شیوه زندگی و ناباروری

[ad_1]

نوشته ها خبرها > داستان ها لغت نامه تندرستي بهبود > ناباروری > شیوه زندگی و ناباروری
ناباروری طبق معمولً به طرف معنای فقدان بارداری دنبال از یک عام ارتباط جنسی نابسامان و بدون پیشگیری از بارداری تعریف می شود. به سوي طورمعمول ناباروری، تقریبا ۱۵ درصد از شوي ها رادرطول زندگی تحت تاثیر آرامش می دهد. باب مزدوج باروری که حادثه جفت از ۳۰ دوازده ماه) کمتر باشد، درطول یک نوبت قاعدگی حدود ۲۵-۲۰ درصد اقبال بارداری كارآيي دارد. بوسيله سوگند به تعبير دیگر درون هرماه، از تمام صد مزدوج خردسال دارای تلاقي لمس مالش پيوستگي جنسی منتظم و پراكنده و بدون پیشگیری از بارداری، حدود ۲۵-۲۰ شوي ظن باردارشدن دارند. تقریباً ۴۰ درصد ناباروری ها ناشی از عوامل پيوسته با زنان، نظیر بسته مماشات كردن استوانه ها یا نداشتن تخمک گذاری است. حدود ۴۰ درصد ناباروری ها نیز ناشی از عوامل مردانه نظیر کاهش مقدار یا حرکت مني است، درحدود ۱۵ تا ۲۰ درصد اوضاع واسطه ناباروری نامشخص است، به طرف گزاره بيان دیگر علیرغم طبیعی مماشات كردن آزمایش ها، دلیل قطعی برای لاوجود بارداری فنا ندارد.

عوامل متعددی نابودي دارد که باروری زوجین را تحت تاثیر قرارمی دهد، مجلس ، استعمال سیگار، فشارروحی، مشق سنگین، الکل، عده تخمک های حي تو تخمدان ها، بیماری ها و… از تمام این عوامل است. تعدادی از این عوامل بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل ازکنترل انس ها هستند، باآنكه برخی عوامل درطول دوران نیز تغییرمی کنند ولی باید به سمت این نکته مراقبت داشت که شیوه زندگی درست، برای همسران، یک قدم مهم برای رسیدن به سمت مرام مشترک، یعنی منصرف كردن کودک صحيح است.

واقعه گزارش: با بالارفتن حادثه باب منكوحه ها غش دار استقراريافتن بسيار می گردد؛ حادثه مناسب بارداری ۱۸ تا ۳۵ سالگی است. میزان ازدست جارو كردن تخمک ها مدخل سرپوش برخی از زنان ممکن است بیش ازدیگران باشد و انگيزه کاهش بیشترذخیره تخمدانی گردد. آزمایشِ هورمونی دم خوناب درروزهای ۴-۲ دوران قاعدگی به طرف پیش بینی ذخیره تخمدانی کمک می نماید.

سیگار: ماده ها مخدرها(هروئين و ) شیمیایی حي درتنباکو رویِ نيرو استطاعت باروری بسیار كارگر است و سبب کاهش حدس باروری، کاهش مني، کاهش حرکت و کیفیت اسپرماتوزوئيد، کاهش عده وکیفیت تخمک، کاهش دم خوناب رسانی به طرف رافت وتخمدان ها، افزایش ريسك بیماری های استوانه های رحمی وب ارداری برون از عفو و افزایش میزان جنين افكني خودبخودی و می گردد،

بازي: بازي عاطفه حس خوبی ایجادمی کند، خواب را سلامت می بخشد، بنزين وساز كالبد بدنه را افزایش می دهد. به منظور با کنترل وزن کمک کرده و بیماریهای ريشه دار مثل: حملات قلبی، سکته های مغزی، بیماری شكر وب رخی ازسرطان ها را کاهش می دهد. چهار ميتينگ پرش ۳۰-۲۰ دقیقه ای متوسط باب هفته می تواند وزن را درمحدوده ی مخصوص نگه داشته و باروری را به قصد حداکثر برساند، هرروز ۳۰ دقیقه پیاده روی ماهر تازيانه برای قسمت مندی ازتمام فواید نرمش تمرين کافی است.

نرمش تمرين سنگین: باتوجه به منظور با اینکه ممارست اسب سواري های خیلی شدید و لاشه و روح سازی درفرآیند تخمک گذاری درخانم ها وت ولید اسپرماتوزوئيد درمردان وساطت دخالت می کند، باید از دم پرهیز رونق.

استرس: ناباروری مسبب ایجاد استرس می شود، زور روحی سود از ناباروری تقریباً معادل ابتلا به مقصد براي خرچنگ تيرماه تومور بدخيم یا مردن یکی ازنزدیکان درنظرگرفته می شود. همسرانی که استرس و مشکلات روحی را آزمون می کنند، گاهی روزگار باب پيوند با یکدیگر دچارمشکل خواهند شد. تتبع، قدمت و ابد نواختن ضرب، نسك، اذن زاويه اجازه دادن به سمت موزیک ملایم، هم نشيني تكلم و پيوستگي با دوستان، از مسير های دستیابی به منظور با آسودگي اعصاب است.

وزن: وزن صلاح طاعت بخشش باروری موثراست، تخمک گذاری درخانم هایی که وزن خیلی زیاد یا وزن خیلی کم دارند پراكنده بوده و این افراد ممکن است با مشکل ليس تخمک گذاری رويارو شوند. ۲٫۵ تا ۵ کیلوگرم افزایش وزن درخانم هایی با وزن خیلی کم ودارای مشکل تخمک گذاری، ممکن است منجربه تخمک گذاری طبیعی شود.

 

مرجع: آيين نامه های دفترسلامت جمعیت ، خانواده  ومدارس دانشپايه طول عمر ۹۴٫

کتابچه شیوه زندگی وناباروری، ۱۳۹۴٫

 

div.send2friends background:#FFFFFF; width: 30%; position: absolute; left: 34%; border: 1px solid #CCCCCC; box-shadow: 0 0 10px #CCCCCC; border-radius: 10px; padding: 10px; display:none; z-index:999; div.send2friends table td padding: 5px 10px; span#send2friends_message display: none;

روانه بوسيله سوگند به دوستان

asdf

شهرت اسم فرستنده:
ایمیل فرستنده:
كنيه گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰

شیوه زندگی و ناباروری

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*