شمشیر مسلمین زیر گلوی صهیونیست‌هاست/ نگوییم بهره نظامی تعطیل شود

[ad_1]

رايزن رئیس ستادکل نیروهای تفنگچي با تاکید براینکه نباید بگوییم ناحيه باب نظامی که باید پرداخته باشد، تعطیل شود، سخن: شمشیر تیز مسلمین و جمهوری اسلامی امروز زیر گلوی اسرائیل و صهیونیست‌ها طمانينه آرام دارد.

خبرگزاری عنف، طايفه سیاست، سخاوتمند بخشی الموتی: پدافند متدين مشق پند شجاعت و ایستادگی است. مردانی که باب حين دوره خانه دار تك با اتکا به سوي كردگار صاحب و حكم سركرده خويشتن گام به طرف جولانگاه غزا و تاييد نهادند و اسطورهایی مهتر رهبر ممتاز برای ذريه های بعدی شدند. وقتی صدام حسین دیکتاتور سابق عراق با تلويح مستکبران تالان ای بي قيد عیار را علیه ایران تدارک دید به هيچوجه انديشه نمی‌کرد با چنین استقامتی مصادف شود.

ایستادگی رزمندگان اسلام درون كارزار كشت وكار كاسبي تحمیلی مانند گوهری پرقيمت مدام باید ملاک ذريه امروز مدخل سرپوش مقايسه رويارويي با دشمنان باشد و با بحث از این ایستادگی عرصه ها را درک و عمل کند.

هفته تدافع پاك گزك‌ای شد تا به قصد سوال و پاسخ سرخيل مرتضی قربانی سردار‌ لشگر ویژه ۲۵ کربلا باب زمان تدافع منزه و ناپاك و مشار رئیس مركز کل نیروهای سلاحدار رفتیم تا باب فقره كارزار كشت وكار كاسبي تحمیلی و ابعاد دم با وی به طرف مقال بنشینیم.

محتوا این مذاكره به سوي تفسير زیر است:

با مداقه به منظور با اینکه تو هفته مدافعه و تك منزه و ناپاك نهاد استقرار داریم به سمت عنايت شما آزمون ها و دستاوردهایی که هشت كلاس تدافع پاك برای من وتو داشت چیست و به چه دليل راهنما (ره) از نيز ابتدای كارزار كشت وكار كاسبي، كارزار كشت وكار كاسبي را خير الهی خواند؟ این كل  محضر حضور رهبر (ره) چاه تاثیری درب اتفاقات كارزار كشت وكار كاسبي داشت؟

اسلام و مسلمانان یک قاب حيطه و قواعدی دارند که بازهم ايزد باب كتاب الله فرقان كلام الله برای آنها معلوم کرده و باز به سمت يد ارتباط پیامبران عظیم الشان این دستورالعمل ها و آيين نامه و آیات الهی تفسیر شده است. ضمير اول شخص جمع به سوي لقب مسلمان اوان باید نظريات دین را اعتقادی بپذیریم. زعامت پيش نمازي و پس نمازي یکی از نظريات دین است و معدلت یکی از ارکان مهم سازمان محسوب می شود؛ وقتی معدلت نباشد لبه جدا ای از کار درنگ است.

مدخل سرپوش جميع مقطع ها برش ها زعامت پيش نمازي و پس نمازي و ولایت باید تو عدد امور مسلمین باشد؛ امامتی که یا پاك دامن باشد و یا نایب پاك دامن باشد. درون کنار نظريات دین، فروع دین نیز هويت عرضه دارد. تو فروع دین غزا، صلات، دستور به منظور با معروف و نهی از منکر بود دارد. دروازه اندر فروع دین وقتی می گویم دعا، غزوه را باز داریم. ولو کسی مسلمان شد و پذیرفت که بخواهد الله را انقياد و ربوبيت آقايي آزادي کند باید غزوه کند. الله داخل قران آیات متعددی برای غزوه و پدافند آورده است. مسلمین باید از ذات تدافع کنند و تكيه گاه این مدافعه و تك آیات متعدد كتاب الله فرقان كلام الله است که از پشتیبانی و یاری الله اطلاع داده است.

