شمخانی: تو وجه لزوم نيرنگ ساز حتي با روسیه تو همدان همکاری می کنیم/ لیستی از اقدامات آمریکا تو فقدان پایبندی به طرف برجام نيستي دارد

[ad_1]

شمخانی: در صورت لزوم باز هم با روسیه در همدان همکاری می کنیم/ لیستی از اقدامات آمریکا در عدم پایبندی به برجام وجود دارد

نماینده مرتبه بزرگ رهبری و دبیر شورای عالی امنیت  درب محاوره با شبکه تلویزیونی روسیا الیوم داخل جواب اجابت به سمت این پرسش و پاسخ که براي چه رزمنده جنگي مواد منفجره افکن های روسی از پایگاه همدان بهره وري کردند و چون آري به سوي یکباره این همکاری پایان یافت؛ گفتار: ربط ایران و روسیه درب مباحث نامشابه و آشنا یک انس راهبردی است، روسیه باب دوران پوتین یعنی روسیه جدید، هویتی آزاد و شکل متفاوتی با روسیه پيش ازين پوتین دارد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: سران خيز کشور ایران و روسیه به كرات نيكي روابط راهبردی سیاسی، صرفه جويي و نظامی حاضر خيز کشور تاکید کرده اند. دیدارهای بسیاری میان مسئولان ایرانی و روس داخل ابعاد نامشابه و آشنا دروازه اندر تهران و مسکو پايان شده و خواهد شد. این طبیعی است که بخشی از این روابط نيكويي و سيئه صدق مبنای جنگ با تروریسم شکل دلگير باشد. سنجش با تروریسم نیازمند تبديل توانمندی ها دروازه اندر زمینه های نامشابه و آشنا است. عملیات اخیر با همکاری مستشاران نظامی ایران، حمایت هوایی روسیه و مشارکت اثربخش سپاه سوریه دروازه اندر صحنه زمینی ريخت گرفت. این عملیات، نیازمند لحظه حيات که برخی از توانمندی های ایران برای مرحله زمانی رخشان و محدودی بکار مغموم شود. بکارگیری این توانمندی ها دروازه اندر پایگاه همدان ارتكاب شد و پایان یافت.

شمخانی تاکید کرد: روابط راهبردی میان ایران و روسیه پایان نیافته است. منتها این عملیات به طرف شکل طبیعی یک عملیات تحديدشده هستي و عدم و پایان یافت. روزی که این عملیات مقدمه شد من وآنها و آنها سازش کرده بودیم که این عملیات چند يوم دوره بیشتر به قصد زمان و پهنا نیانجامد.

◀️درب هيئت فرم لزوم بازهم با روسیه همکاری می کنیم
علی شمخانی مدخل سرپوش جواب اجابت به سوي این استفهام که آیا ممکن است من وايشان وعده دیگر نمونه غلام كاربرد بهره جويي روسیه از پایگاه هوایی همدان باشیم؛ قول: همانطور که این نوع همکاری نظامی میان ایران و روسیه نيكي بالذات تحولات میدانی سوریه بوده است، از سرگیری این نوع از همکاری تو آینده نیز به منظور با تحولات میدانی مدخل سرپوش سوریه بستگی دارد. از این صورت ممکن است مرتبه دیگر دروازه اندر این زمینه با روسیه همکاری وجه گیرد.

وی اعلام کرد: من وتو به سوي خطاب جمهوری اسلامی ایران دايم سیاست اصولی مان نيكويي و سيئه صدق این بالذات بوده است که تمول ها باید بدون شفاعت گری بیگانگان بوسيله سوگند به کار نفس امتداد دهند.  من وآنها و آنها هرگونه وساطت دخالت از كران بیگانگان را مغایر با مضار تيمچه خويشتن تلقی می کنیم. من وآنها و آنها ار بخواهیم به سوي تاریخ بازگشت کنیم می بینیم که دروازه اندر پیام تاریخی شيخ خمینی رحمة آفريدگار علیه به مقصد براي توافق جماهیر شوروی تو وصيد آغاز فروپاشی اش این وجود که شرف و کرامت روسیه تو امتداد روی از مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور نیست. امروز من وايشان می بینیم که روسیه شیوه ای آزاد از مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور تو پیش ناشاد خفه است. اگر ضمير اول شخص جمع این مساله را با سیاست های عقبه گسيل راهي گورباچف و یلتسین مقایسه کنیم می بینیم که سیاست های جدید  روسیه را از شرایط زیان محصول قديم برون کرده است .

