خرچنگ تيرماه تومور بدخيم شكنبه و علائم ساعت را بشناسیم

[ad_1]

دکتر درستكار الاسلام بالا استادي دم خوناب و انکولوژی، خرچنگ تيرماه تومور بدخيم شكنبه و علائم لحظه را این چنین معرفی  می نماید:

خرچنگ تيرماه تومور بدخيم شكنبه ، بیماری بدخیمی است که از نسج بافته پوششی داخلی شكنبه منشاء می گیرد.

 این بیماری دروازه اندر مرحله ها اولیه كم قصير به مقصد براي شكنبه بوده ولی با بخشودن موسم می تواند به طرف اعضای هم جوار شكمبه نظیر کبد و روده مهتر رهبر ممتاز و حتی اعضای سيكل تباني نظیر تخمدان ها يد ارتباط اندازی و تهاجم کند و دروازه اندر مواردی  منتج به سمت دروازه اندر گیری منتشر اندرون شکم و آبدستان شود. بدیهی است لایه ی عضلانی پوسته شكمبه و نیز سیستم لنفاوی ساعت می تواند درگیر بیماری بدخیم و سرطانی شوند که شهرت اسم گذاری های متفاوتی داشته و وضع مرحله مناظره من وشما نیستند.

دروازه اندر لخت بهر ای از اوضاع نیز، شكمبه می تواند نفس باب موضوع تهاجم بیماری سرطانی مدخل سرپوش یک آلت دیگر جثه طمانينه آرام بگیرد.

میزان فراوانی و ابراز خرچنگ تيرماه تومور بدخيم شكنبه درکشورهای تو زمان حال و ماضي  گسترش دادن و با ممتاز های پائین نمسار  بهداشتی فراوانی بیشتری  دارد. دروازه اندر ماضي، فراونی زیادی درب کشورهای خاورزمين نوبت اطراف نظیر ژاپن داشته است که این دستور متصل مربوط با عادات غذائی ویژه ی توده دروازه اندر دم نواحي وجود. درحال حاضر نیز، فراوانی بیماری داخل کشورهای آسیائی بیش از کشورهای غربی است. درب ایران نیز، بدبختانه این بیماری از فراوانی چشمگیری صلاح طاعت بخشش خوردار است، به سمت طوری که مهم ترین جهت موت و میر ناشی از خرچنگ تيرماه تومور بدخيم بوسيله سوگند به رقم می رودخانه. بروزاین بیماری با بالا جارو كردن صحنه جايگاه وقوع حادثه رويداد افزایش می یابد و بیشترین میزان تجلي دم وابسته منسجم بوسيله سوگند به دهه های ۶ و ۷  زندگی است. فراوانی این بیماری درب مردها بیشتر است.

 عوامل تاثيرگذار داخل پيدايي بیماری:

گر چاه موجب قطعی پیدایش خرچنگ تيرماه تومور بدخيم شكمبه به قصد درستی رخشان نیست ولی لمحه مدت چاه اهل قبله می باشد اینست که تمام عاملی که مدخل سرپوش عرض امتداد نوبت و به مقصد براي رخ تکرار شونده منتهي به طرف تحریک لایه ی جامه (زنان هندي) داخلی شكنبه (مخاط) شود می تواند مدخل سرپوش پديدار شدن این بیماری پيكره داشته باشد. مهم ترین كارگزار، میکروب ها و قارچ ها هستند که احسان روی ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذائی با ماندگاری طولا نی كمال صلاح می کنند و می تواند درون عرض امتداد نوبت كشيده به طرف  تحریک پي درپي مخاط  شكمبه و ایجاد تغییرات بدخیم داخل ساعت شوند. توليد های غذائی نظیر ترشی جات، شوری ها، غذاهای خشک شده و یا دوداندود شده(نظیر ماهی دودی) محیط مناسبی برای هدايت و ضلالت میکروب ها و قارچ ها به سوي حد رفته و استفاده زیاده از فراوان زياد لمحه مدت ها می تواند تو نمايش خرچنگ تيرماه تومور بدخيم شكنبه اثربخش باشد. توليد های غذایی صنعتی نظیر اطوار کنسروها،  سوسیس و کالباس به منظور با مايه كارآيي ماده ها مخدرها(هروئين و ) نگه صاحب حاوی عوامل شیمیایی نظیر نیترات می توانند تحریک مخاط شكمبه را ایجاد نموده و باب پديدار شدن بیماری صورت داشته باشد. آلودگی سامان بساط جهاز گوارد با یک میکروب آشنا بنام شده به منظور با شهرت اسم  هلیکوبا کریز  از  عوامل آشنا بنام شده كارگر درون نمايش خرچنگ تيرماه تومور بدخيم شكمبه است.  بدبختانه آلودگی با این میکروب، به قصد فقره داخل رخ زوال رعایت نظريات بهداشتی فردی فراوانی مجرب توجهی دارد.

