سیگار و میزان تاثیر ساعت تو ابتلا به سوي بیماری های ریوی

[ad_1]

موضوع ها گفته ها > رويدادها لغت نامه تندرستي بهبود > تنفسی > سیگار و میزان تاثیر ساعت داخل ابتلا به سمت بیماری های ریوی
ته كارداني بیماری های ریوی مرکز آموزشی درمانی رهبر خمینی(ره) اهواز قول: كاربرد سیگار و آلودگی های صنعتی نگار بسیاری باب ابتلا به قصد بیماری انسدادی ريشه دار ریه دارد.

به سوي اعلام روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی قايد خمینی(ره) اهواز، دکتر سیدحمید برسی داخل کنفرانس "بیماری انسدادی ديرپا ریه" که باب ايوان اجتماعات شهید دکتر رهنمون مرکز آموزشی درمانی پيشوا خمینی(ره) اهواز برگزار شد، اظهارکرد: این کنفرانس بوسيله سوگند به ميل آشنایی دانشجویان، کادر پرستاری و کادر پزشکی با متد دوا های جدید و آخرین تغییرات دم برگزار شد که تيرخور از لحظه بازبینی مكرر تازه توصیه های ديرين تو فقره راهنمایی بیماران COPD، تاکید نيكوكاري راهکارهای درمانی، واکسیناسیون، جدا سیگار، لزوم کنترل اوضاع تشدید بیماری و تعریف عوامل تشدید دم، علائم تشخیصی و مسلك های تشخیص بیماری و ممر های تشخیص رجعت ساعت است.

وی بقيه جيغ: شیوع بیماری انسدادی ريشه دار ریه به طرف منوال ای است که درون آينده حاضر ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون شخص درون دنیا به سوي این بیماری مبتلا هستند و طبق معمول داخل واقعه گزارش بالای ۵۰ عام آشكارا می شود و درون دهه هفت و هشت سنی به منظور با پیک ذات می گروه بهره. تو جوامع نامشابه و آشنا شیوع این بیماری گوناگون است و شیوع بین ۲ تا ۲۲ درصد تو دنیا خبر شده است.

كارمند هیئت علمی دانشگاه دانش ها پزشکی جندی شهزاده اهواز گفتار: به سمت كوه طور متوسط ار صحنه جايگاه وقوع حادثه رويداد ابتلا به قصد این بیماری را بالای ۷۵ كلاس درب عقيده راء ي بگیریم، حدود ۲۵ درصد جمعیت و تو سنین زیر ۶۵ كلاس حدود ۱۵ درصد جمعیت به طرف این بیماری مبتلا هستند.

برسی اظهارکرد: بیماری انسدادی ديرپا ریه درب بسیاری از مواقع علائم باطن دارد؛ به منظور با این معنی که بیمار علی رغم اینکه به مقصد براي این بیماری مبتلاست وليك از بیماری خويش معرفت ندارد. بنابراین تاکید می شود بیمارانCOPD یک ارزیابی ساليانه خاتمه دهند.

وی درمورد طرح بیماری انسدادی ريشه دار ریه درب ایجاد درگذشت و میر كنيه کرد: بیماری انسدادی ديرينه ریه چهارمین مايه مير و میر بعد از بیماری های قلبی، خرچنگ تيرماه تومور بدخيم ها و اتفاقات است ليك دروازه اندر دانشپايه طول عمر ۲۰۲۰ به طرف آغاز سومین موجب مردن و میر مورد بحث موردتوجه طرح شده خواهد شد.

ته چيرگي بیماری های ریوی مرکز آموزشی درمانی رهبر خمینی(ره) اهواز افزود: بیماری انسدادی ديرينه ریه با كاربرد سیگار دلبستگي دارد، مسلماً واقعیت این است که بسیاری از كارها نیز ایجاد کننده این بیماری هستند. بنابراين احسان کنترل آلودگی محیط کاری برای پیشگیری از بیماری تاکید می شود. براي چه که معين شده است بسیاری از زوجه هایی که به منظور با این بیماری مبتلا شده و سیگار صرف نمی کردند، به طرف وسيله مبهي اغواگر منصرف كردن شغلی وش طباخي طعام و استعمال از ترکیباتی شبيه Biomass (نجاست پس مانده ها دامی مصرفی برای بنزين) بوسيله سوگند به این بیماری مبتلا شده اند.

برسی به سمت سلك های تشخیصی این بیماری نیز تلويح کرد و قول: معبر تشخیصی لحظه ترکیبی از عکس ریه، نيش كلبتين دم خوناب، یافته های آزمایشگاهی و بررسی های تنفسی است. مهم ترین تداوي بیماری نیز فك بريده سیگار، واکسیناسیون، بهره وري از اکسیژن درب مواقعی که اکسیژن دم خوناب کم باشد و بهره گيري از داروهایی وش اسپری برونکودیلاتور است.

وی درمورد واکسیناسیون داخل جنبه چاره بیماری انسدادی ديرپا ریه بیان کرد: باید واکسن زكام كل واحد زمان ( روز یک ثمر و واکسن نوموکک نیز تمام پنج سن یک وهله بر تزریق شود. اگر تنها مفرد زیر صحنه جايگاه وقوع حادثه رويداد ۶۵ عام باشد کافی است واکسن نوموکک را تمام پنج كلاس یک حاصل عزب به منظور با موعد خيز دفعه تزریق کند ليك برای افراد بالای ۶۵ عام بهتر است این افراد تا پایان زندگي تمام پنج سنه پايه یک مره واکسن نوموکک را تزریق کنند.

بالا مهارت اختصاص بیماری های ریوی مرکز آموزشی درمانی شيخ خمینی(ره) اهواز حرف: مهم ترین آژانس پيشكار ایجاد این بیماری كاربرد سیگار است و از تمام پنج تنها مفرد سیگاری یک تن به سوي بیماری COPD مبتلا می شود و ارتباط ایجاد این بیماری با میزان استفاده سیگار نیز بسیار بالاست به مقصد براي عبارتی تك هرچه بیشتر سیگار استعمال کند بیشتر باب روي گردان مضرت خواهد وجود.

برسی اظهارکرد: با استفاده بیش از ۲۰ پاکت سیگار درب سنه پايه ظن ابتلا به طرف بیماری انسدادی ريشه دار ریه بیشتر است منتها استعمال ۶۰ تا ۸۰ پاکت سیگار تو دانشپايه طول عمر ابتلا به منظور با این بیماری را قطعی می سازد. آلودگی آتمسفر از نوع آلودگی های صنعتی نیز دروازه اندر ایجاد این بیماری تاثيرگذار است.

وی درمورد میزان تاثیرگذاری ژنتیک صلاح طاعت بخشش ایجاد بیماری انسدادی ديرينه ریه ديباچه اسم کرد: ژنتیک پيوند قطعی با این جستار ندارد. منتها درصورتي كه دروازه اندر خانواده ای چند شخص درب صحنه جايگاه وقوع حادثه رويداد زیر ۴۰ سنه پايه مبتلا به قصد این بیماری باشند، باید دیگر افراد خانواده نیز داخل این زمینه بررسی شوند.

div.send2friends background:#FFFFFF; width: 30%; position: absolute; left: 34%; border: 1px solid #CCCCCC; box-shadow: 0 0 10px #CCCCCC; border-radius: 10px; padding: 10px; display:none; z-index:999; div.send2friends table td padding: 5px 10px; span#send2friends_message display: none;

روانه به قصد دوستان

asdf

كنيه فرستنده:
ایمیل فرستنده:
عنوان گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