سه زمین تزلزل سالند تو خوزستان را لرزاند

[ad_1]

اهواز – زمین تكان صف سالند درب استان خوزستان را سه دفعه تکان فرياد.

به منظور با شرح گزارشگر عنف، سه زمین تكان رديف سالند باب استان خوزستان را به مقصد براي سيما پیاپی لرزاند.

نخستین زمین تكان با حدت ۴.۳ ریشتر تکان عربده و پشت از لحظه كورس دور عقب تشنج ۳.۷ و ۳.۱ ریشتری روی عربده.

کانون زمین تنه اصلی درون ژرفا هشت کیلومتری زمین و ويژگيها ۳۲.۴۶۶ گفتار جغرافیایی و ۴۸.۹۳۹ مسافت جغرافیایی روی داده است.

عهد زمین تزلزل نیز وقت ۱۶ و ۲ دقیقه بوده است وليك تا کنون گزارشی از خسارتهای احتمالی دریافت نشده است.

[ad_2]