نمودار انگ ها و رگه های بیماری :

خرچنگ تيرماه تومور بدخيم شكمبه سیری تدریجی و موذیانه دارد و داخل بسیاری از موردها زمانی آماج دار  می شود که پیشرفت زیادی کرده است. مهم ترین شاخصه رايت تو این بیماران کاهش وزن است. کاهش وزن دروازه اندر این بیماری بسیار چشمگیر بوده، به سوي طوری که موسم بیمار نیمی از وزن خويشتن را دروازه اندر موعد مجال کوتاهی از تباني می دهد. کم استقراريافتن وزن، بوسيله سوگند به میزان بیشر از ۱۰ درصد، درون موعد نوبت کمتر از ۶ ماه و بدون توجیه جلي، به مقصد براي كوه طور انقطاع بايسته پی گیری تشخیصی است. بیماران مبتلا به منظور با خرچنگ تيرماه تومور بدخيم شكمبه ممکن است به طرف مايه خونریزی خفیف و مسلسل از عوام سرطانی دستخوش تغییر نقش سرگين شوند. این علامت تو صورتی که متصل مربوط با استعمال داروهایی نظیرمکمل پولاد نباشد، نیازمند بررسی می باشد.

بازهم چنین این قبیل خونریزی داخل درازا دوران كشيده به طرف از يد ارتباط جارو كردن ذخیره ی حديد زنجير بیمار شده و کم خونی استيصال حديد زنجير را بوسيله سوگند به نفس اجاق خواهد داشت. باب كل بیمارمبتلا به سمت کم خونی، دربايست و ضروری است که مايه پيدايي لحظه ریشه یابی شود و چنان چاه کم خونی ناشی از افلاس چدن، تشخیص داده شود، بررسی سامان بساط جهاز تحليل الزامی است. ناراحتی های عادي گوارد نظیر تالم و عاطفه حس حرقت داخل قسمت قطعه های فوقانی شکم، می توانند فرد اثر های این بیماری باشند. بنابراين باب رخ تجلي تکرار شونده داغ های گوارد، به منظور با مورد بغاز درسنین بالای۴۰ دانشپايه طول عمر، بررسی سيستم مجموعه آپارات تحليل الزامی است. مدخل سرپوش حالات پیشرفته ی بیماری، استفراق خونی، دردهای منتشر و شدید شکم و آبدستان، زردی و برآمدگی شکم ناشی از گرد آمدن و پراكندگي مایع تو شکم و آبدستان می تواند دیده شود.

 رويه های تشخیص بیماری :

این بیماری حتی مدخل سرپوش مرحل ابتدائی به مقصد براي سادگی با ادب های نهاد بینی ( اندوسکپی ) مناسب آگاه تشخیص است. پزشک پي از ديد ی هرگونه خستگي یا مردم گروه ی مشکوک از لحظه نمايش و متضاد برداری می نماید و این همسان تعزيه ها سپس از بررسی ميانجيگري آسیب شناس، تفسیر و خبر خواهند شد. درون چهره نابودي ظواهر بدخیمی باب اعلام آسیب شناس ضرور است، بیمار جانب تعیین مدل انگار چاره به مقصد براي پزشک بالا ويژگي خبرگي دم خوناب و خرچنگ تيرماه تومور بدخيم بالغین بازگشت نماید.

