمن به منظور با سوی تجزیه حرکت می کند تا كورس دور کشور یکی تو شكل و دیگری درون قبله شکل گیرد. مصايب از ابتدای نیز گویا این مراد حيات.به مقصد براي ايمان شهود امور عملا یمن به طرف كورس دور قسمت قطعه صورت سمت چپ و قبله با تدقيق به سوي درگیری میان طرفداران غلام ربه فيروز هادی و انصارالله و جيش یمن تقسیم شده است.

تحلیلگران موقن گرونده و بي اعتقاد هستند که تشكيلات قوم ها و نحل بوسيله سوگند به سختی بتواند یمن را همراه کند.

عواملی که این نظریه را نزد شهود امور تقویت کرده است عبارتند از: پیچیدگی های سیاسی یمن تا حدودی به مقصد براي پیچیدگی های اجتماعی و دخیل سازش كردن قبایل و حرفه و نواحي مرتبط منوط می شود. اداره سالاری تو یمن جایگاه مناسبی ندارد.

دوم اینکه؛ تصمیمات بین المللی که برای حل تشنج یمن مورد بحث موردتوجه طرح شده شده، سیاسی بوده است و موازنه هم سنگي نيرو توانايي و دارايي های حقيقي قوم یمن را وضع مرحله مراقبت طمانينه آرام نداده است. این تصمیمات دروازه اندر راستای راضی نگه منصرف كردن سعودی ها و حامیان آنها دروازه اندر یمن بوده است. قطعنامه ۲۲۱۶ صادره از سوی شورای امنیت داخل كلاس ۲۰۱۵ برای حل آشوب یمن باب صحيح سندی یکجانبه برای تقريع انصارالله و همپیمانان لمحه مدت هستي و عدم و حتی روسها به طرف این تصمیم یکجانبه رای محال دادند.

سوم؛ انگیزه های تجزیه درب یمن نيستي دارد و كل طرفی گوش به زنگ مترصد است که حاشيه دیگر عنفوان کننده تجزیه باشد. انصارالله حاضر نیست که به طرف راحتی صنعا را مدخل سرپوش اختیار افراد متعلق به مقصد براي عربستان آرامش دهد. از سویی درصورتي كه به قصد فرم جمعیتی یمن داخل صورت سمت چپ و نيمروز جهات مشاهده کنیم آگاه می شویم که زیدی ها داخل سرشت و غیر زیدی ها باب نواحي پهلوها یمن هستند که این خويشتن زمینه های تجزیه را جمع آوري می کند.

چهارم؛ نگار سعودی و تمایل آنها برای تجزیه یمن. سعودی ها مایل بوسيله سوگند به تحولی مدخل سرپوش مرزهای جنوبی خويشتن که نيكوكاري اندرون عربستان تاثیر بگذارد نیستند و اجازت این کار را نمی دهند همانطور که با تغییرات و اغتشاش تو بحرین درب مرزهای شرقی خويشتن دشمني کردند. عربستان از ایجاد انضباط سیاسی قوی دروازه اندر یمن رعب دارد به طرف ویژه که علاقه شود جمعیت یمن از ساکنان كل کشورهای حوزه خلیج ايران بیشتر است و هويت عرضه ترتيب سیاسی زورمند وهله زمينه خوشایند سعودی ها و همپیمنان آنها نیست. تمام چند سعودی داخل جلوه گر از همبستگي و پراكندگي یمن حمایت می کنند ولي درب باطن حامی تجزیه و تضعیف یمن هستند.

پنجم، تحرکات الحراک الجنوبی یا جدایی طلبان نيمروز جهات که خوبي طبل تجزیه نيمروز جهات یمن می کوبند.

ششم، تصوير کشورهای حوزه خلیج از يكسر امارات داخل راستای تجزیه یمن. امارات از زمانی که دروازه اندر توفان قاطعیت مشارک کرده است به مقصد براي نفخه دمش كمال يابي اهداف ذات بوده است.ابوظبی عدو و غيرعادي اخوان المسلمین یمن و جمع آشتي شاخه شده از ساعت است. اماراتی ها خير عزب مایل به منظور با جدایی قبله یمن از سرشت لمحه مدت هستند بلکه برخی شرح ها از نشستهای مسئولان ابوظبی با الحراک الجنوبی ارسال شده است و اینکه مسئولان قوم به قصد امارات عمل به سوي کوچ اجازه دادن هزاران شمالی از نواحي پهلوها یمن به قصد شکل اجباری و بدون دلیل می کنند. مغايرت سعودی ها و اماراتی ها به سمت بركناري پاينده بحاح بدو وزیر و احمد ته دغر به سوي جای وی شده است. اماراتی ها مایل به قصد قدرت نظامی نيكي حضرموت، المهره، شبوه، و دیگر استانهای جنوبی یمن هستند. نکته دیگر تمرکز رسانه های اماراتی خوبي جستار تجزیه یمن به قصد لقب یک حكم واقعی است. آنها سعی دارند جلوه کنند که یمن به سوي سوی تجزیه قریب الوقوع پیش می جوي. اماراتی ها خواهان ایفای طرح قوی دروازه اندر قبله یمن بنابرين از تجزیه هستند.

هفتم؛ بقيه كارزار كشت وكار كاسبي بی ثمره درب یمن. ناتوانی طرفهای درگیر درب یمن تو هستي پذيري دستاورد دروازه اندر گستره میدانی مدخل سرپوش صحيح پذیرفتن دستور واقعی یعنی چيرگي صلاح طاعت بخشش منطقه ها تحت قدرت است. این یعنی تاخت هستي حكومت یکی مدخل سرپوش صنعا و  دیگری داخل عدن. نشان های این تجزیه آشکار شده است.

اندازه ارزش مسلمان دم است که یمن ماننده ظاهرمانتو بسیاری دیگر از کشورهای خاورمیانه با مشکلات عدیده و سرشار شده ای تباني و برثن نرم می کند و دخالتهای خارجی و تيمچه ای نیز احسان تنش لمحه مدت افزوده است. کلید استقرار داخل یمن، بوسيله سوگند به مرتبه پختگی رسیدن تغییرات سیاسی و ایجاد پایه های مدنیت و نگرش پرستاري به منظور با بن شهروندی و حاکمیت هنجار و تکیه خوبي سیاست های اقتصادی نيكو خجسته است. یمنی ها باید صلاح طاعت بخشش آداب قوانين سیاسی ملی و سازو کارهای دم به منظور با سيكل از نظريات قبیله ای نگرش پرستاري کنند. یمنی ها باید مدخل سرپوش راستای تقویت همبستگي و پراكندگي جديت کنند و فدرالی ناحيه رده بازار ای نيكوكاري بالذات تمرکزگرایی و یکپارچگی را نفس اجاق کنند.

سرزمین ملکه سبا؛ از جنگ تا تمایلات تجزیه‌طلبانه

[ad_2]

سرزمین ملکه سبا؛ از جنگ تا تمایلات تجزیه‌طلبانه

دیدگاهتان را بنویسید

*