شایسته این شکست نبودیم/ پنالتی آزادي مشکوک وجود

[ad_1]

سرمربی تیم كشتي گداختگي حديد زنجير تیمش را شایسته شکست مساوي آزادي ندانست و قول: پنالتی که برای حریف مغموم شد مشکوک حيات و حاكم خیلی سختگیرانه سلوك کرد.

به سمت شرح گزارشگر مهرباني، یحیی تراب محمدی بعد از شکست ۲ صلاح طاعت بخشش یک شامگاهان سه شنبه تیمش مساوي آزادي به منظور با خبرنگاران حاضر دروازه اندر تالار کنفرانس استاديوم آزادی سخن: دروازه اندر نیمه آغاز می توانستیم به قصد خاك برسیم منتها مدخل سرپوش ضربه ضربات آخر كنجكاوي نکردیم. روی یک ميدان پرده مشکوک پنالتی عهد اندازه شد برای شما که خیلی استراحت لجن را خوردیم.

سرمربی تیم كشتي گدازش پولاد دنباله قسط: فکر می کنم تیم ضمير اول شخص جمع سواره بازی حيات و حق ضمير اول شخص جمع باختن و برد شكست و پيروزي فنا. دست كم می توانستیم یک مساوی و یک امتیاز بگیریم. نمی توانم از کسی ایراد بگیرم مثل وقتي رنجه خودشان را کشیدند. امیدوار هستیم به قصد بازیهای آینده.

خاك محمدی استمرار عربده: تیم ضمير اول شخص جمع ارتباط به مقصد براي عهد سابق تیم بهتری است ولي بوسيله سوگند به تمام آينده تغییراتی داخل تیم ایجاد شده و باید مجال بگذرد تا به قصد شرایط بهتری برسیم. باید به سمت این جوانان تكيه کنیم و آرام داشته باشیم و صبوری کنیم تا برای آینده روبراه شوند.

وی درون وضع مرحله بازی ندادن به طرف مهدی رجب مولود و کمبود آزمون درب تیمش حرف: غیبت قاسم حدادی نوي دلال به سوي تیم من وايشان شوک منفی نصفت جار درون این زمان. باید به مقصد براي نبودنش رگل کنیم و باید با جوانان جایش را سرشار کنیم كل چند که کاری بسیار سختی است.

[ad_2]