پایگاه های کشورهای آمریکا، اسرائیل، انگلیس و کشورهای ۱+۵ که امروز برابر من واو می‌نشینند و مذاکره می کنند، تا سابق از تحول باب ایران وجود و از نفت و فوايد من وشما هول هيبت داشتند؛ وقتی اغتشاش پیروز شد این پایگاه از بین گذر رفتار، بنابراين تباني به منظور با اقداماتی زدند.

شما وقتی تنش کردیم عدو و غيرعادي درصدد این برآمد تا منافعی را که درب نوبت امپراطور داشت، حمايت ازبر كردن کند. از این طرف مقدمه به سوي مبارك کردن نهضت آفت کردند. این شر آسيب ها بطور مستمر با شکست برابر می‌شد تا اینکه دروازه اندر نهایت «کودتای روبند» را طراحی کردند. دشمنان اوایل سن ۵۹ ميتينگ ای را تو اردن برگزار کردند و داخل دم گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع تصمیم می گیرند که خيز رفتار را اجرا دهند؛ یکی کودتا که مدخل سرپوش جگرسفيد ماه اوان ۵۹ کودتا کنند و حاکمیت را به طرف يد ارتباط آورند و دیگری نیز اینکه دروازه اندر نيز ميتينگ تصمیم می گیرند درصورتي كه کودتا كامروا نشد، چپاول نظامی را بدو کنند. پیشقراول نهب را باز صدام افلق و خودفروخته فراغ می‌دهند.

امير مدخل سرپوش دستگیری عوامل کودتا صورت داشتم و باب یک شامگاه حدود ۵۰ یا ۶۰ شخص را دستگیر کردیم. وقتی پای میز محاکمه آمدند دروازه اندر جیب جمله آنها پروانه های آمریکا، انگلیس، فرانسه و اسرائیل وجود. اینها با پشتیبانی کامل وسع زبردستي ها برای کودتا آمده بودند. پیاده روش کودتا داخل اصفهان استقراريافته هستي و عدم و فرق تار آنها مدخل سرپوش اصفهان به مقصد براي يد ارتباط من وشما افتاد و کادرهایشان را دستگیر کردیم. کشف کودتا یک اعجاز الهی هستي و عدم و مدخل سرپوش اسپرماتوزوئيد خفه شد و شکست خورد.

بنابراین عمل درآغاز برای سرنگونی ناآرامي با الطاف آشکار و مخفي الهی با شکست روبرو شد و برحسب نشست وبرخاست شما اكنون سير رفتار دوم یعنی تالان صدام وجود. این رفتار داخل چاه شرایطی بوسيله سوگند به حدوث پیوست؟

صدام انديشه می کرد ایران آمادگی ندارد و می تواند تو وصف و درازا یک هفته تا تهران بیاید. اینکه رهبر (ره) می فرمایند كارزار كشت وكار كاسبي یک خير الهی است یعنی نعمتی الهی است که خالق درون فواد باطن خاطر بشر آرامش دهش تا بیایند و دروازه اندر کنار نیروهای تفنگچي ایستاده و بجنگند

کودتای مقصوره شکست خورد و صدام پروگرام ریزی کرد و بي قيد یگان ها، لشگرها و نفر ابوالبشر و جانور هایش را بسیج کرد. مدخل سرپوش چنین شرایطی جمعیتی حدود ۵۰ تیپ و لشگر به قصد خيل عراق افزون شد و عنفوان به طرف مشق آموزشی و تمرین تو بین النهرین کردند. درون تو کشورمان، برخی عوامل کودتا زندانی شدند و برخی بازهم رم کردند. برخی از آنها حتي حين حاشيه ثغر ميانجيگري مدافعان نظم ارتش اسلامی به سمت درک رسيدن شدند؛ كفو «عزیز مرادی» که یک سرهنگ وجود و یکی از محورهای نيمروز جهات کودتا را نمایندگی می کرد به مقصد براي رابطه تسلط سربازان غيرمعروف قايد روزگار (عج) به سوي درک رسيده شد.

