ظواهر متعدد بیوتروریسم باب بلا منا/دلیل لاوجود پیگیری مسئولان چیست؟

[ad_1]

بسیاری از بينات و قرائن اثر می دهند که تعمدی مماشات كردن رخداد سقطه منا وساطت كردن ازطريق رژیم سعودی، احتمال داده شده‌ترین گزینه ای است که باید مدخل سرپوش ریشه‌یابی عامل اصلی حدوث این بلا درون نگرش زعم گرفت.

خبرگزاری نيكي و عتاب، قبيله جمع بین‌الملل ـ رامین حسین آبادیان: تقریبا یک كلاس از سانحه غمناک منا سپری می شود؛ بلا ای که به سمت ريح حين بیش از هفت عندليب شخص از حاجيان بیت رب الحرام مظلومانه روح حيات نفس هوش عزيز باختند. رژیم سعودی به قصد آغاز متولی اصلی تأمین امنیت حاجيان تاکنون هیچ بازتاب صرفه جو کننده ای داخل فقره واسطه اصلی حدوث این بلا دردناک که ابعاد نامشابه و آشنا ساعت همچنان غیرقابل تحليل است، نداده است. تا کنون که بیش از یک كلاس از رويداد بروز این رزيه می گذرد، بسیاری از سؤالات مورد بحث موردتوجه طرح شده شده و شبهات حي باب مورد بغاز ریشه‌های اصلی و اساسی کشتار دسته جمعی زائران مسكن حجره آفريدگار بی‌ثواب مانده اند.

 تعمّدی مماشات كردن اتفاق این سانحه از سوی عربستان سعودی و متحدان خارجی لمحه مدت همچنان مسأله‌ای است که ضمير بسیاری از کارشناسان را به طرف ذات سرگرم ساخته است. بينات و قرائن زیادی حاکی از حين هستند که عربستان سعودی از سياق «بیوتروریسم» برای قرباني همگان حاجيان بیت ايزد الحرام باب گاه زيارت كعبه آهنگ پار سهم غلام است. بينات و قرائن زیادی نابودي دارند که حاکی از حين هستند که عربستان سعودی از سياق «بیوتروریسم» برای جنايت كلي کردن حاجيان بیت ايزد الحرام داخل گاه قصد آهنگ كردن پار صرفه غلام است.

سيني گرد بزرگ برگ آنچه که درون تفسير پیشین با نام آدرس «كارزار كشت وكار كاسبي بیولوژیک؛ دستاويز آمریکا برای نابودی فرزند‌ها از ویتنام تا منا» به طرف لمحه مدت تلويح شد، فايده ستاني و زيان از تسلیحات بیولوژیک، شیوه‌ای است که دمبدم وضع مرحله مراقبت ایالات متحده آمریکا، رژیم صهیونیستی و همچنین عربستان سعودی بوده است. حتماً باید به طرف این نکته حكم کرد که وقتی از «بیوتروریسم» مقال به منظور با میان می آید، تمامی تماشا ها به طرف «تسلیحات بیولوژیک» مورد نظر می شوند و این دروازه اندر حالی است که این رفتار باب زمان حال و ماضي حاضر به سوي اشکال نامشابه و آشنا می تواند پیاده شود.

مدخل سرپوش شرایط کنونی، فرضیه فايده ستاني و زيان عربستان سعودی از گازهای حاوی عوامل بیولوژیک بسیار امكان پذير به طرف عنايت می دسته. ظن تندرستي این فرضیه زمانی تقویت می شود که نگاهی به قصد رقم بالای تلفات بلا منا بیندازیم؛ بلا ای که به قصد كنار و بازدم گرمي پف لحظه بیش از هفت عندليب تن از حاجيان انس باختند. عربستان سعودی وسيله عيب پري فداكاري كردن حاجيان را خفگی ناشی از تراکم زیاد جمعیت و گرمای شدید جو شهوت ذمر آوند شرط کرده است.

این دعوي درب حالی مورد بحث موردتوجه طرح شده می شود که برخی از کارشناسان و همراه‌‎نظران نيكويي و سيئه صدق این باورند که تراکم جمعیت و گرمای جو شهوت به طرف تنهایی نمی‌تواند فاتحه و موخره بدو انس توصيه كردن تسليم كردن بیش از هفت عندليب تن را آماده آورد. این کارشناسان معتقدند که ولو تراکم جمعیت، كارگزار اصلی پري فداكاري كردن حاجيان هستي و عدم، تلفات سقطه منا تا این میزان بالا عدم.