◀️امیدواریم سخنان اخیر شغل ها ترکیه، عملی شود
دبیر شورای عالی امنیت ملی درمورد عزيمت اخیر وزیر برون مرز و درون مرز بيگانه ترکیه به منظور با ایران و روابط میان كورس دور کشور ایران و ترکیه حرف: دروازه اندر سانحه اخیر ترکیه، من وآنها و آنها مومن بودیم که بخت ترکیه یک اقبال قانونی و مندوب عوام محسوب می شود و این فرمان حتی عقب از کودتای بدعاقبت نیز قائم شد. طبیعتا این اقبال مردمی باید با توان به منظور با کار خويش بقيه دهد. این وثوق ماست. این رویکرد من وتو داخل حالی است که شما داخل برخی مسائل تيمچه با ترکیه توفير نگرش زعم حتي داریم. این تصادف منتج به مقصد براي حين شد که دوستان من وايشان تو ترکیه بوسيله سوگند به این نتیجه برسند که بسیاری از کشورهای غربی و عربی نمی پسندند که ترکیه یک کشور همسایه و محبوب برای سوریه باشد. باب این كادر اسكلت به طرف مشاهده می دسته نطق دربدوامر آغاز وزیر ترکیه باب زمان حال و ماضي بوسيله سوگند به رويداد بروز پیوستن است. ترکیه دروازه اندر کنار محارست آزادي خويش و خصومت با طرح های بیگانگان که به سوي كنار و بازدم گرمي پف پريشان ربودن استحكام صف هستند، می خواهد به منظور با سكون سوریه کمک کند. از این صورت امیدواریم این سخنان که نيكويي و سيئه صدق لسان كلام مسئولان ترک جاری می شود به قصد چهره عملی عالم شود.

شمخانی حرف: من وشما باز اکنون مدخل سرپوش ایران با ترکیه همکاری می کنیم تا این مساله به طرف روي عملی پژوهشگر شود.من وآنها و آنها ترس های مشترکی با ترکیه داخل دنيا اسلام داریم و امیدواریم که ترکیه جواز ندهد که دیگران با سواستفاده از این پريشاني ها عمل به سوي درهم ضربه امنیت سوق رده کنند. این تشويش ها از جهد برای انبوه پريش ضربه امنیت برخی کشورهای ناحيه رده بازار یا تشکیل پيوستگي میان برخی از این کشورها ناشی شده است. امیدواریم که با یکدیگر به منظور با مسلك حل های مشترک تباني پیدا کنیم و به مقصد براي یکدیگر کمک کنیم این معبر حل ها به سمت ريخت عملی پیاده شود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: درب وهله زمينه مساله سوریه من وايشان از ترکیه می خواهیم که تجويز ارایه هیچگونه کمک
نظامی به سوي توده های تروریستی را ندهد و درب نابودکردن جمهور باند های تروریستی مشارکت کند. همچنین امیدواریم که مرزهای خويشتن را نيكي روی تروریست ها ببندد و داخل گفتگوی سوری-سوری کمک کند. تمامی این مسائل این امکان را برای من وشما ميسر كسب می کند که با یکدیگر همکاری کنیم و برای كمال يابي این مسائل با جهت ترک همکاری داشته باشیم.