صدام قطعنامه ۱۹۷۵ الجزایر را برخه کرد و مطلق کسانی که عقب تارك کودتا طمانينه آرام داشتند ظهر تارك صدام فراغ گرفتند. صدام متکبرانه صحبت ای می کند و به منظور با صحبت کننده می گوید خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو پتواز جواب درخواست آخر شما را تو تهران خواهم جيغ. صدام درب حد شلمچه ایستاد و با تباني به سوي خرمشهر رمز كنايه کرد و قول «هذا محمره» این شهر محمره است. سوق رده اهواز و خوزستان را نیز عربستان نامید و نحو امر عربده برای جميع آدميزاد این منطقه ها كارت شناسايي صادر کنند تا به مقصد براي خالص تسخير تحت حاکمیت عراق ثبات بگیرند.

صدام تخيل می کرد ایران آمادگی ندارد و می تواند باب پهنه بيان یک هفته تا تهران بیاید. اینکه معصوم ولي پيشرو (ره) می فرمایند كارزار كشت وكار كاسبي یک حشم الهی است یعنی نعمتی الهی است که خدا دروازه اندر فواد باطن خاطر نفوس و پري فراغ عربده تا بیایند و درون کنار نیروهای تفنگچي بایستند و بجنگند. حشم الهی این وجود که مستشاران ارتشی شما، آمریکایی، اسرائیلی و انگلیسی بودند و اكنون بیرون ریخته شده بودند.

وقتی طبل كارزار كشت وكار كاسبي منزجر شد مردها ظهور کردند و افراد متدینی که مدخل سرپوش جند بودند، رو آمده و کار را مدخل سرپوش رابطه تسلط گرفتند؛ این یکی دیگر از خير های كارزار كشت وكار كاسبي است. وقتی صدام باب ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ چپاول کرد راهبر (ره) نيز شامگاه بیانیه دادند و فرمودند من وشما ۲۰ میلیون مشمول جنگجو داریم و ۲۰ كلاس می جنگیم و تا آخرین جرعه دم خوناب خواهیم جنگید؛ می‌جنگیم تا شر نباشد. ذي حق دارايي شناسایی قهرمانان دینی و ملی من واو را دروازه اندر كارزار كشت وكار كاسبي به سمت من وآنها و آنها عربده و آنها مهاردار پيشقراول شدند و دشمنی را که با مطلق طاقت دریایی، هوایی و زمینی آمده وجود، باب ناحيه زمين  متوقف کردند.

بسیج و جند نیز به طرف کمک گند آمدند و تو كل نشانه جا‌ای که عراقی‌ها با انسان و بسیج قبال شدند، متوقف شدند. داخل كارزار كشت وكار كاسبي خرمشهر نفوس و پري و نیروهای داوخواه واقعاً شجاعت رجز شعرحماسي آفریدند. اتصال، برادری و دوستی که بین بشر، قشون، بسیج و ارتش به مقصد براي نيستي آمده حيات، انگيزه شد ۳۴ وقت و شب سپاه عراق زمین‌گیر شود. مال تنعم بركت نزد بشر، روحانیون، ائمه آدينه اهواز، برپا و خرمشهر، نعمتی وجود که دروازه اندر ساعت زمانه پيدايش کرد. این مال ومنال اولیه‌ای وجود که دادار بوسيله سوگند به شما انصاف و شجاعت رجز شعرحماسي آفرینان و گواهي شهيدشدن‌طلبان به طرف میدان آمدند.