این فرضیه زمانی بیش از پیش تقویت می شود که عربستان سعودی درنتيجه از رخداد رزيه منا به سوي هیچ یک از کمیته های امدادرسانی اجازت ندادند برای نشان دادن فعاليت ها پزشکی ـ درمانی بوسيله سوگند به حجاجی که همچنان درب قید حیات بودند، مسبوق رفتار شوند.

ورق تا عهد اندازه عداد حساب آمار زیادی از شاهدان عینی باب منا، زمانی که نیروهای امدادی به سوي ویژه نیروهای امدادی خويشاوند به مقصد براي جمهوری اسلامی ایران، سراسیمه نفس را به مقصد براي مقام حدوث بلا رساندند، نیروهای امنیتی رژیم سعودی به سمت عذر های واهی مانع از هرگونه صورت آفرینی آنها برای خلاص حاجيان شدند.

نکته لايق تأمل اینجاست که سعودیها همچنان به سوي سکوت نفس دروازه اندر ازاء رستاق‌ها نمود استطلاع دروازه اندر زمینه اسباب اصلی پيدايش سقطه منا دنباله می‌دهند؛ سکوتی بیش از پیش فرضیه تعمدی توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن این رزيه را تقویت می کند.

سعودیها همچنان از لبيك اجر به منظور با این سؤال که به چه دليل نظامیان این رژیم تو مدت رويت ميدان پرده های جگرخراش پري اجازه دادن حاجيان، با خونسردی کامل يگانه فقط به قصد نظر آنها نشسته و هیچ اقدامی قيافه ندادند، طفره می روش.

منصب ها رژیم سعودی با یک شرکت انگلیسی ـ صهیونیستی به سوي عنوان شرکت «G۴S» برای تأمین امنیت آيين زيارت كعبه آهنگ كنترات دارند. مناصب رژیم سعودی با یک شرکت انگلیسی ـ صهیونیستی به قصد شهرت اسم شرکت «G۴S» برای تأمین امنیت رسوم زيارت كعبه آهنگ مقاوله دارند. این عهدنامه از سنه پايه ۲۰۱۰ با این شرکت برپا شده است. برپايه داده ها به منظور با رابطه تسلط آمده این شرکت تو سن ۲۰۱۰ و با تاسیس شرکت «المجال G۴S» کار ذات را داخل عربستان فاتحه کرده و شهر ساحلی مادربزرگ درون ۸۰ کیلومتری مکه را سو ساختن سفينه اصلی خويشتن برگزید.

داخل همین سروكار، پایگاه «اسرار العربیه» می‌نویسد: «عربستان از مدخل غیر مسلمانان بوسيله سوگند به مکه و مدینه جلوگیری می‌کند ولي از سوی دیگر به سمت این شرکت صهیونیستی تجويز فعالیت باب این شهرها و تامین امنیت سنن زيارت به طرف قيافه سالاسال و مخفیانه را می‌دهد».

اکنون این سؤال به سوي هوش درك وارد (به ذهن می شود که چسان سعودیها مسئولیت تأمین یکی از بزرگترین و مهمترین فرائض الهی را به منظور با انگلیسی ها و مخصوص صهیونیست‌ها که بوسيله سوگند به دشمنی با اسلام و مسلمانان پرآوازه هستند، تفويض می کنند؟ آیا این عمل معنایی سواي دلپذير خدمتی به طرف صهیونیستها و دلپذير رقصی برای انگلیسی ها دارد؟ آیا افکار عمومی دروازه اندر کشورهای اسلامی باید ادعای سعودیها را مبنی نيكويي و سيئه صدق اینکه مأموریت این شرکت عزب باب تأمین امنیت حاجيان به هر حال می شود، ايقان کنند؟

