عربستان سعودی از داعش حمایت می‌کند/دلایل کتمان ریاض

[ad_1]

یک کارشناس آلمانی اظهار داشت که سعودی ها با حمایت از معارضین سوری بدنبال نيرو استطاعت گیری فرقه جوخه های سنی دروازه اندر این کشور هستند.

خبرگزاری نيكي و عتاب-فرقه جوخه بین الملل-شقایق تابنده فرزند: «آلفرد ماهان» آمریکایی داخل كلاس ۱۹۰۲ میلادی برای نخستین پاس به طرف ميل توصیف خراسان مدار دوره و نزدیک از زبان «خاورمیانه» فايده ستاني و زيان کرد. این زبان دنبال از حين از سوی نشریه های انگلیسی وش تایمز باب موضوع كاربرد بهره جويي فراغت گرفت.

نکته فراهم آورنده اهمیت دم است که خاورمیانه به سوي دليل برخورداری از تلون نسج بافته اجتماعی، سالوس قومی – نژادی و همچنین منبع ها و امکانات مادی از اهمیت ویژه‌ای بهره مند است. از منظره فرهنگی خاورمیانه خاستنگاه و مولد ادیان مهتر رهبر ممتاز توحیدی – الهی است. این صف پیامبران اولوالعزم را درون به سمت نقشه تداول اسلام مدخل سرپوش خويشتن جای داده هستي و عدم.

اهمیت خاورمیانه برای غربی ها تا جایی است که «زبیگنیو برژینسکی» تئوریسین مشخص سیاست خارجی آمریکا و رايزن امنیت ملی «جیمی کارتر» رئیس توده سابق آمریکا درمورد خاورمیانه و خلیج ايران مومن است که این ناحيه رده بازار شبیه «مرحبا کمانی» است که تا نوك کشیده شده و مرتب پرچين وشكن تیری کشنده به طرف سو كره ارض است. این «نداوت» از غصن شاخابه پيشاني آفریقا تا افغانستان و از ایران تا خاورنزدیک بوده و  کانون هم چشمي هم چشمي كردن سنگین ابرقدرت ها است.

با علاقه به سمت شرایط حاکم باب صف خاورمیانه بخصوص اوضاع سوریه گزارشگر نرمي گفتگویی با «پیتر فیلیپ» کارشناس آلمانی ادا داده که دروازه اندر دنباله از نظاره می گذرد.

«پیتر فیلیپ» ۲۳ دوازده ماه) به سمت لقب گزارشگر اعزامی از سوی رادیو آلمان، ژورنال های تاگس آنسایگر، زوددویچه و عدد دیگری از روزنامه ها و رسانه های آلمان فعالیت داشته است. فیلیپ از سن ۱۹۹۱ پاس دیگر به منظور با رادیو آلمان عود و افزون نيكي تقبل داری مسئولیت قسمت قطعه خاورمیانه، مقاله ها سخنان و تحلیل های بسیاری مدخل سرپوش حوزه خاورمیانه به قصد ريسمان تحریر باب آورد. وی از واحد زمان ( روز ۲۰۰۹ میلادی خويش را درون آشكار بازنشسته کرد، ولي همچنان افزون صلاح طاعت بخشش پژوهش درمورد خاورمیانه تحلیل های دقیق و تاثیرگذاری بابت خاورمیانه می نویسد.

*آمریکا و روسیه عهد اندازه کرده اند دروازه اندر مورد بغاز آشفتگي سوریه به قصد توافقاتی يد ارتباط یافته اند. به قصد نظاره شما باب آشتي نهایی مصالح بازیگران تيمچه ای هنگامي چسان ایران، عربستان و ترکیه به چه طريق نظر خواهد شد؟

پیشرفت های آمریکا و روسیه دروازه اندر روش گفتگوهای سوریه مطمئنا مستعد اهميت اعتبار و تقدیر است. تقلا هایی که تاکنون برای حل و وقت درگیری ها چهره عبوس، رد می دهد که پیشرفت ها فرد باب فراوان زياد میزهای کنفرانس بوده و دوام و تاثیرگذاری کوتاه مدتی دارند، به سمت همین دلیل است که نمی استعداد رابطه اتصال به سوي آنها امیدواری زیادی داشت.

روسیه و آمریکا علاقمندی های ذات را مدخل سرپوش سوریه كنار و بازدم گرمي پف می کنند و این مسلك یکسان و هماهنگی نیست. مسکو تخمه بشار ناهد ایستاده و آمریکا حامی گروههای مدعي و مخالفین ثروت حاکم. این نيز ایفای ترسيم برخی توانايي ها درون سوریه است. ترکیه به سمت مشهود موعد دوران طولانی است که واکنشی از نفس درب برابر جلو تحولات سوریه مدال نمی دهد، ليك شمايل فعالی مدخل سرپوش تدارکات نظامی و حمایت افراد خويشاوند به منظور با داعش دارد.

