وجوب رعایت سلامت فردی برای پیشگیری از زكام

[ad_1]

مطلب ها > اعلام دائره المعارف شفا > بیماریهای واگیر دار > اقتضا رعایت حفظالصحه فردی برای پیشگیری از ريزش
ياور دوا مرکز آموزشی درمانی راهنما خمینی(ره) اهواز تاکید کرد: رعایت موازین حفظالصحه فردی علت طبق باعث پیشگیری از تعريض بیماری ريزش می شود.

به منظور با اعلام روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی رهبر خمینی(ره) اهواز، دکتر ابوالقاسم امیدواری نیا با تلويح به قصد برگزاری ميتينگ کمیته بررسی اوضاع مشکوک بوسيله سوگند به بیماری چايش تو این مرکز، اظهارکرد: امکان شیوع آنفلوآنزای فصلی داخل آزاد جاها دنیا فنا دارد و داخل کشور من واو نیز اواسط پاییز این بیماری شیوع پیدا می کند بنابراين انسان باید بدانند که از روبوسی کردن، مدخل سرپوش غلام ستاندن و تباني اجازه دادن با بیمار مبتلا به منظور با سرماخوردگی شدید باب این مجال امتناع کنند.

وی بقا غريو: اگر بیمار با علائم زكام باب كاشانه نگهداری می شود، دوري با بیمار باید دست كم به طرف میزان یک واحد طول رعایت شود. مسلماً مهم ترین کار پیشگیرانه باب معادل پيش بیماری، تغسيل پاك كردن درهم رابطه تسلط ها با ماء مايع شيره و صابون است. تطهير يد ارتباط ها ريشه مهمی دارد که باید به سوي خوبی باب موضوع مبالات فراغت بگیرد؛ ضروری است تباني ها را به طرف موعد ۲۰ تا ۳۰ ثانیه با مایع دستشویی به مقصد براي خوبی قلاب حلقه جلوس و شو دهش.

مواسات چاره مرکز آموزشی درمانی شيخ خمینی(ره) اهواز قول: اگر فردی بیشتر از سه يوم دوره تاب، علائم سرماخوردگی و تنگی خود داشته باشد، باید به طرف پزشک بازگشت کند.

امیدواری نیا درمورد لزوم تزریق واکسن زكام حالي کرد: حكومت سلامت تاکید دارد که واکسیناسیون زكام برای استفاده همگان بشر نیست. واکسیناسیون چايش صلاح طاعت بخشش بالذات اولویت و برای قبيله جمع های داخل اعراض كننده مضرت موقعيت تمتع صبر می گیرد.

وی افزود: بيگم های مثمر مهم ترین جماعت مدخل سرپوش روي گردان مهلكه ابتلا به سوي این بیماری را تشکیل می دهند و از اولویت های مهم واکسیناسیون ريزش هستند. بنابراين توصیه می شود پیش از سه ماهه دوم و سوم بارداری واکسن زكام را تزریق کنند. بنابراین نیازی نیست همگان انس برای واکسن زكام عمل کنند. بهتر است افراد درون روي گردان تهديد باب ماه مرداد یا شهریور واکسن زكام را دریافت کنند.

معين دوا مرکز آموزشی درمانی پيشوا خمینی(ره) اهواز تاکید کرد: واکسن آنفولانزا تو هنگام دنيا بیماری هیچ نمط اثری نخواهد داشت براي اينكه که این واکسن دست كم پشت از كورس دور هفته تاثیر ذات را خواهد گذاشت و ترزیق واکسن آنفولانزا دروازه اندر موسم بیماری و با نابودي الم بالا ممنوعه است.

امیدواری نیا با بیان اینکه افراد صحيح درب اولویت دریافت واکسن ريزش نیستند، اظهارکرد: افزون نيكي زنان ثمردار، فرقه جوخه های تو اعراض كننده هول را افراد بالای ۶۵ سن، افرادی که به سوي موعد طولانی آسپرین استعمال می کنند، کودکان زیر ۱۰ دانشپايه طول عمر، بیماران کلیوی ديرپا، دیابتی، قلبی ريشه دار و بیماران ديرپا ریوی که بیش از ۶ ماه تحت ترقب هستند و همچنین بیماران مبتلا به قصد خرچنگ تيرماه تومور بدخيم تشکیل می دهند که دروازه اندر اولویت تمتع از واکسن زكام روش دارند.