◀️دروازه اندر عراق؛ صالح اهالي آيين و شیعه تو کنار باز روش دارند
تو امتداد مكالمه پچ پچ مساله روابط ایران و عراق و كوچ اخیر سلیم الجبوری رئیس مجلس عراق به مقصد براي ایران مورد بحث موردتوجه طرح شده شد؛ شمخانی باب لبيك اجر به قصد این پرسش و پاسخ که آیا با تدقيق به قصد انس نزدیکی که ایران با برخی جریان ها دارد تهران تو حل و زمان اختلافاتی که میان سلیم الجبوری رئیس مجلس و پايدار العبیدی وزیر مدافعه و تك پيدايش کرده است پرتره آفرینی خواهد کرد؛ حرف:  ایران درون حل و عهد اینگونه تفاوت ها مشارکت کرده است. ایران با کمک طالع تمكن عراق تلاطم طائفه گرایانه ای که درون بغداد رخنه داده بودرا پایان غريو. این حركت برای نيكوكاري بازهم ربودن استقرار عراق شکل برزخ هستي و عدم. ایران همچنین درون حل و موعد افتراق ها میان برادران سنی مان مدخل سرپوش عراق نیزهمواره نگاره اثر آفرینی کرده است.با معتقدیم که برادران سنی من وآنها و آنها بجز جدایی نشدنی از مدیریت صحیح حکومت درون عراق هستند.

شمخانی افزود: ایران جریان های میانه سيما آهل آداب را به طرف باز نزدیک کرده و اذن نداده است که توفير های مقطعی یا شخصی سبب شکست تفکرات میانه وجه پررويي سنی شود. این تفکرات درب افرادی براي اينكه پاينده العبیدی وزیر تدافع و سلیم الجبوری رئیس سنا عراق علامت یافته است. تمام خيز این افراد از تشکل صالح اهالي رسم هستند و كل خيز نیز میانه وجه پررويي هستند از همین رخ من وايشان با مرام صيانت سكون عراق پيكره خويشتن را درون این مورد بغاز ایفا می کنیم و فعاليت می کنیم قدم هایی برای پیشبرد فرایند سیاسی برداریم. من وايشان پیش از این نیز داخل این فقره اهتمام کرده ایم و جمع از این مساله متوجه هستند. امروز یکی از مهم ترین عوامل پسرفت داعش باب جاذبه نیروها و عناصر جدید این است که باب عراق و سوریه به سوي آنها ضربات سنگینی متبحر شده است. درصورتي كه هزینه هایی که جمهوری اسلامی ایران درون این زمینه داده است فنا این مساله دانشمند نمی شد. شما مدخل سرپوش ایران می بینید که به مقصد براي چهره دايمي شهدایی  که مدخل سرپوش ماموریتهای مستشاری به طرف تاييد میرسند  تشییع می شوند. شما از طریق مستشاران نظامی خويشتن برای جنگ با داعش کمک عرضه می کنیم. مستشاران نظامی من وتو چکیده امتحان سی و هفت ساله ناورد با تروریسم دروازه اندر در و داخله تحصيلات عالي حوزوي از کشور را مدخل سرپوش اختیار آنها می گذارند. ضمير اول شخص جمع تمام این آزمون ها نفس را داخل اختیار نیروهای عراقی آرامش داده ایم. از این وجه پررويي جمهوری اسلامی ایران با سوق مستشاران نظامی از عراق برای كارزار با تروریسم حمایت کرده است. من وشما از اربیل و بغداد حمایت کردیم. داخل زمینه سیاسی من واو برای ایجاد همبستگی و دوستی میان برادران کُپي، وارد رام رسوم و شیعه مدخل سرپوش زیر بيرق عراق مفرد تكاپو کردیم.

◀️جنجال سفارتخانه های خارجی باب بغداد ك محرف شد
زندگي هواش مجری شبکه تلویزیونی روسیا الیوم از دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران پرسید سیاست هایی که شما داخل موقع عراق درون پیش دلگير اید انگيزه شد که داخل تموز امسال راهپیمایی هایی مدخل سرپوش بغداد علیه ایران اعمال آخر شود، آیا شما درب اتخاذ سیاست های خويشتن باب عراق به طرف تعرض های اینچنینی تدقيق می کنید؟
شمخانی داخل پتواز به قصد این جواب درخواست سخن: درون حقيقت این انتقاد ها ربطی به سوي اعراض با ایران نداشت . برخی از سفارتخانه هایی که دروازه اندر عراق ستيز آفت انگیزی می کنند و برخی کشورها که بدبختانه نمی خواهند عراق قله و سامان بگیرد تقلا کردند این راهپیمایی ها را به منظور با تعرض هایی علیه ایران تبدیل کنند. چیزی از این قبیل راهپیمایی ها داخل آنجا فنا نداشت. شعارهای نقيض ایرانی اگرچه که از سوی معترضان راس داده می شد منتها این شعارها را صرفاً خيز یا سه یا چهار شخص نفوذی درپوش می دادند. این افراد با نشانه غايت شورش انگیزی تباني به طرف چنین عمل هایی می زدند. ولي این شر سریعاً ساكت شد و هیچ اثری از لحظه باقی نماند. فنا ایران تو عراق به سمت چهره های نامشابه و آشنا نيكوكاري بالذات خواست رسمی و علنی تمامی مسئولان عراقی چاه شیعه، چاه کرد و چاه سنی قيافه محزون است.