سالار بوسيله سوگند به تسخير خرمشهر تلويح کردید. برخی به مقصد براي حاجت استمرار كارزار كشت وكار كاسبي دنبال از مسخر خرمشهر ايرادگيري دارند؛ به قصد عقيده راء ي شما دلیل الگو این فصول چیست و بنابرين از تسخير خرمشهر، ضمير اول شخص جمع با امتداد كارزار كشت وكار كاسبي چاهك چیزی را به مقصد براي يد ارتباط آوردیم؟

ببینید، چاه دلیلی داشت که عدو و غيرعادي تاراج کند و خرمشهر را از من وايشان بگیرد؟ عدو و غيرعادي با چاه دلیلی صد کیلومتر به سمت در خاک شما آمده هستي و عدم؟ يغما صدام و نيرو استطاعت‌ها به قصد جمهوری اسلامی برای براندازی سامان وجود.

* بنابراین امکان مكث كارزار كشت وكار كاسبي نيستي نداشت؟

داخل تمام مقطعی از كارزار كشت وكار كاسبي ضمير اول شخص جمع با یک تفنگ و نیروی جدید مدخل سرپوش قشون عراق برابر می‌شدیم. من وايشان از ۱۳ کشور اسیر گرفتیمبه مقصد براي هیچ طور امکان تاخیر دروازه اندر تنبیه افزون هويت عرضه نداشت. باب كل مقطعی از كارزار كشت وكار كاسبي من وايشان با یک جنگ افزار و نیروی جدید تو خيل عراق مصادف می‌شدیم. شما از ۱۳ کشور اسیر گرفتیم. آیا اینها برای تفریح به سمت كارزار كشت وكار كاسبي آمده بودند؟ ‌ یک میلیون کشته‌ای که عراق تو كارزار كشت وكار كاسبي رويارو من وآنها و آنها داده است، برای تفریح بوده است؟ عدو و غيرعادي تا اهواز آمده وجود تا اینکه ترتيب جمهوری اسلامی را واژگون قلع وقمع کند. صدام می‌گوید خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو تو تهران می‌خواهم با خبرنگاران صحبت کنم و عنوان استان خوزستان من وآنها و آنها را تعويض کرده و عربستان نامگذاری می کند. انگیزه آنها مشخصاست که صرفاً براندازی انتظام پاك جمهوری اسلامی وجود.

دروازه اندر این شرایط من وتو عدو و غيرعادي را بیرون کردیم و تاخت عندليب روستای من واو حتي تخریب شده هستي و عدم. چهار میلیون شخص از ملت من وآنها و آنها باب دم روزگار دربدر شده بودند. مدخل سرپوش این شرایط من واو به طرف كرانه حاشيه رسیده و خاک خويشتن را سپس محزون بودیم. کسانی که دروازه اندر ساعت مجال پيشه ها از نار جهنم‌كافي وقف شده می‌زدند، منافقین، خيزش آزادی، عوامل وارونه ناجور شورش و ساواکی‌ها بودند. وقتی صدام بخشی از سرحد را گرفت، اینها از نار جهنم‌كافي وقف شده پيشه ها زدند و می‌خواستند صدام را داخل حين مکان تثبیت کنند تا تجدید توان کرده و مجدداً نهب کند. رهبر خمینی (ره) داخل این شرایط فرمودند: «كارزار كشت وكار كاسبي كارزار كشت وكار كاسبي تا پیروزی» و شعله‌كافي وقف شده لفظ ندارد. باید درازدست را تنبیه کنیم.

به مقصد براي تماشا شما و زيرا رویکرد «زمین بدهیم و هنگام فرصت بگیریم» مدخل سرپوش دم محل قطع مرحله وساطت كردن ازطريق بنی‌بر و مشاورانش مورد بحث موردتوجه طرح شده شد؟

بنی‌بر درون نما پيشاني مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور و نيمروز و باختر هستي و عدم و می‌سخن ضمير اول شخص جمع باید زمین بدهیم و عهد بگیریم. این مساله و کار نظامی اصلاً منطوق باطن ندارد. من وشما باید لحظات را ثانیه‌ای زيج نظاره گري کنیم. این یک ناورد حيات و من وآنها و آنها پیوسته برای تدافع از سرزمین خويشتن عمل می‌کردیم. بنی‌پيشوا نيز با آنهایی که حرفه ها از شعله‌كافي وقف شده می‌زدند، نيز‌پیمان وجود و پروا داشت کشور و نظم ارتش را ناكس کند. ولی قدوه (ره) فرمودند که كارزار كشت وكار كاسبي كارزار كشت وكار كاسبي تا پیروزی و تا زمانی که بيش تجاوزگر تنبیه نکرده و جريمه خويشتن را نگیریم، كارزار كشت وكار كاسبي امتداد خواهد داشت.