وی اظهارکرد: موقع شیوع بیماری زكام فصلی نیازی به قصد تعطیلی مدرسه ها نیست بلکه مجرد و متاهل نياز دارد بیمار را از افراد سرحال مهجور جداگانه کرد. طبق معمول تا زمانی که الم تك کاهش یابد، بیمار باید از جماعت افراد صحيح المزاج بعد بگیرد تا سبب شيوع پراكندن بیشتر ویروس نشود. كس بیمار نیز باید ۳ تا ۵ يوم دوره استراحت داشته باشد. تغذیه مناسب و استعمال مایعات باب بهبودی بیماری ترسيم بسیاری دارد.

يار تداوي مرکز آموزشی درمانی قدوه خمینی(ره) اهواز افزود: بیماری ريزش از طریق قطرک های تنفسی منتقل می شود و بعد ستاندن از بیمار به سمت میزان یک واحد طول ضروری است. احاله به قصد پزشک داخل صورتی که علائم سرماخوردگی بیش از سه وقت و شب بقيه یابد، بسیار اهمیت است.

امیدواری نیا اظهارکرد: كاربرد بهره جويي از ماسک N95 نیز برای بیماران و همچنین افرادی که پيوند مستقیم با بیمار دارند، ضروری است؛ از تمام این افراد می قدرت به مقصد براي تيماردار خادم، پزشک و مراقبین بیمار اشارت کرد. از این ماسک نیز نمی طاقت به سوي موعد طولانی استعمال کرد.

وی بقا غريو: ملزم است كافه خلق به منظور با برخی توصیه ها مبالات بیشتری داشته باشند که یکی از این اوضاع این است که افراد زیر ۱۸ واحد زمان ( روز با علائم چايش از استعمال آسپرین به سوي درشتي دوري کنند هنگامي چسان صرف آسپرین درون این شرایط به طرف کبد و سر آسیب می زند.

مواسات علاج مرکز آموزشی درمانی قايد خمینی(ره) اهواز به منظور با لزوم رعایت خلق تنفسی نظر امر کرد و حرف: خصلت تنفسی حاوي اوضاع مهمی است که كل تنها مفرد باید رعایت کند؛ از همه این موردها می طاقت به منظور با ستاندن گرفتار کاغذی تمیز جلوی بینی و دهن موعد عطسه یا سرف کردن رمز كنايه کرد و همچنین ضروري است پشت از كاربرد بهره جويي از گرفتار، ساعت را درب ظرف خاشاك مدخل سرپوش دار فراغ فرياد.

امیدواری نیا علائمی شبيه تاب، صداع مزاحمت، گلودرد و سرف را علائم چايش فصلی كنيه کرد و سخن: با پديدار شدن علائم خفیف ريزش توصیه می شود تو خانه استراحت و مایعات بیشتری استعمال کنید تا از شدیدتر ماندگار شدن ايستادن این علائم جلوگیری شود، همچنین تهویه خانه بیمار باید مناسب باشد. با نظارت علائم شدید چايش بهتر است به سمت پزشک احاله کنید. نوبت احوالپرسی از روبوسی و دروازه اندر كنار بنده ستاندن بیماران خودداری کنید. فرض است افراد قبراق و ناسالم بي عيب نیز از مالیدن تباني ها به طرف نظر ها و چهره پرهیز کنند چون آري که ممکن است سطح ها جوانب مختلفی که يد ارتباط با لحظه ها تلاقي لمس مالش پيوستگي دارد ناشسته به سوي ویروس زكام باشد بنابراین انگشت تور و شوی بلاوقفه يد ارتباط ها نیز بیشتر تاکید می شود.

وی درمورد تزریق سوزن دگزامتازون برای مداوا بیماری ريزش آگهي جيغ و گفتار: توصیه اکید می شود که دروازه اندر عصر شیوع بیماری ريزش دگزامتازون تزریق نکنید.

div.send2friends background:#FFFFFF; width: 30%; position: absolute; left: 34%; border: 1px solid #CCCCCC; box-shadow: 0 0 10px #CCCCCC; border-radius: 10px; padding: 10px; display:none; z-index:999; div.send2friends table td padding: 5px 10px; span#send2friends_message display: none;

ايفاد به قصد دوستان

asdf

كنيه فرستنده:
ایمیل فرستنده:
اعتبار گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