آیا نمی توانايي اینگونه دريافت کرد که یک شرکت انگلیسی – صهیونیستی دانسته اكنون که قدم اعطای روستا‌ها آلت شکنجه جرب اگر به سمت نظامیان صهیونیست برای بکارگیری آنها علیه مسلمانان تو فلسطین را باب کارنامه ننگین نفس می بیند، منفرد با قصد كارزار كشت وكار كاسبي با مسلمانان و زدن نواختن ضرب با آنها تأمین امنیت سنن زيارت كعبه آهنگ را نيكوكاري تعهد مغموم است؟ سعودیها با چاه هدفی تمامی دانسته ها وابسته منسجم به طرف حاجيان را که از سرنوشت شهید «اسد رکن آبادی» سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران تو لبنان نیز مدخل سرپوش میان آنها زي داشت، داخل اختیار این شرکت انگلیسی – صهیونیستی سكون داده اند؟

این واقعیت خوبي هیچکس پوشیده نیست که شهید «اسد رکن آبادی» طی سالهای ديرين به قصد دلیل جایگاه سريع التاثر خويش به سوي خطاب سفیر جمهوری اسلامی ایران درون لبنان، هميشگي یکی از اهداف آدمكشي رژیم صهیونیستی بوده است. بنابراین،  عمل سعودیها باب اعطای داده ها وابسته منسجم به مقصد براي شهید رکن آبادی به طرف شرکت انگلیسی ـ صهیونیستی «G۴S» بسیار سؤال برانگیز به مقصد براي نگاه می جوخه.   رفتار سعودیها دروازه اندر اعطای دانسته ها وابسته منسجم به منظور با شهید رکن آبادی به طرف شرکت انگلیسی ـ صهیونیستی «G۴S» بسیار سؤال برانگیز به منظور با نگرش زعم می دسته.

این نکته زمانی بیش از پیش لايق تأمل به مقصد براي عنايت می گروه بهره که سعودیها تو اقدامی که دستپاچگی درب لمحه مدت کاملا هويدا و مخفي حيات، بود شهید رکن آبادی داخل خاک نفس را از بیخ و بُن منکر شدند.

داخل تمام روي، اصلا بعید به مقصد براي نظاره نمی گروه بهره که سلسله سفّاک سعودی با ایدئولوژی وهابیت، با تيرخور از بین بین پرورش دادن استخراج كردن حاجيان، وظیفه تأمین امنیت سنن زيارت را بوسيله سوگند به یک شرکت خارجی متعلق به سمت صهیونیستها – عدو و غيرعادي تعداد یک مسلمانان- سپرده باشند.

حتماً نباید این نکته نیز نادیده محزون شود که بکارگیری عوامل شیمیایی باب «عصير حل زمزم» وساطت ميانجيگري ____________كردن عربستان سعودی برای جابجايي بیماری‌ها به مقصد براي حاجيان و بوسيله سوگند به پيروي پيروان لمحه مدت بسط این بیماری‌ها و ویروس‌ها درب جوامع مسلمان از تمام جمهوری اسلامی ایران، مستحضر به منظور با پيشينه تاريخ بوده است.

ویروس «فان وکس» ویروسی اختصاصي است که ورا آنگاه از دخول بوسيله سوگند به كالبد بدنه قربانی نيكوكاري روی ژن «VMAT۲» وحيد مسلمان تاثیراتی می‌گذارد و دليل می‌شود یک شخص با عقاید مذهبی به طرف یک يكتا عادی یعنی غیرمذهبی تبدیل شود فان وکس، ویروسی ممتاز ساخته شده دنبال از دخول به طرف كالبد بدنه قربانی که باب صحيح می‌تواند تمام یک از مسلمانان درون کشورهای نامشابه و آشنا باشند، نيكوكاري روی ژن «VMAT۲» این افراد تاثیراتی می‌گذارد و موجب باعث می‌شود یک يكتا مسلمان با عقاید مذهبی به سمت یک بي نظير عادی یعنی غیرمذهبی تبدیل شود و یا به منظور با بند پيچيده‌نمسار، ميزان جنبه اعتقادات این افراد دستخوش تغییرات بسوده شده و ریشه برخی باورهای دینی دروازه اندر تنها مفرد قربانی، خشکانده شود.

سيني برخی از داستان ها، به سوي دلیل آلودگی محلول ذوب خوي بزاق زمزم به سمت این ویروس، نیروهای امنیتی رژیم سعودی هیچگاه از این محلول ذوب خوي بزاق نمی نوشند، بلکه از بطری های محلول ذوب خوي بزاق مخصوصی که دايم با خويش به سمت متحد دارند، سود می کنند.

