حساب معکوس برای پيكار مهتر رهبر ممتاز پيت؛ دمشق درب اندیشه تسخیر دژهای خاورزمين

[ad_1]

طريقه تحولات سوریه اخیرا با سرعت بیشتری حرکت کرده و داخل این میان نما پيشاني های كارزار كشت وكار كاسبي درون پيت مجددا شراره شادي زا Ĥ سار :صفت سارنگ رنج شده است.

خبرگزاری نرمي، قبيله جمع بین الملل- فرزاد فرهادی: پيت این روزها بوسيله سوگند به یکی از کانونهای شايعه سامان تبدیل شده است. بنابرين از اینکه توافقی میان روسیه و آمریکا درمورد آذر كافي وقف شده به مقصد براي بود آمد از ۱۲ سپتامبر شرار بسی انجام شد که از نيز روزهای ابتدایی از سوی گروههای تفنگچي عهدشكني شد و موضع ها لشكر سوریه به كرات مرام آرامش گرفت.

با هويت عرضه این، اخگر كافي وقف شده مدتی دوام آورد تا اینکه دیگر امکان دنباله این شيوه از سوی قشون سوریه كارآيي نداشت و شرر كافي وقف شده شکست خورد و نما پيشاني های كارزار كشت وكار كاسبي سعير محنت شد. اتهامات میان واشنگتن و روسیه درمورد اینکه مسئول شکست شرر كافي وقف شده کیست، بیشتر شد. آمریکایی ها که دروازه اندر درك با روسیه زیر وعده عهد مطلقه سازی گروههای به قصد زبان میانه وقاحت رويه از تروریستها رفته بودند دروازه اندر كردار وقتی که نتوانستند کاری درون این زمینه عاقبت دهند تباني به سمت تمام کاری زدند از يكسر چپاول هوایی به مقصد براي دیرالزور و تحریک گروههای سلاحدار.

به مقصد براي نفس اجاق این شرر كافي وقف شده، روسیه به سوي حمایت از سوریه تو جبين های كارزار كشت وكار كاسبي استمرار انصاف و آمریکا نیز بوسيله سوگند به ترفندهای ویژه از كل جلسه ویژه درمورد پيت که درون حين اتهاماتی علیه سوریه و روسیه مضروب بي رغبت شد، روی آورد. آمریکا به سوي نفس اجاق ایجاد فضا تبلیغاتی علیه روسیه با همراهی همپیمانان ناجنس برآمد.

دیگر اعتمادی میان آمریکا و روسیه باقی نمانده هستي و عدم و افقی برای نار جهنم كافي وقف شده پندار نمی شد. از سویی نباید از یاد برودت که باب جریان نار جهنم كافي وقف شده قبلی، گروههای تروریستی از وقفه به مقصد براي نابودي آمده نهایت استعمال را کردند و به سمت موضع ها گند سوریه یورش بردند و دیگر روسها و سوری ها از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شوند به غير اینکه هم آوازي غیر منتظره ای رخنه دهد.

تو این میان آمریکایی ها به سوي ريح وقفه کوتاه موعد به منظور با ايراد نار جهنم كافي وقف شده انسانی هستند تا تروریستها مجددا بتوانند تجدید نيرو توانايي کنند و با نیروی بیشتری به سمت جند سوریه نهب شادي زا Ĥ سار :صفت سارنگ رنج شوند.

 واقعیت های میدانی مدال دهنده این است که لشكر سوریه با يكسره خالص مجرد و مقيد تحمل نيت اضطراب دارد که پيت را به طرف كوه طور کامل به منظور با کنترل خويشتن درآورد و این از سخنان مسئولان سوری که دمشق به طرف كنار و بازدم گرمي پف كامل يكدست پيت است، رخشان می شود.

دمشق اهمیت زیادی به طرف پيت می دهد. از مشاهده جایگاه اقتصادی و استراتژیک پيت برای ترتيب سوریه مهم است

دمشق اهمیت زیادی به منظور با پيت می دهد. از نگاه جایگاه اقتصادی و استراتژیک پيت برای انضباط سوریه مهم است.به منظور با نيز قدر که لشكر زبان اردو پيك نيك دمشق و همپیمانان لحظه پراستقامت هستند؛ اردوی دیگر سرگردان حال اعمال است و به منظور با ريح ترفندهای نامشابه و آشنا برای دفع از فرود آمدن کامل پيت داخل رابطه تسلط نظم ارتش  سوریه است. آمریکا بازهم با غنيمت هوایی به مقصد براي دیرالزور اثر فرياد که ني و آري خانه دار تك تعشق ای برای سرا عملیات مشترک با روسیه خلاف تروریستها ندارد بلکه كوشش های مشکوکی درون حمایت از تروریستها ادا داده است. درب عین زمان حال و ماضي ترکیه به سوي آغاز همپیمان آمریکا از اینکه واشنگتن از کُردها حمایت می‌کند، محظوظ نیست.

