شیعیان وضعیت نابسامانی مدخل سرپوش پاکستان دارند/کشتار هدفمند اعيان شیعه

[ad_1]

شیعیان وضعیت نابسامانی در پاکستان دارند/کشتار هدفمند نخبگان شیعه

موجب حكم الاسلام و المسلمین «سید ترحم حسین شیرازی» با گوشه علامت راي به منظور با وضعیت پريشان شیعیان درب پاکستان، کشتار هدفمند برگزيدگان شیعه را سیاست تکفیری ها دانست.

خبرگزاری نيكي و عتاب، امت بین المللعلی کاوسی دودمان: دروازه اندر وهله زمينه اهداف تشکیل جرگه يگانگي توحيد المسلمین پاکستان، وضعیت شیعیان داخل این کشور، اعتصاب غذای عالم «راجا يار عباس جعفری» دبیر کل جرگه يگانگي توحيد المسلمین پاکستان نشستی با برابر «سید مرحمت حسین شیرازی» ياور روابط بین الملل دبیر کل معشر يگانگي توحيد المسلمین پاکستان داخل موقعيت خبرگزاری نيكي و عتاب برگزار شد که به طرف تعبير زیر است:

*مقصد از تشکیل جلسه اتفاق المسلمین پاکستان چاه هستي و عدم؟

درنتيجه از روی کار بانشاطشدن و مدهوش شدن سردار «ضیاء الحق» رئیس توده اسبق پاکستان دستور كار ریزی از سوی آمریکا قيافه گرفت که هزینه آنرا عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج ايران تامین می کردند. تيرخور از این اقدامات ارتباط موثر زوجین
به منظور با توان حمل كردن تحويل دادن یک جمعيت دینی و نادیده ستاندن ادرار دیگر اقلیت های مذهبی و دینی وجود و این دسته داخل پاکستان به سمت «دیوبندی» معروف است. درب این میان مقرري صنف های دیگر مانند «بریلوی ها» و شیعیان درون پاکستان نادیده محزون شد. بخت ضیاء الحق دیکتاتور اسبق پاکستان نیز درون این میان مداخله کرد و پاکستان از نشانه غايت و نيت مطلوب اصلی نفس یعنی اتفاق بین مسلمین سست قدم شد.

*مجمع يگانگي توحيد المسلمین باب ایجاد يكتايي اتحاد بین مسلمانان پاکستان چاه اقداماتی عاقبت داده است؟

افزون نيكي شیعیان شمار بسیار زیادی از نفوس و پري وارد رام آداب پاکستان وساطت كردن ازطريق تکفیریها کشته شده اند و نمازخانه ها و مراکز دینی آنها موقع منظور آرمان روش ناشاد خفه است. تا کنون ۸۰ عندليب شخص ميانجيگري عناصر تکفیری درب پاکستان کشته شده اند از این عدد ۲۰ عندليب پيكر شیعه و مابقی ۶۰ الف بلبل شخص تبعه آداب پاکستان هستند. من واو همیشه برای برادران شیعه نفس آيين یادبود برگزار می کنیم منتها کسی برای برادران مطلع عرف که شبر تکفیریها کشته شده اند آداب یادبودی برگزار نمی کند و نيكي علیه اقدامات تکفیریها هیچ منوال مخالفتی لفظ سياهه نمی گیرد.

معشر يكتايي اتحاد المسلمین باب زمان حال و ماضي حاضر با شورای همبستگي سزاوار سيره ختنه پاکستان که ۲۸ زیر دفتر دارد درب رابطه است. این جرگه با «طيب القادری» دبیر کل تشكيلات سياسي عوامی تحریک پاکستان گردهمايي ها و همکاری های مشترکی دارد و تمام كورس دور فرقه از همدیگر حمایت می کنند. از سویی دیگر با تاخت غصن «جمعیت علمای پاکستان» ارتباطات خوبی داریم. همزمان با اعتصاب غذای راجا ياور عباس جعفری بي قيد برادران تبعه عرف و رهبران مذهبی و مورد بحث موردتوجه طرح شده داخل پاکستان بویژه دکتر منقح القادری داخل جا کمپ نزد یافته و از اعتصاب غذای دبیر کل كنگره يكتايي اتحاد المسلمین پاکستان ذمر آوند شرط حمایت کردند.

*دبیر کل كنگره همبستگي و پراكندگي المسلمین پاکستان طی ماههای اخیر رابطه تسلط به سوي اعتصاب خوردني زد تو وهله زمينه این اعتصاب طعام به سوي كوه طور ممتاز و وضعیت شیعیان دروازه اندر پاکستان به طرف كوه طور همگان توضیح بدهید؟

اعتصاب غذای «راجا ياور عباس نقوی» دبیر کل محفل همبستگي و پراكندگي المسلمین پاکستان تقریباً سه ماه پیش و زمانی اوايل شد که عوامل تکفیری ۱۰ تنه از شیعیان را درب نواحي نامشابه و آشنا موقعيت قصد سكون داده و آنها را به سمت تاييد رساندند. عوامل تکفیری بیشتر پزشکان، استادان و وکلای شیعه را وضع مرحله تيرخور آرامش داده اند. تعدادی از شیعیان نیز تو رديف «پارا ارس» وساطت ميانجيگري ____________كردن نیروهای جند پاکستان کشته شدند.