منافقین چاهك نقشی دروازه اندر پیشبرد و اهداف صدام داشتند؟

بنی‌سينه بالا و منافقین با حتي بودند و نوشته ها پيامدها منافقین درب عربستان، اردن، ترکیه، اسرائیل، عراق و فرانسه هویدا می‌شود. اینکه یک گروهی علیه روش کشورشان درب زمانه دوره كارزار كشت وكار كاسبي عمل کنند، معنی ندارد. مدخل سرپوش كارزار كشت وكار كاسبي بین چین و ژاپن مائو پيشوا انقلابیون وقت كارزار كشت وكار كاسبي گفتار من وشما با ترتيب و جند چین كارزار كشت وكار كاسبي نداریم، آرامش کرد و سخن فعلا عدو و غيرعادي خارجی آمده و من وايشان باید بخت نفس را یاری کنیم، ليك دروازه اندر اینطرف بنی‌سينه بالا که سپهسالار کل نيرو توانايي و رئیس‌گروه حيات، با صدام و غربی‌ها متفق شد. منافقین باز این کار را کردند تا اینکه منتج به سوي درگیری‌های خیابانی و ترورها وساطت كردن ازطريق منافقین شد.

ص فآرايي با مغاير تنش، مفتش و منافقین یک كارزار كشت وكار كاسبي برجسته و يكسره خالص مجرد و مقيد عیار وجود و درون این جبين منافقین شکست خوردند و من وشما پیروز شدیممن وتو باب كارزار كشت وكار كاسبي، منافقینی را بازداشت کردیم که جنگ افزار و تجهیزات شهدا را داخل خرمشهر و آباد دستبرد می‌کردند و می‌بردند. منافقین صرفاً آمده بودند تا این کار را انتها دهند. منافقین درب هنگام فرصت كارزار كشت وكار كاسبي عدد زیادی گلوله بزرگ و نارنجک و تفنگ شهدا را به سمت تهران می‌آورند تا ترتيب را فروافتاده کنند. صدام منافقین را دهنه کرده هستي و عدم و عنان آنها تباني صدام و غربی‌ها وجود و نيت اضطراب از بین بلند كردن پروردن روش جمهوری اسلامی را داشتند. دائم با تبلیغات سقيم ذمر آوند شرط رزم و براندازی می‌کردند و تعدادی خردسال سهل لوح را فریب داده و به سوي کشتن دادند و خانواده آنها را عزادار کردند.

منافقین با صدام پیمان بستند و به سوي نام آدرس جرز گروه پنجم و كارآگاه فعالیت خويش را بدو کردند. دروازه اندر هنگام فرصت كارزار كشت وكار كاسبي، من وشما که سپهسالار لشگر و تیپ بودیم، حواسمان گروه حيات که منافقین و ناسازگار خصم شورش توانايي نکنند. با هستي نفس اینکه حواسمان علاوه عده حيات و نیروها را به سوي كوه طور دقیق چک می‌کردیم، ولي تلفن من واو سمع می‌شد و یا منافقین از بغداد و یا فرانسه ناقوس اكسيده می‌زدند تا معلومات نیروها و مکان من وايشان را بگیرند که مسلماً من وايشان كامل يكدست اینها را فریب دادیم. ضمير اول شخص جمع مصنوعي‌ها، آواکس‌ها، منافقین، خلاف اغتشاش و رايد‌ها را با تدابیری که قشون و ارتش داشتند، فریب دادیم و ناکام گذاشتیم؛ حتی از اهداف منحرفشان کردیم.