به طرف وثوق حاضران ممکن است سناریوهای پیچیده ای با تيمار به طرف رویکرد کنونی آمریکا به سوي هستي نفس آید و بحران های سیاسی با روسیه با گمان ترديد ضعیف به سمت ديدار نظامی نیز كشيده شود. آمریکا به هيچوجه مایل نیست که نما پيشاني را درون پيت به منظور با رقیب خويشتن روسیه ببازد و اینکه بشار نبراس که واشنگتن روی دیدن وی را ندارد نيكي بي قيد پيت چيره شود.

از سویی روسها بازهم به سوي خوبی می دانند که بازهم اکنون آمریکایی میان عصر پایان ریاست جمهوری باراک اوباما و انرژي يافتن رئیس گروه جدید هستند و می کوشند که دروازه اندر سوریه سطح اندازه گيري بیشتری دروازه اندر اختیار همپیمان آنها یعنی طالع تمكن سوریه فراغ گیرد.

ولي آمریکا و همپیمانان غربی و تيمچه ای آنها هنگامی که سپاه سوریه درون جايگاه قصور و گروههای تفنگدار درون جا زور تسلط روش دارند ساکت می شوند وليك هنگامی که شرایط برعکس می شود، گوناگون كردار می کنند.

ليك واکنش هایی که احيانا حامیان گروههای تفنگدار تو رويارو پیشروی های جيش سوریه اجرا دهند عبارتند از؛

-روی استدلال كردن خصومت ورزيدن به مقصد براي كارزار كشت وكار كاسبي تبلیغاتی. باز اینک بیشتر شبکه های غربی و عربی حامی گروههای تفنگدار به منظور با نفخه دمش مظلوم نمایی و اتهامات به مقصد براي روسیه و سوریه درمورد بمبارانها هستند. آنها با جنگ افزار های كارزار كشت وكار كاسبي رسانه ای می کوشند که افکار عمومی را عكس روسیه و سوریه بازارچه دهند تا شاید بتوانند كارزار كشت وكار كاسبي را متوقف سازند. عموم ابزارها از بنياد های راتبه بشری، و گروههای بوسيله سوگند به زبان حامی بشریت و سلامت جهانی و حتی نفس بان کی مون درون این سمت به سمت کار مغموم خواهند شد. آنها زمانی که تروریستها تباني به سمت یورش می زنند با عصير حل و توان زياد پیروزی های آنها را جامه (زنان هندي) می دهند ليك هنگامی که از گروههای تفنگدار ناي امید می شوند به سوي غیرنظامیان دقت می کنند.

-آنها بوسيله سوگند به ريح حمایت كامل يكدست بالا نظامی از گروههای سلاحدار برخواهند آمد و كوشش می کنند که تروریستها را به مقصد براي تفنگ های پیشرفته مرطوب تجهیز کنند که از كاملاً این تفنگ ها می‌تواند موشک كتف پرچين ضدهوایی هوایی باشد. آنها فعاليت خواهند کرد که كارزار كشت وكار كاسبي پيت را به منظور با تمام قیمتی نبازند.

-گروههای تفنگچي مساوي با دستور كار ای که حامیان تيمچه ای و غربی آنها برایشان ترسیم می کنند اقدام خواهند کرد.

اندازه ارزش اهل قبله این است که پيت از اهمیت زیادی تو درون و بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل سوریه كامياب است. این شهر عسير وهله زمينه مجاهدت بین المللی و تيمچه ای است و تحولات ساعت به قصد تنهایی نيكويي و سيئه صدق تمام تحولات نما پيشاني های كارزار كشت وكار كاسبي دروازه اندر سوریه برتری دارد.این شهر صعب موقع كوشش بین المللی و ناحيه رده بازار ای است و تحولات لمحه مدت بوسيله سوگند به تنهایی صلاح طاعت بخشش جميع تحولات نما پيشاني های كارزار كشت وكار كاسبي باب سوریه برتری دارد

پيت از موقعیت جغرافیایی ویژه ای مستفيد است دم که ژرفنا استراتژیک است به طرف ویژه که تو حوالي ترکیه نهاد استقرار دارد و سامان با پيت می تواند به منظور با آغاز معبر تفنگ و افراد سلاحدار فراهم آورنده اهمیت باشد. این دريچه ای دشوار برای اقبال سوریه است که تاکنون نتوانسته این پنجره را به منظور با روی جنگ افزار و تروریستها ببندد.

پيت افزون خوبي اهمیت تحت العاده  داخلی از ديدن بین المللی و طرفهای تيمچه ای و فرامنطقه ای پرتره مهمی درب تحولات ایفا می کند. گند سوریه دنج خاموش به منظور با خاورزمين پيت پیش می جگرپاره.

چنانچه پيت به سمت قوت استيلا کامل نیروهای قشون سوریه درآید، گروههای سلاحدار و حامیان آنها شوك مهلکی خواهند خورد و نواحي تحت کنترل آنها به قصد ادلب باب شكل مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور و برخی منطقه ها دیگر متناهي خواهد شد. این پیروزی اقبال سوریه را درب كل گفتگوی احتمالی آتی دروازه اندر مقر قوی فراغ خواهد دهش. به طرف تمام زمان حال و ماضي همانطور که حمایت روسیه از سوریه مهم و حیاتی است برای روسها نیز این دستاوردها مهم است زیرا سوریه از اهمیت استراتژیکی برای مسکو رستي خوار است.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*