شبکه متوقف به طرف جماعت تروریستی «حقانی» شناسایی شد

[ad_1]

سازمان امنیت ملی افغانستان از بازداشت اعضای یک شبکه تروریستی خويش به سمت توده حقانی تو ولایت «پکتیا» روايت مسند و مبتدا نقل معدلت.

بوسيله سوگند به تفسير خبرگزاری عنف به سوي شيريني گزك از خبرگزاری «توده»، تمشيت امنیت ملی افغانستان عهد اندازه کرد: یک شبکه جگرسفيد نفره قوم به مقصد براي جمهور باند تروریستی حقانی به مقصد براي سرکردگی «اسماعیل» که سرگرم اقدامات تروریستی و سازماندهی حملات انتحاری و انفجاری داخل شهر «گردیز» و دیگر شهرهای ولایت پکتیا بودند، وساطت ميانجيگري ____________كردن نیروهای امنیت ملی شناسایی و بازداشت شدند.

دربايست به طرف ذکر است نیروهای امنیت ملی افغانستان تاکنون تعدادی از تروریست های جماعت حقانی را بازداشت کرده اند و تعدادی از اعضای این فرقه جوخه نیز اعدام شده اند. جماعت حقانی تو حملات تروریستی داخل افغانستان نگاره اثر داشته است.

[ad_2]