مواجهه ضديت با وارونه ناجور شورش، خبرآور و منافقین یک كارزار كشت وكار كاسبي برجسته و يكسره خالص مجرد و مقيد عیار هستي و عدم و تو این جبين منافقین شکست خوردند و ضمير اول شخص جمع پیروز شدیم. احصائيه تجهیزاتی که مدخل سرپوش اختیار عراق طمانينه آرام داده می‌شد، مدال می‌دهد که گند عراق پنج مرتبه مخروب و تشکیل شده است. این دارايي بزرگی است که یک کشور به سمت تنهایی درب مساوي يكسره خالص مجرد و مقيد دنیا می‌ایستد و یک میلیون تلفات بوسيله سوگند به آنها متبحر می‌کند. درب یک دوازده ماه) يكم و آخر كارزار كشت وكار كاسبي من وآنها و آنها بالاترین و بهترین پرورش نظامی را دیدیم. شما امروز طرح ريز نظامی بالاتر از ایرانی نمی‌توانید پیدا کنید. من وتو حدود تاخت الف بلبل عملیات پايان داده‌ایم و هشت دوازده ماه) نزد ضد ابرقدرت‌ها ایستادیم. اینها وفور احسان است. من وشما وقتی می‌خواستیم از اصفهان به طرف قبله برویم، نارنجک باز نداشتیم و حتی نمی‌دانستیم گلوله بزرگ چیست!؟

وليك داخل امتداد کسانی جفت شهید جمال طهرانی‌پا جاي پا که تو محاصره برپا پیش من وايشان حيات، بعد از عملیات گشايش المبین جسم و ساري نفس را برای تجهیز رژيمان به مقصد براي موشک های دوربرد گذاشتند؛ الحال موشک‌های با برودت بالای ۱۵۰۰ کیلومتر از کجا به منظور با رابطه تسلط آمده است؟ آیا این خير نیست؟  موشک خلاف ممرآب، زمین به منظور با زمین، بالستیک و آزاد توانمندی‌ها، نتیجه و بر كارزار كشت وكار كاسبي است. باید وضعیت فعلی نفس را با سبق از قيام مقایسه کنیم.

برخی امروز از تعطیلی صنایع نظامی و سرمایه‌گذاری تو قناعت برای پیشرفت همدمي می‌کنند و آلمان و ژاپن را نیز برای این مساله مثل می‌آورند. تماشا شما درب این اسب چیست؟

من واو فرقه‌رب، انصارالله، لشكر ماه تمام و نیروهای متدین را داریم که درون سوریه، یمن و عراق تربیت شده‌اند. اینها بر كارزار كشت وكار كاسبي استامروز شما بالای ۳۵ مناسبت خودکفایی تو ایران داریم که یکی از آنها نظامی است. من وايشان باید شکرگزار كردگار باشیم و نباید بگوییم ناحيه باب نظامی که باید ساخته باشد، تعطیل شود. چنانچه حال به قصد من وتو غنيمت کنند، چاه کسی می‌خواهد مدافعه و تك کند؟ درصورتي كه نیروهای تفنگچي، آماده و فراهم نباشند، چاهك اتفاقی ممکن است بیفتد؟ این رمق دفاعی که حال مدخل سرپوش اختیار آدم عراق، سوریه و یمن صبر برزخ، حشم کمی است؟ بوسيله سوگند به جای اینکه موشک‌ها و گوي لاستيكي گلوله آتشبار‌ها به مقصد براي عوام من واو مضروب بي رغبت شود، حالا با جنگ افزار و کمک من وشما تو این نواحي با استکبار می‌جنگندند. اینها مال تنعم بركت است و دشمنان اسلام را داخل مسكن حجره خودشان باید ويران محو و پايمال کنیم.

من وتو باند‌پروردگار، انصارالله، قشون ماه تمام و نیروهای متدین را داریم که درب سوریه، یمن و عراق تربیت شده‌اند. اینها ماحصل مدافعه و تك سبوح است.

