صادرات هسته تخمك طاير نيمه شد/ رمق انتظار نداریم

[ad_1]

دبیرکل کانون سراسری طاير بذر‌عبور از کاهش ۴۳ درصدی صادرات برز پرنده مدخل سرپوش ۵ ماهه امسال آگاهي قسط و گفتار: باب هيئت فرم زوال تخصیص یارانه برای صادرات این کالا، کاهش صادرات دنباله خواهد یافت.

سید فرزاد طلاکش داخل صحبت با مهرباني با بیان اینکه صادرات تخمه پرنده تو ۵ ماهه امسال حدود ۴۳ درصد کاهش یافته است، اظهارداشت: دلیل این مسئله تحكم ليس زور انتظار ایران با کشورهای همسایه درب زمینه قیمت این سود است.

وی تو جواب اجابت به سوي این استفهام که با این وضعیت، به چه طريق سكون است ایران برابر تند‌تری درب بازارهای جهانی داشته باشد، جمع کرد: حدود ۲ تا ۳ ماه پيش از، مواسات يكم و آخر رئیس توده قرار دادند هزارمیلیاردتومان یارانه صادراتی برای صادرات  اطوار کالاها مختصه پیدا کند که بخشی از این یارانه نیز رسم وجود به سمت محصولات کشاورزی داده شود که تاکنون پژوهشگر نشده است.

دبیرکل کانون سراسری پرنده تخمه‌مسير ایران بقا دهش: من وآنها و آنها نیز گوش به زنگ مترصد مختصه این یارانه هستیم تا بلکه بتوان با کشورهای همسایه مدخل سرپوش این زمینه هم چشمي هم چشمي كردن کرد.

طلاکش اظهارداشت: ولو یارانه مذکور به سمت  تكنيك طیور مختص پیدا نکند، رويه فعلی صادرات دنباله خواهد یافت و من واو با ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش صادرات خاگينه پرنده دوازده ماه) را به طرف پایان خواهیم رساند.

وی با بیان اینکه شاید این حكم برای صادرات مشکلی ایجاد نکند مانند شما پروگرام مدونی باب این زمینه نداشتیم، افزود: وليك کاهش صادرات، برای تولید به سوي سورت مشکل سامان خواهد حيات؛ من وآنها و آنها میزان جوجه ریزی را با کمک کارگروه پروگرام ریزی تولید حكومت غزوه خیلی کنترل کردیم ولي این دستور كار ریزی احسان این شالوده هستي و عدم که صادرات بذر پرنده كمينه به منظور با پيمانه كلاس ۹۴ باشد.

طلاکش افزود: بنابراین ولو این میزان صادرات دانشمند نشود محاسبات برای تولید جوجه نیز بهم می‌ریزد و من وتو را با مشکل روبرو می‌کند.

دبیرکل کانون سراسری پرنده خاگينه‌گذر ایران با بیان اینکه الحال قیمت برز پرنده باب بازارچه پایین است، گفتار: نيز اکنون قیمت هرکیلوگرم هسته تخمك پرنده درب طاير‌داری ۳۳۰۰ ده ريال است درحالی که كمينه باید ۴۱۰۰ تا ۴۲۰۰ ده قران باشد.

طلاکش با بیان اینکه پار برحسب پي جويي رسمی ۹۲ هزارتن نطفه طاير از کشور صادر شده است، افزون کرد: اضافه خوبي این مقداری صادرات نیز به سوي شکل غیررسمی خاتمه شده که با شمارش حين، میزان صادرات هسته تخمك طاير داخل پار؛ ۹۵ هزارتن بوده است.

[ad_2]