سیگار عاملی برای افزایش نازایی تو گروه

[ad_1]

موضوع ها گفته ها > مخابره معجم تندرستي بهبود > بارداری > سیگار عاملی برای افزایش نازایی درون سازمان
مطلع و تازه كار زنان و زایمان مرکز آموزشی درمانی معصوم ولي پيشرو خمینی(ره) اهواز قول: كاربرد دخانیات قدرت باروری مدخل سرپوش مردان و زنان را کاهش می دهد.

به سمت اعلان روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی شيخ خمینی(ره) اهواز، دکتر مهین نجفیان مدخل سرپوش این دژ اظهارکرد: استعمال ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده و استفاده دخانیات از تمام سیگار یکی از عوامل مهم نازایی تو مردان و زنان است بنابراين مردانی که داخل پرده باروری آرامش دارند و می خواهند مخدوم زاد شوند باید از استفاده دخانیات خودداری کند.

وی بقيه فرياد: سیگار کشیدن آسیب جدی به منظور با مني ها می زند و محرك پایین از حالت اغمابيرون آمدن توانایی پيوند مني و تخمک و تو نتیجه علت طبق باعث از بین جارو كردن توانایی باروری داخل مرد می شود.

مطلع و تازه كار زنان و زایمان مرکز آموزشی درمانی قايد خمینی(ره) اهواز سخن: استعمال ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده و دخانیات همچنین علت کاهش مقياس اسپرماتوزوئيد ها و منتج به سوي ایجاد آشفتگي عملکرد جنسی شده و میزان باروری را کاهش می دهد.

نجفیان افزود: باب زنان سیگار کشیدن علت طبق باعث می شود تغییراتی باب مخاط لب زمام ترحم ایجاد شود و به سمت پيروي پيروان حين مسیر رسیدن اسپرماتوزوئيد به قصد تخمک نیز تحت تاثیر این تغییرات رسم بگیرد.

وی اظهارکرد: ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده نظیر هروئین، کوکائین، کراک و ماری جوانا سبب پيدايش اختلالات تخمک گذاری دروازه اندر زنان و کاهش اسپرماتوزوئيد ها داخل مردان شده که نتیجه این اختلالات، نازایی درون افراد خواهد حيات.

ايفاد به طرف دوستان

asdf

شهرت اسم فرستنده:
ایمیل فرستنده:
آوازه گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 


[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*