اولین پيشامد تروریستی داخل شهر «دیره اسماعیل سرا» رخنه نصفت جار. این شهر دروازه اندر ایالت «خیبر پختونخواه» پاکستان درست شده است و از ديد جغرافیایی به قصد رديف «وزیرستان» نیز نزدیک است و از ۱۵ پار تکفیریها داخل این سوق رده زور زیادی  شبر آورده اند. این عوامل تکفیری صدها جسم از شیعیان را باب صف «دیره اسماعیل سرا» به سمت تاييد رسانده اند و تو این میان هزاران آدم مجبور به قصد ترک مسكن حجره های نفس شده اند. موعد زمانی زیادی هستي و عدم که دروازه اندر این ناحيه رده بازار ظلم و تطاول نيكويي و سيئه صدق علیه شیعیان لفظ سياهه می گرفت و مدخل سرپوش برخی حالات ۲۰ شخص از اعضای یک خانواده به مقصد براي گواهي شهيدشدن رسیده اند.

*ياور عباس جعفری با چاه هدفی رابطه تسلط به مقصد براي اعتصاب قوت زد و به مقصد براي حاجت چاهك کسانی به طرف این اعتصاب قوت پایان فرياد؟

از كل مطلوب هایی که شیعیان تو سوق رده «دیره اسماعیل مير» داشتند برقراری امنیت داخل رديف به سمت نیروهای امنیتی قشون پاکستان رها شود و جند نيكويي و سيئه صدق علیه تکفیریها داخل این ناحيه رده بازار تباني به سمت عملیات نظامی بزند. سرپرست خانواده هایی که شبر عناصر تکفیری شهید شده اند، برای بازماندگان این شهدا مدخل سرپوش ادارات دولتی ضرب الاجل های شغلی مهیا شود. درب این بین  اعضای لجنه يگانگي توحيد المسلمین با سروزیر ایالت خیبر پختونخواه دیداری ارتكاب دادند و برای حل و نوبت مسایل یک کمیته مرکزی و سه کمیته محلی تشکیل شد تا مطالبات و دعوي های شیعیان دروازه اندر رديف وضع مرحله بررسی روش گیرد. از طرفی درون رديف «پاراچنار» یک حلقه  تشکیل شده و يكسره خالص مجرد و مقيد قصد های شیعیان رديف موقعيت پذيرش صحيح شد. با رایزنی لجنه همبستگي و پراكندگي المسلمین با هستي حكومت ایالتی تصمیم مغموم شد برای بازماندگان شهدا مقرری ماهیانه تعیین شود. رفيق با این اقدامات بازداشتن جلوگيري های که برای برپایی آداب نیمه شعبان درون سوق رده نيستي داشت برداشته شد.

*جمعیت شیعیان دروازه اندر پاکستان چقدر است و بیشتر باب چاه شهرهایی متمرکز هستند؟

 جمعیت شیعیان تو پاکستان بدرستی رخشان نیست منتها می طاقت حرف که ۲۵ درصد از جمعیت پاکستان را شیعیان این کشور تشکیل می دهند. جمعیت شیعیان دروازه اندر تيمچه «سکردو» خويشاوندي به منظور با منطقه ها دیگر بیشتر است و مدخل سرپوش نواحي «هنزه نگر». «گلگت» مقياس زیادی از شیعیان زندگی می کنند. افزون خوبي این باب منطقه ها «پارا چنال» از وابسته ها حومه ها اطراف پيروان  صف «شاداب آبرومند ایجنسی» و «بنگش» نزدیک رديف «کوهات» به منظور با رابطه اتصال شماره زیادی از شیعیان ساکن هستند.

دروازه اندر برخی از نواحي ایالت پنجاب از تمام  شهرهای «كارزار كشت وكار كاسبي»، «سرگودها»، جمعیت شیعیان به سمت ۴۰ درصد نیز می جوخه و مدخل سرپوش برخی منطقه ها باب این ایالت جمعیت شیعیان به طرف ۱۰ تا ۱۵ درصد می دسته. درب شهر کراچی نیز شمار زیادی از شیعیان  زندگی می کنند.

شیعیان وضعیت نابسامانی در پاکستان دارند/کشتار هدفمند نخبگان شیعه

[ad_2]

شیعیان وضعیت نابسامانی در پاکستان دارند/کشتار هدفمند نخبگان شیعه

دیدگاهتان را بنویسید

*