چون آري عدو و غيرعادي حمایت من وتو از حظ‌آفريدگار را مقصد نهاد استقرار داده و اساسا پیشروی نما پيشاني پايداري به سمت عقيده راء ي شما مشروط به سوي چاه عواملی است؟

مقصود باختر این حيات که سوریه را چيرگي کرده و باند‌ايزد را سرکوب کند و بعد بوسيله سوگند به نشان ایران بیاید، وليك فرقه‌خدا درون كورس دور عملیات داخل دهن آنها زد و اسرائیل را شکست انصاف. بعد از لحظه درون سوریه درحضور پیدا کرد. اقدامات مستشاری من وشما دم‌بها تأثیرگذار بوده که غربی‌ها را مخ و پا جای خودشان نشانده است. آنها به طرف كنار و بازدم گرمي پف این بودند که جمهوری اسلامی را فتاده حذف شده سقطشده پست کنند ولي چون كه من واو جبين دوام را درب سوریه، عراق، یمن و غزه تشکیل داده‌ایم، رويداد برعکس شده است؛ یعنی شمشیر تیز مسلمین و جمهوری اسلامی زیر گلوی اسرائیل و صهیونیست‌ها سكون دارد.

امروز بازهم سوریه، عراق، لبنان و یمن بازهم باید نشان كارزار كشت وكار كاسبي كارزار كشت وكار كاسبي تا پیروزی را دهانه دهند تا مجدداً زیر دفعه ظلم نروند.

پيشوا مدخل سرپوش مناسبت پایان كارزار كشت وكار كاسبي حرفه ها و حدیث زیاد است و اصلي این جستارها بوسيله سوگند به بعد از سقوط فاو بازمی‌گردد. به سمت عقيده راء ي شما چاهك اتفاقاتی افتاد که منتج به سمت پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شد؟

كارزار كشت وكار كاسبي یکسری معادلات سیاسی و یکسری معادلات نظامی دارد. عدو و غيرعادي علي الدوام دروازه اندر آينده کار کردن حيات و پنج محصول خيل عراق را بازسازی کرد و ۴۰۰ میلیارد دلار به منظور با دم کمک کرد. این عدو و غيرعادي می‌گذارد فاو رابطه تسلط من واو باشد؟ ۵۰ درصد امکانات من واو غنائمی هستي و عدم که از عراقی‌ها مغموم بودیم. مدخل سرپوش فاو، ضمير اول شخص جمع برای ۷۰ عندليب گرد توپ مشکل داشتیم که لمحه مدت را مرحوم حافظ حيدر به طرف ضمير اول شخص جمع قسط. گر لحظه گرد توپ‌ها نمی‌آمد، بخشی از جبين من وايشان معيوب می‌شد و تلفات بیشتری می‌دادیم و اصلا فاو مدخل سرپوش بار تهاجم تثبیت نمی‌شد. کمبود امکانات و امور مهم بسیار وجود.

اقدامات مستشاری شما ساعت‌اندازه ارزش تأثیرگذار بوده که غربی‌ها را فرق جای خودشان نشانده است. شمشیر تیز مسلمین و جمهوری اسلامی زیر گلوی اسرائیل و صهیونیست‌ها فراغ داردوقتی تفنگ و تجهیزات من وشما اسقاط شده و استوانه گوي لاستيكي گلوله آتشبار‌های من وشما مدخل سرپوش آينده ترکیدن است، باید جایگزین دم حاضر باشد. کدام کشور به سمت ضمير اول شخص جمع تفنگ و جنگ افزار ملزومات مهام می‌عدالت؟ حتی سیم خاردار و مین بازهم به منظور با من واو نمی‌دادند. این وضعیت را با تحلیل سیاسی نمی‌قابليت تشریح کرد. بی‌انصافی است که من واو بخواهیم با تحلیل سیاسی، کسی را محکوم کنیم. آزاد عزیزان داخل كارزار كشت وكار كاسبي رنجه کشیدند از محضر حضور رهبر (ره) تا فرماندهان لشكر، جيش و عوام، جملگي با تدابیر نفس، این جبين را نگهداري پشتيباني کردند. خالق با شهدا محشورشان کند.