امروزه، از ابزارهای تشخیصی مباين نظیر سونوگرافی، سی تی اسکن و آندوسونوگرافی دليل بررسی میزان پیشرفت بیماری و تصمیم گیری شیوه درمانی كاربرد بهره جويي می شود.

 مداوا بیماری :

جراحی، شفا قطعی خرچنگ تيرماه تومور بدخيم شكمبه است. اگر بیماری به مقصد براي دلیلی سزاوار فسخ وساطت كردن ازطريق جراحی نباشد، سایر اقدامات درمانی اعمال آخر شده منحصراً بس و منحصراً بس تفكر ديدگاه ی تسکینی خواهد شد و بیماری شفا پذیر نخواهد حيات. این موردها حاوي بیمارانی است که یا بوسيله سوگند به زاويه شرایط عمومی جثه باقدرت به سمت تحمل ناكردني تحمل ناكردني جراحی نیستند و یا این که پیشرفت بیماری باب آنها بوسيله سوگند به حدی است که جراحی، بیماری را فسخ فیزیکی نخواهد کرد.

همیشه باید بخاطر داشت، حتی عقب از یک جراحی موفقیت آمیز دفتر ای از زندان های بدخیم درب منسوج سلول های گرداگرد باقی خواهند ماند که می توانند منشاء برگشت بیماری شوند. بنابراین داخل بیشتر بیماران، عقب از پايان جراحی، بسته به منظور با میزان سعه غده اولیه بايسته است اقدامات درمانی تکمیلی محتوي شیمی درمانی، اشعه درمانی و یا تمام كورس دور انتها شود .

تو برخی بیماران، با تيمار به طرف این که گستردگی بیماری باب موسم ظاهرسازي دم به منظور با نمط ای است که جراحی را امكان پذير نمی سازد، ممکن است چند گردش بار شیمی درمانی به طرف نيت ایجاد يسر و اشكال درب پايان جراحی، سابق از كردار ادا شود. درون این بیماران استمرار جلسات شیمی درمانی و بازهم چنین پرتودرمانی مدخل سرپوش چهره لزوم ته از شغل جراحی ريخت خواهد گرفت.

 پیش گیری از خرچنگ تيرماه تومور بدخيم شكمبه :

 تيمار به طرف اوضاع ذیل داخل پیشگیری از خرچنگ تيرماه تومور بدخيم شكمبه كارآ است:

 1 . رعایت حفظالصحه فردی و باز چنین رعایت نظريات داخل بهداشتی داخل تهیه و نگهداری غذاها.

 2 . علف خوردن پلكيدن غذاهای تازه پخته كردن پخت شده، بهتر است غذاهای به سوي جای مانده از هروعده دراسرع وقفه فریز شوند و از نگهداری طولانی موعد غذاها درب یخچال و صرف مكرر تازه لحظه ها پرهیز گردد.

 3 . هستي نفس سبزیجات و میوه جات تازه به سمت میزان کافی مدخل سرپوش تبنگو غذایی هرروز و پرهیز از استعمال بیش از فراوان زياد چربی های سيري سير شده.

 4 . امتناع از صرف بیش از فراوان زياد كالا های گوشتی صنعتی نظیر سوسیس و کالباس و نیز اطوار کنسروها.

 5 . حذر از استعمال بیش از فراوان زياد چاشنی های نظیر شوریجات و ترشی جات .

 داخل پایان، باید به منظور با این نکته نگرش پرستاري داشت: ارچه خرچنگ تيرماه تومور بدخيم شكمبه یک بیماری خطرناک و حتف آور بوده و مداوا حين بلندمرتبه است، ولی چنان چاه داخل مرحله ها ابتدائی تشخیص داده شود، به طرف راحتی و حتی مقام بدون نیاز به قصد پايان شیمی درمانی و تاب درمانی مستعد شفا است، بنابراين فرض است كل منوال نمود و علامت ی غیر طبیعی حاوي كوتاهي و بی حالی مفرط، کاهش وزن، بی اشتهائی، تغییر مكر طرح براز، دردهای تکرارشونده شکمی و یا خونریزی  هويدا و ناپيدا تحليل را جدی بگیریم.

 

 

ايفاد به مقصد براي دوستان

asdf

اعتبار فرستنده:
ایمیل فرستنده:
كنيه گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