شاخصه‌های تندرستي بهبود زنان تو استان مرکزی پایین است

[ad_1]

زهرا فرجی مدخل سرپوش قول‌و‌گو با گزارشگر تسنیم درب اراک با ايما به طرف مطالبات حوزه زنان داخل رحيل هیئت مكنت به مقصد براي استان مرکزی اظهار داشت: تو مباحثه مطالبات استانی یک‌سری مشکلات، محدودیت‌ها و کمبودهایی لياقت و عدم دارد که علی‌رغم يكسره خالص مجرد و مقيد اتفاقات پسنديده، همچنان با بخشی از محدودیت‌ها‌ و جلوگيرها فرهنگی روبرو هستیم که این قضيه مانع بسط و هدايت و ضلالت فعالیت‌ها درب حوزه زنان شده، همچنین یکی از این اوضاع سال ها زنان است و باید بیشتر وضع مرحله مداقه صبر گیرد.

وی افزود: همچنین مناظره‌های مرتبط منوط به مقصد براي شاخصه‌های تندرستي بهبود زنان پایین است و برای ارتقاء لحظه باید ماموریت‌های ویژه‌ای را نفخه دمش کرد، درون حوزه ورزشی، تفریحی، فرهنگی و اقتصادی مواردی نابودي دارد که بوسيله سوگند به شهرت مطالبات استانی حالات ویژه را با حكم به طرف مصادیق دم تهیه کرده‌ایم که درب رحلت هیئت تمول به منظور با استان مورد بحث موردتوجه طرح شده می‌کنیم.

مدیرکل بياض امور بانوان و خانواده حكمران مرکزی تصریح کرد: درون مباحثه مطالبات دولتی باب آينده پیگیری باب خيز جزء ملی و استانی هستیم که بخشی از مطالبات دروازه اندر روي کلان بوده و وحيد خاص بوسيله سوگند به استان مرکزی نیست، این مطالبات دربحث زیرساخت‌ها و محدودیت‌های فرهنگی و نیز سود بیشتر از توانمندی‌های زنان و غیره مورد بحث موردتوجه طرح شده و نیازمند نگاهی فرابخشی است که به قصد‌ كنيه مطالبات ملی و به مقصد براي‌لفظ سياهه متناسب باب عام استان‌ها نفخه دمش می‌شود.

فرجی بیان کرد: درون حوزه آسیب‌های اجتماعی نیز با نگرش پرستاري به مقصد براي ائتلاف‌های رخنه داده و با مداقه به سمت اینکه آمدورفت از فضای سنتی به سوي فضای مدرنیته، از ویژگی‌های کشورهای آفاق سوم است و درون این تردد یک‌سری خرامش‌ها به قصد‌هستي نفس می‌آید که بخشی از لمحه مدت برمی‌گردد به سمت آسیب‌های اجتماعی که تطبیق لحظه با شرایط جدید محدودیت‌ها و موانعی روبرو هستیم که این قضا كار جريان طبیعی است.

وی بقا دهش: با سعه فضای مجازی و لاوجود پرورش‌های فرض به قصد جوانان، این حجم گاهی به طرف‌نام آدرس یک آسیب مشهور شده و کارکرد خانواده را کمرنگ کرده و نیازهای جوانان به طرف درستی پتواز كلام بيان نمی‌شود، همچنین مثال فرويش‌هایی درب نهادها و آلت‌های تصمیم‌گیر مدخل سرپوش زمینه کنترل آسیب‌ها هستیم.

مدیرکل جريده امور بانوان و خانواده حاكم مرکزی جمع کرد:  به سوي همین نيت معيار کنترل و کاهش باب رويه بام و عمق مساحت و حجم حد کشور تدوین شده که قدر‌پايه و مردمی توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن دم از ویژگی‌های بارز این مدرك حجت است و امیدواریم بتواند درب این زمینه كارآ باشد.

فرجی تفهيم کرد: بيزاري، اعتیاد، ناهنجاری‌های اخلاقی، حاشیه‌نشینی و غیره از يكسره عبارت زمره آسیب‌های اولویت‌دار داخل سياق صحن کشور هستند که بدبختانه استان مرکزی درب مذاكره بيزاري از نرم کشوری بالاتر است و پرده اعتیاد درون استان بسیار پایین و آنچه دروازه اندر این میان دربردارنده گردآورنده اهمیت است تعليمي بوده که حرفه ها مقدمه را مدخل سرپوش پیشگیری، کنترل و کاهش می‌زند.

وی افزود: بدبختانه مدخل سرپوش کشور ضمير اول شخص جمع بعد از ابتلا بوسيله سوگند به آسیب، تعليمات بدو می‌شود داخل صورتی که تعليمي باید از مهدها بدايت شود و علم‌رسانی به مقصد براي جوانان از مراکز رسمی عاقبت شود، نکته مجرب دقت دیگر اینکه فراگيري باید چند بعدی باشد ني و آري تک‌محوری و برای جمع ارکان خانواده و به طرف‌ وقت اجرا شود.

انتهای پیام/

[ad_2]