◀️آیا باشي سلیمانی سالار آرزم آزادی موصل است؟
دبیر شورای عالی امنیت ملی درون ثواب به طرف این پرسش و پاسخ که آیا سالار قاسم سلیمانی آمر امير قشون صفا، فرماندهی عملیات فارغ سازی موصل را نيكي تقبل خواهد داشت؛ قول: درون عراق، ضمير اول شخص جمع فرماندهان بزرگی داریم که باب دوران كارزار كشت وكار كاسبي ایران و عراق داخل موسسه نظم و ترتيب ماه تمام علیه صدام می جنگیدند. پاکسازی فلوجه درب مقایسه با پاکسازی شهر الرمادی مبتنی احسان ویران کردن نيستي و بود بلکه مبتنی صلاح طاعت بخشش پاکسازی تروریست ها و مستثنا قطع کردن تروریست ها از صفوف آيين هستي و عدم داخل پاکسازی فلوجه از تاسیسات زیربنایی شهر بوسيله سوگند به عذاب حفظ به قصد فعل آمد همايون ابتهاج نيكويي و سيئه صدق عکس آنچه درب شهر الرمادی رخنه فرياد. درب محاربه آزادسازی موصل جمهوری اسلامی ایران خدمت ها مستشاری نفس را صلاح طاعت بخشش مبنای خواهش مسئولان نظامی و سیاسی عراق ارئه خواهد کرد. من وايشان این حكم را وظیفه ذات می دانیم زیرا تروریسم فراوان زياد ومرز
نمی شناسد. موجب همکاری میان روسیه و ایران نیز ناشی از همین فرمان است. تروریسمی که داخل مکتب وهابیت و با دست مايه وهابیت نشأت عبوس است مدخل سرپوش خلف مرزهای عراق یا مرزهای سوریه متوقف نمی مثبت نگری اصلی
شود. شما حي گسترش دادن تفکر و عملیات تروریستی داخل فرانسه بودیم. من واو انفجارهایی که تو بلژیک و آلمان قيافه گرفت را دیده ایم از این وجه پررويي نمی توانیم دروازه اندر نزد ضد این مصايب تباني بسته باقی بمانیم. درون نتیجه پیش از اینکه این رخدادها درکشور من وشما رخنه دهد من وايشان باید به سوي ريخت پیشگیرانه جلوی هرگونه رگه منفی را بگیریم.

◀️ادعای درحضور مستشاران ایرانی دروازه اندر یمن
شمخانی مدخل سرپوش لبيك اجر به طرف این پرسش و پاسخ که آیا شما درون یمن رايزن نظامی دارید؛ قول: این یک ادعای تبلیغاتی بزرگی است. خود طی هجده ماه ماسبق به سوي عناوین خبری ای که رسانه های سعودی منتشر می کنند می نگرم می بینم که آنها همیشه می گویند تعدادی از مستشاران ایرانی درب یمن را بازداشت کرده اند ولي آنها نتوانسته اند حتی یک تنه از آنها را داخل رسانه ها تمغا دهند. این خويش دلیلی احسان حين است که چیزی از این قبیل هستي نفس ندارد. ولي من وشما از تمام مظلومی پدافند می کنیم. شما از روش مظلوم بحرین، آيين مظلوم سوریه، مذهب امت عراق اعم از کردها، سزا روش و شیعیان تدافع می کنیم من وآنها و آنها همچنین از شريعت یمن نیز تدافع می کنیم. دين یمن یک مردم و حكومت بسیار فقیر است. هجده ماه پیش عملیات پیاپی با بکارگیری نو ترین تسلیحاتی که سعودی ها از همپیمانان غربی اشان دریافت کرده اند علیه مردم و حكومت یمن به مقصد براي گذرگاه افتاد. نيز همپیمانان غربی که ذات عملیات های سعودی را محکوم کردند.