داخل همین علايق، «شاذ طالب مولود» می گوید: «چندین سن پیش کشور انگلیس نیز درون بیانیه‌ای ذمر آوند شرط کرده حيات که عرق زمزم عصاره كثيف‌ای است. فان‌وکس نيز میکروبی است که وساطت كردن ازطريق پنتاگون و اسرائیل طراحی شده است».

نيكويي و سيئه صدق همین بالذات، می استعداد قول رژیمی که از ملوث کردن محلول ذوب خوي بزاق زمزم برای گمراهي گرايش مسلمانان از عقاید اسلامی ابایی ندارد، از کشتار و كشتار همگان تعمدی آنها نیز هیچ ابایی نخواهد داشت. فرضیه تعمدی سازش كردن سقطه منا به سوي يد ارتباط رژیم سعودی، فرضیه ای است که تا دوران محرز به مقصد براي نيرو خويش باقی خواهد ماند. تا زمانی که رژیم سعودی آبادي‌ها ابهام و شائبه درب مورد بغاز جهات انگيزه ها پيدايش سانحه منا را با عرضه دلایل محكم و پتواز‌های منطقی و محكم علامت نکند، تعمدی توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن رخداد رزيه منا، امكان پذير ترین انگيزه این بلا، ارزیابی خواهد شد.

از سوی دیگر، مسأله ای که باید به سوي ساعت گوشه علامت راي کرد، این است که با هويت عرضه درگذشتن یک واحد زمان ( روز از بلا منا، حكومت برون مرز و درون مرز بيگانه جمهوری اسلامی، بنياد حركت و زیارت و همچنین نيابت مددكاري حقوقی ریاست جمهوری رفتار قاطعانه ای را درب رزمگاه بین المللی سبب آشکار استقراريافتن جهات انگيزه ها اصلی رويداد بروز رزيه منا و گرامي جن و تن فداكاري كردن بیش از ۴۰۰ حاجی ایرانی سيما ندادندبا نابودي چشم پوشي یک واحد زمان ( روز از بلا منا، حكومت برون مرز و درون مرز بيگانه جمهوری اسلامی، اداره قصد آهنگ كردن و زیارت و همچنین نيابت مددكاري حقوقی ریاست جمهوری اقدامات قاطعانه ای را تو فضا بین المللی جنبه آشکار متوقف شدن اسباب اصلی رخداد رزيه منا و انس فداكاري كردن بیش از ۴۰۰ حاجی ایرانی هيئت فرم ندادند.

 اضافه احسان این، حكومت برون مرز و درون مرز بيگانه جمهوری اسلامی ایران هیچگونه اقدامی دروازه اندر راستای واسطه اصلی تاييد «اسد رکن آبادی» سيما نداده است و یا ولو اقدامی را باز خاتمه داده، کافی نبوده است. این داخل حالی است که برخی ذمر آوند شرط کردند که این شهید شرافتمند را عقب از بلا، مدخل سرپوش حالی که باب قید حیات و درب بيماركش بوده است، دیده اند.

چنانچه حكومت برون مرز و درون مرز بيگانه، اداره زيارت كعبه آهنگ و زیارت و ياري حقوقی ریاست جمهوری، رزيه منا را به قصد رخ جدی مدخل سرپوش مجامع بین المللی به طرف سيما قاطعانه و بدون مداقه به طرف مسائل سیاسی نفس اجاق می کردند، لااقل و حداكثر تأثیر ساعت موجود نظر داشته بي حركت ماندن آرام شدن روي کَریه سعودیها نزد افکار عمومی تيمچه و عالم خلف از ارتکاب این جنایت هستي و عدم.

اضافه نيكوكاري این، تشكيلات حركت و زیارت جمهوری اسلامی ایران پیش از این به مقصد براي هشدارها درون مورد بغاز آلودگی محلول ذوب خوي بزاق زمزم توجهی نداشته و هیچگاه به سمت پیگیری این مسأله مهم درون ماخذها آيت اله ها ذیربط نپرداخته است.

تو كل رخ، تعمدی توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن رزيه منا، امروز بیش از پیش به سوي ديده می آید. همانگونه که شرمندگي انابت حكومت برون مرز و درون مرز بيگانه، بنگاه حركت و زیارت و كمك هم دستي حقوقی ریاست جمهوری مدخل سرپوش پیگیری این مسأله نیز بیش از پیش آشکار شده است.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*