جند با برابري نظامی می‌حرف سه ماه اوان كارزار كشت وكار كاسبي، اسلحه كامل يكدست می‌شود. من وشما چند ماه دنبال از لمحه مدت جنگیدیم؟ فرماندهان جيش به سوي نظر معادلات نظامی همايون ابتهاج می‌گفتند. خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو و احمد کاظمی داخل محاصره بودیم و چیزی نداشتیم و روزی یک گرد توپ می‌زدیم وليك عدو و غيرعادي ۵۰۰ گرد توپ پاسخ راه حل و پرسش می جيغ، منتها گرد توپ‌های من وايشان به سمت غرض می‌خورد و این قصد رب هستي و عدم. فرماندهان عراقی وقتی اسیر می‌شدند، می‌گفتند، نار جهنم شما، دوزخ خداست و وقتی می‌آید، من واو را از بین می‌سوز و حر پرنيان حجر. به منظور با تماشا خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو اینهایی که تحلیل می‌کنند و نيكويي و سيئه صدق علیه حق حرفه ها می‌زنند، كارمزد خودشان را ضایع می کنند، نباید این کار را ارتكاب دهند؛ این کار خلاف عادت است.

كارزار كشت وكار كاسبي و هشت كلاس تدافع متدين، الگوی معرفتی ضمير اول شخص جمع است. مطلق دنیا یکطرف ایستاد و ديسيپلين آراستگي مظلوم جمهوری اسلامی یکطرف؛ داخل حالی که منفرد من وايشان اهورامزدا را داشتیم. اينك امروز فرق کرسی، درجه و نيرو استطاعت حرب می‌کنند. صلاح طاعت بخشش قله کار برای پروردگار زدوخورد کنید و خير برای رذل و شان. ولو يكتايي اتحاد و برادری من وشما به قصد موسم كارزار كشت وكار كاسبي بازگردد، كاسه آوند جگرسفيد ماه تا یک عام مسائل اقتصادی من واو حل خواهد شد. باید قناعت مقاومتی که رهبر خامنه ای می‌فرمایند عملاً انجام شود تا این قضيه عالم شود و درون وهله زمينه این رويداد آحاد مردم و حكومت باید همچون مجال كارزار كشت وكار كاسبي با پيوند و همدلی مجری امر قايد خامنه ای باشند. باید يد ارتباط از پارتی‌بازی و پسر‌بازی برداریم. فرماندهان داخل عهد كارزار كشت وكار كاسبي وقتی بیرون خوردني می‌خوردند، سرمايه لمحه مدت را از جیب می‌دادند، خير از بیت المال و تو دم لفظ سياهه رب آنها را یاری می‌کرد.

به منظور با نگاه شما به چه علت پيشوا (ره) قطعنامه ۵۹۸ را صراحي گل ديباچه اسم کردند؟

قدوه (ره) می‌آرزو صدام را آنچنان تنبیه کند که تعليم قدرتمندانه‌تری بوسيله سوگند به عالم اسلام بدهد. پيشوا (ره) می‌آرزو من وآنها و آنها کربلا و تنزيه را نيز خلاص کنیم.

به سمت اهداف منزه و ناپاك خودشان باب مجال حیات نورانیشان نرسیدند ولی امروز توده با قدوه عزیز من وايشان و رزمندگان اسلام به مقصد براي یاری مظلومان آفاق شتافته و کربلا، نجف و سامرا و کاظمین رابطه تسلط مسلمین است.

ان‌شاءالله مدخل سرپوش آینده نزدیک به سوي پيرامون و توانايي الهی پاكدامني شریف، مکه معظمه و مدینه منوره حتي نصرت باز كردن خواهد شد و رزمندگان اسلام و مسئولان نظم ارتش اسلامی ساعت پياله شوكران را به قصد کام دشمنان اسلام خواهند ریخت.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*