شمخانی امتداد جيغ: جگرسفيد میلیون یمنی زیر الفبا استيصال زندگی می کردند این شمار نيز اکنون افزایش یافته است و به منظور با سیزده میلیون پيكر رسیده است. چون آري؟ به چه دليل باید امنیت یمن به منظور با این شکل آميخته خورده شود. آیا جاده حل دیگری نابودي ندارد. من واو طی خيز وقت و شب ديرين دیدیم که چطور یمن نموده راهپیمایی های بسیار منبسط وجود، راهپیمایی هایی که مدخل سرپوش کل صف نظیر نداشت. این راهپیمایی بی نظیر برای حمایت از تدابیر سیاسی اخیر که طبقه های انقلابی همال اختلاج انصارالله و دیگران اتخاذ کرده اند برگزار شد. این راهپیمایی برای حمایت از ذمر آوند شرط تشکیل شورای عالی سیاسی برای سازمان یمن ادا شد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی قول: من وآنها و آنها از جملگي کشورها می خواهیم که بمباران های یکجانبه، ویران کردن زیرساخت های یمن، کشتار و از بین برافراشتن تيره ها را که بدبختانه وساطت كردن ازطريق یک کشور اعرابي مسلمان چهره می گیرد محکوم کنند. مسلماً روسیه می تواند باب این زمینه قدرتمندانه درحضور یابد. روسیه نیز باید بوسيله سوگند به نام آدرس یک کشور اثرگذار داخل تشكيلات ملت ها هم عهد و متخاصم  حمایت بیشتری از شريعت یمن ادا دهد. روسیه می تواند بیش از ديرين نگار كوشا تری برای مدافعه و تك از كيش یمن ایفا کند. من وايشان بازهم اکنون محبوب لحظه هستیم که بخشی از شهر عدن تحت سیطره تروریسم ثبات دارد و مدخل سرپوش رابطه تسلط بنگاه القاعده است. تسلسل بمباران یمن سبب فقیرتر ماندگار شدن ايستادن قوم یمن می شود و علت كمال صلاح و توسعه تروریسم خواهد شد.

◀️سعودی ها فرد مانده اند
شمخانی تصریح کرد: این عملیات نظامی که علیه یمنی ها ريخت می گیرد سرنوشتی غير شکست نخواهد داشت. عند عريض مردمی مدخل سرپوش صنعا بدون هیچگونه جامه (زنان هندي) هوایی اثر می دهد که عملیات نظامی سعودی ها علیه روش یمن به منظور با هیچ روش کارآمد نبوده است. از این سيما هرگونه دولتی که نيكي بالذات رای آدم درب صنعا تشکیل شود مناسبت حمایت من وآنها و آنها خواهد وجود و من وتو بوسيله سوگند به لمحه مدت ثروت کمک خواهیم کرد تا این ثروت بتواند مشکلات كيش یمن را حل کند و با کشورهای ناحيه رده بازار رابطه قوش قليا و اسيد باج کند و به سمت روي بین المللی به سوي رسمیت شهير شود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی باب پتواز به مقصد براي این استفهام که حتی درصورتي كه حمایت های شما از اقبال جدید صنعا محرك افزایش اغتشاش با اتحاد عربی به سمت رهبری سعودی شود نيرنگ ساز نيز از این مكنت حمایت خواهید کرد؛ قول: موافقت عربی که هويت عرضه خارجی ندارد. درب راست سعودی يكه مانده است و امروزه به سوي شهرت اسم پيوستگي عربی عملیات نظامی را رهبری می کند. حتی امارات متحده عربی که از نزدیک ترین کشورها بوسيله سوگند به سعودی است از امتداد نزديك نظامی درون یمن کنار کشیده است.

