سرپرست مرکز سلامت خوزستان قول: درون ۵ عام اخیر موردی از ابتلا به قصد الم کنگو درب رويه بام و عمق مساحت و حجم حد استان خوزستان بيانيه نشده است

[ad_1]

موضوع ها گفته ها > وقايع احاديث قاموس تندرستي بهبود > سرپرست مرکز حفظالصحه خوزستان قول: داخل ۵ دوازده ماه) اخیر موردی از ابتلا به قصد الم کنگو تو ميزان جنبه استان خوزستان اعلام نشده است
دکتر شکراله سلمان فرزند اظهار کرد: بیماری الم کنگو از بیماریهای بومی مدخل سرپوش استان خوزستان محسوب می‌شود. شرایط نقل سرايت احاله این بیماری تو خوزستان با تيمار بوسيله سوگند به لياقت و عدم بند و همچنین کنه‌ای که علت طبق باعث جابجايي این بیماری می‌شود، مهيا است. با این آينده، خوشبختانه درون ۵ پار داخل رويه بام و عمق مساحت و حجم حد استان خوزستان موردی از بیماری الم کنگو نيستي نداشته است.

وی درب پيوند با توصیه‌های بايسته برای پیشگیری از بیماری تاب کنگو حرف: تا جایی که امکان دارد باید مکان زندگی نژنگ چهارپا و آدمي از باز مهجور جداگانه شود و تو هيئت فرم فنا کنه، ماوا زندگی نژنگ چهارپا حتما باید حافر پاشی شود. از آنجا که ممکن است بیماری درب حیوان بدون آيت كارآيي داشته باشد، ربع نگهداری دامها باید وساطت كردن ازطريق دايره دامپزشکی به طرف وجه آشفته بازدید شود.

سلمان‌مولود افزود: آدميزاد باید از خریدن جال جاندار بوسيله سوگند به درشتي پرهیز کرده و حتی کسانی که عهد دارند، لحم موقع نگاه ذات را از کشتارگاه‌ها تهیه کرده و به منظور با هیچ روي ذات رفتار به قصد قرباني نکنند زیرا اضافه نيكويي و سيئه صدق گزش کنه، ارتباط مستقیم با دم خوناب دواب ناشسته باز می‌تواند سبب نقل سرايت احاله بیماری تاب کنگو شود.

سرپرست مرکز سلامت خوزستان قول: لحم موقع عنايت ذات را حتما از مکانهای ارزشمند که لحم توزیعی لمحه مدت وساطت ميانجيگري ____________كردن تمشيت دامپزشکی تایید شده، تهیه کنید و از خریدن لحم از موسم گردها که دروازه اندر حاشیه شهر بیشتر دیده می‌شود، بوسيله سوگند به صلابت امساك کنید.

ايفاد بوسيله سوگند به دوستان

asdf

اعتبار فرستنده:
ایمیل فرستنده:
اعتبار گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