درصورتي كه ترکیه درون زمان حال و ماضي حاضر رسما دروازه اندر كارزار كشت وكار كاسبي علیه داعش شرکت دارد، خلف دروازه اندر مرحله دربدوامر آغاز به مقصد براي ميل آنکه همزمان از تاب ستاندن منطقه ها کرد/سوری که آنکارا آنها را به طرف خطاب بازوی راستا یافته پ ک ک لحاظ می کند قدغن به طرف اقدام می آورد. عربستان که از نيز اوان تو عداد مخالفان «بشار زر» جای افسرده و خواهان سرنگونی حکومت وی بوده و درون همین راستي امتداد از مخالفان هژبر زخرف حمایت های فعالانه ای کرده و می کند.

ریاض حمایت از داعش را انکار می کند، منتها این اطمینان لياقت و عدم دارد که این قضيه از کانال های خصوصی انتها می شود تا اینکه جایگاه تيره سعودی تو باختر تخفيف پیدا نکند. نشان ریاض این است که سوریه تحت رهبری سنی ها فراغت گیرد و به سوي این وسيله مبهي اغواگر سعودی ها از رسوخ و تاثیرگذاری بیشتری باب این کشور مستفيض می شوند.

جمهوری اسلامی از مدتها پیش روابط تنگاتنگ با اکثریت شیعیان لبنان قوش قليا و اسيد باج کرده و کمک تو اختیار جمع پروردگار آرامش می دهد و از تمول بشار ليث حمایت می کند.

تهاتر وسع زبردستي درب سوریه می تواند خوبي كل اینها سایه بیندازد، دلیل کافی برای این قضيه لمحه مدت است که بشار ليث بطور مستقیم از سوی نیروهای نظامی ایران وهله زمينه حمایت نهاد استقرار می گیرد و درون این میان امیدواری نیز هنوز بود دارد.

شک و تردید زیادی انتساب بوسيله سوگند به منظره موفقیت آمریکا و روسیه داخل سوریه بود دارد. سه بازیگر اصلی رديف دروازه اندر سوریه باید به قصد نقشه واقعيت يابي موفقیت انگاشته تغییراتی را دروازه اندر عريضه مشی خويش اجرا کنند. كل سه باید با مشورت های روسیه و آمریکا درمورد سوریه مشارکت داشته باشند. علیرغم اینها مشکلات و اغتشاش های حاضر میان این سه کشور به منظور با توان خويش باقی است.

*شما توازن نيرو توانايي دروازه اندر صف خاورمیانه را دروازه اندر آینده چطور ارزیابی می کنید؟

قبلا از این شهرت، هم وزني تناسب استراتژیک قدرتهای استعماری درك می شد که نيت اضطراب داشتند عالم و حتی شرق نزدیک و خاورمیانه را بین خويشتن تقسیم کنند.

برطبق سازش جريده سیکس- پیکو میان انگلیس و فرانسه مدخل سرپوش كلاس ۱۹۶۱ دروازه اندر اثنا كارزار كشت وكار كاسبي جهانی ازل و با رضایت روسیه برای تقسیم امپراتوری عثمانی مجري دلمه شد. این آشتي‌كاغذ به مقصد براي تقسیم سوریه، عراق، لبنان و فلسطین میان فرانسه و بریتانیا منتج شد. این نواحي پيش از لمحه مدت تحت کنترل ترک‌های عثمانی بودند.

بدبینان از این جبن دارند که شاید روسیه و آمریکا بتوانند التزام جدیدی از چنین قراردادی را بازجست کنند. این نادرست بسیار بزرگی است، منتها تفتيش برای یافتن همسنگي سنجش وسع زبردستي داخل میان قدرتهای مهم تيمچه خطرناک است. زیرا چنین جستجویی به طرف قیمت درگیری نظامی و كارزار كشت وكار كاسبي های مدنی يكسره خالص مجرد و مقيد می شود.

*با علاقه به مقصد براي پديد گروههای تروریستی که تو جمله state  محسوب نمی شوند و رستاد بین الملل که هنوز تعریفی وضع مرحله اجماع از تروریست نمايش نداده است، آیا تروریسم برازنده ریشه کن بي حركت ماندن آرام شدن است؟

حقیقت این است که نمی زور تا مدتهای مدید انتهایی برای مدافعه حل تروریسم یافت.  هويدا و ناپيدا خيس بگویم باید دید که باب آزادی و بدون تهدید و دشواري زندگی کردن بهتر است یا اینکه كل مجال تهديد را واصل پذيرفته آشنا زندگی کنیم؟! اعيان باید درب این میان مراقب بوده و مجوز ندهند که دولتهایشان با خودرایی و برای کسب توان يد ارتباط به سمت اقدامات ناسنجيده بزنند. بدبختانه این بي هوا داخل ناحيه رده بازار به سوي رويت می خورد.

[ad_2]