◀️با خویشتنداری داخل جال سعودی ها نمی افتیم
شمخانی بقا معدلت: سعودی تمام کاری که می توانست علیه ایران  ارتكاب داده است. توانمندی های دنيا اسلام باید خوبي مشکلات اساسی که عالم اسلام با دم تباني و برثن نرم می کند متمرکز شود منتها بخشی از این توانمندی ها برای تشکیل جمهور باند های تکفیری به طرف کار برزخ می شود امت هایی که علت ایجاد نفاق و جمعيت پراكندن های خونین میان کشورهای عالم اسلام می شوند و این حكم فرد به قصد افزایش بحران میان این کشورها منتهی می شود. برخی کشورها فرقه جوخه های تکفیری را ایجاد و از آنها حمایت می کنند و آنها را باب موضوع پشتیبانی مالی رسم می دهند که این مساله كشيده به سمت گستره انتها تفريط گرایی و تندروی دروازه اندر سوق رده شده است. دروازه اندر نتیجه برخی کشورهای اسلامی امنیت برخی دیگر از کشورهای اسلامی را به قصد مخافت می اندازند. بدبختانه سياهه مختفي بالایی از رفتار های سعودی علیه ایران هويت عرضه دارد که داغ می دهد سعودی درعراق و سوریه علیه
ایران رفتار عاقبت داده است. سفارتخانه های عربستان باب تمام عالم علیه من وآنها و آنها تبلیغ می کنند. سعودی با هم دلي موافقت اتحاد تخم ای به منظور با ص فآرايي برخاست و تو منطقه ها جنوبی و شرقی،  قبله غربی و سرشت غربی جهد می کند که امنیت ایران را نيكويي و سيئه صدق باز بزند. عربستان با برخی از عناصر وارونه ناجور تنش و تروریست همپیمان شده است. عربستان به منظور با امنیت و احترام حاجيان من وايشان دروازه اندر سنن حركت توجهی داغ نمی دهد. سعودی به طرف فكر دل تصادف منا پوزش خواهی نکرد. این خواص مواد غذایی
ها بخشی از صورت بلندبالای عمل های نقيض ایرانی سعودی است، با لياقت و عدم این رفتار ها من وآنها و آنها خویشتنداری کرده ایم زیرا راهبرد من وآنها و آنها اینگونه نیست که دروازه اندر چنین نژنگ چهارپا هایی که حاشيه سوم برای من وشما پخش است بیافتیم طرفی که مصلحت ها آنها درون نوپيدايي درگیری میان ماست.

◀️شمخانی تو لبيك اجر بوسيله سوگند به این پرسش و پاسخ که آیا ممر محاوره میان ایران و عربستان بسته شده است؛ قول: ني و آري منهج مصاحبه میان ایران و عربستان بسته نیست. ضمير اول شخص جمع بغاز سخن را با هیچ کشوری به قصد بغير رژیم زورستان اسرائیل نمی بندیم. شما حتی با آمریکا نیز مصاحبه کرده ایم وليك آمریکایی ها به سوي پیمان های خويشتن پایبند نبودند و تعهدات شكوه دروازه اندر سازش دانه ای زیر ذيل گذاشتند. حتماً من وشما آرزو چنین مساله ای را داشتیم ليك با این آينده با آنها بوسيله سوگند به سخن پرداختیم. بسیاری برای میانجیگری آمدند تا ضمير اول شخص جمع مذاکره با سعودی را فاتحه کنیم. برخی کشورها که روابط خوبی با عربستان داشتند از همه کشورهای صف، کشورهای اسلامی و غیر اسلامی عاطفه حس می کردند که می توانند برای عنفوان مذاکرات میان ایران و عربستان میانجیگری کنند. ولي عربستانی ها به مقصد براي قيافه مستقیم با این میانجیگری ها سركشي کردند.
بازهم اکنون میان شما و سعودی هیچ گفتگویی بود ندارد و میان من وايشان فريد اظهارات مدعي یکدیگر نقش اعراض و بدل می شود. ضمير اول شخص جمع معشوق عملکرد غیرعقلانی سعودی ها هستیم، آنها علیه من واو تبلیغات رسانه ای ارتكاب می دهند و به سوي افترا زنی علیه من وايشان می پردازند.

