سه بن پیشگیری از زكام

[ad_1]

رئیس مرکز حفظالصحه باختر اهواز با استعاره به سوي تجلي بیماری ريزش درون برخی نواحي کشور سخن: برای پیشگیری از ابتلا به سمت این بیماری باید سه جوهر بهداشتی مناسبت تيمار صبر گیرد که درون این رخسار جای هیچ نگرانی كارآيي ندارد.

مهرداد شریفی اظهار کرد: باید از روبوسی کردن، تباني اجازه دادن و تو پهلو ستاندن افراد دارای علائم بیماری خودداری شود.

وی افزود: تمتع از دزك داخل خلال سرف و عطسه کردن و تطهير رابطه تسلط ها با عصير حل و صابون که ۵۰ درصد مرحله جابجايي بیماری را کاهش می دهد نیز از كل دیگر نظريات پیشگیری ازاین بیماری است.

شریفی بقيه انصاف: كل فردی با منصرف كردن علائمی از تمام الم و جنبش، صداع مزاحمت، گلودرد، درون اوضاع شدید چگونگي قي استفراغ كردن و دل آشوب درون کودکان باید بوسيله سوگند به نزدیک ترین مرکز بهداشتی بازگشت کند.

رئیس مرکز سلامت مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور اهواز گفتار: سالمندان، افراد با بیماری های زمینه ای، زنان ممزوج و کودکان زیر جگرسفيد كلاس تا فراوان زياد امکان از جارو كردن به سوي مکان های پرازدحام حذر کنند.

وی گفتار: ملازم منصرف كردن ژل های ناسازگار خصم عفونی کننده و نارايج كردن دستارچه دروازه اندر ظرف های آشغال داخل دار نیز از يكباره دیگر موردها پیشگیری است.

شریفی تفهيم کرد: افراد باب رخسار ابتلا حتما باید باب مسكن حجره استراحت کنند و نکاتی از يكباره استعمال مایعات سوزنده و نهاد استقرار ستاندن باب مکان های با تهویه مناسب را رعایت، و افراد نديمه آنها از ماسک فايده ستاني و زيان کنند.

وی افزون کرد: تاکنون هیچ موردی از بیماری H1N1 مدخل سرپوش حدود مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور اهواز ديد نشده است و بیمارستان های حوزه باختر اهواز از كاملاً گلشن، رازی، طالقانی، آیت اله کرمی، آریا و آپادانا به طرف روي مدام مواظبت می شوند و احاله کنندگان، افراد مبتلا بوسيله سوگند به بیماری آنفلوآنزای فصلی و مرسوم هستند.

وی اظهار کرد: پيوند خوبی که بین بیمارستان ها و مراکز حفظالصحه مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور اهواز كارآيي دارد و از مطلق اوضاع مشکوک همسان تعزيه برداری ريخت می گیرد.

وی بقا قسط: جلوس هایی با مدیران درس و تعليم آموزش بارآوردن نواحی یک و چهار درون مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور اهواز نیز ارتكاب و توصیه های بهداشتی ملزم به سمت مربیان نمايش شده است.

رئیس مرکز حفظالصحه باختر اهواز حرف: بیش از ۱۰ الف بلبل پیام بهداشتی و پوستر راهنمای پیشگیری از چايش تو مدرسه ها توزیع شده است.

وی افزود: داروهای باب موضوع نیاز عكس ویروسی نیز برای پیشگیری از اوضاع احتمالی مدخل سرپوش اختیار بیمارستان ها آرامش داده شده است.

شریفی گوشزد کرد: مشکل خاصی مدخل سرپوش خوزستان هويت عرضه ندارد و حوزه حفظالصحه، علاج و فراگيري، برای پيدايي احتمالی این بیماری آمادگی کامل را دارند.

فرستادن اعزام به سوي دوستان

asdf

آوازه فرستنده:
ایمیل فرستنده:
آوازه گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