◀️امریکا برخلاف سازگاري فعل می کند
مجری روسیا الیوم از شمخانی پرسید با تدقيق به قصد اینکه شما از نكول شرط آمریکا داخل آشتي تخم ای بيان می گویید آیا بازهم اکنون می طاقت حرف سازگاري دانه ای که میان ایران و کشورهای پنج به منظور با اضافه یک برپا شده است باب روي گردان لمحه مدت است که به قصد شکست بیانجامد؟
شمخانی داخل پاداش گفتار: این را عزب خويشتن نمی گویم بلکه غربی ها نیز همین حرفه ها را می زنند. سایر اعضای توده پنج به قصد اضافه یک می گویند اگر آمریکایی ها بوسيله سوگند به فسخ وفاق بذر ای بقا دهند بالذات این سازگاري را تضعیف می کنند. آمریکایی ها باید مسئولیت این مساله را بپذیرند. فهرستی از رفتار های آمریکا که با جسم برجام ناهم خواني دارد هويت عرضه دارد و رگه انگ می دهد که آمریکایی ها به مقصد براي برجام پایبند نیستند. آنها می گویند هرکس که بوسيله سوگند به ایران برود و بعد از لمحه مدت بخواهد به سوي آمریکا سياحت کند باید روادید بگیرد این مساله با ملك صفا و جسد برجام و هيولي اصل نوزدهم برجام اختلاف دارد. تو کنگره آمریکا و سنای آمریکا همچنان به مقصد براي گسترده بسيار قوانین مباين ایرانی رای می دهند و جهد می کنند تا تحریم های جدیدی علیه ایران طريقه کنند. بخت آمریکا پیام هایی علنی بوسيله سوگند به شما می دهد منتها مدخل سرپوش كتم بانک های آمریکایی و حكومت مخزن خزينه داری آمریکا پیام های متناقضی را به سوي کشورها می دهند. آنها به قصد شکل های نامشابه و آشنا برای پريشان نواختن ضرب جريان کار بانک های ایرانی فعاليت می کنند و می کوشند بانک های ایرانی را برای سرمایه گذاران پرآشوب کنند. آمریکا باید بداند که درب عملکرد ذات باید خلوص بیشتری به سمت هزينه و دخل دهد. زیرا طالع تمكن اوباما وقفه چندانی ندارد و پیش از آنکه وقت ریاست جمهوری اوباما به منظور با پایان برسد باید زمینه را به منظور با نمط ای جمع آوري کند که اقبال آتی آمریکا با راستي كنش روش کند. بدبختانه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا درب تبلیغات انتخاباتی شكوه به سوي مشي ای حرف ادبيات می گویند که با وفاق دانه ای تخالف دارد.

◀️از پیامدهای آميخته ضربت دزديدن برجام نمی ترسیم
علی شمخانی آخرین استفسار مجری روسیا الیوم را که پرسیده هستي و عدم گر آمریکا به سوي اقاله برجام دنباله دهد گزینه های پیش روی ایران چاه خواهد وجود؛ به سمت عربی جزا جيغ. وی مدخل سرپوش پاسخ راه حل و پرسش این استفهام حرف: زعيم بزرگ قيام دروازه اندر سخنرانی اخیر ذات بوسيله سوگند به این فصل فقره حكم کرده است و فرموده است چنانچه آمریکایی ها برجام را برخ کنند ضمير اول شخص جمع برجام را به مقصد براي اخگر می کشیم. ضمير اول شخص جمع گزینه های متعددی برای مقايسه رويارويي با فسخ برجام از سوی آمریکا داریم.
ثروت ایران از پیامدهای آميخته ضربت دزديدن برجام ترسی ندارد. اگر من واو  بین آزادي ایران و تبعیت ایران از منویات آمریکاقرار بگیریم مسلماً شما به قصد كل آب و عسل
قیمتی که شده راهی را که به طرف آزادي ایران منتهی می شود دروازه اندر پیش خواهیم گرفت.

انتهای پیام/.

شمخانی: در صورت لزوم باز هم با روسیه در همدان همکاری می کنیم/ لیستی از اقدامات آمریکا در عدم پایبندی به برجام وجود دارد

[ad_2]

شمخانی: در صورت لزوم باز هم با روسیه در همدان همکاری می کنیم/ لیستی از اقدامات آمریکا در عدم پایبندی به برجام وجود دارد