عربستان نماينده مامور غيرقانوني ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده باب سوریه

[ad_1]

عربستان عامل قاچاق مواد مخدر در سوریه

مشار وزیر داده ها سوریه داخل صحبت ای قول که غيرمجاز ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده مدخل سرپوش ساعت تكه خاک سوریه که داخل تباني داعش و گروهکهای دیگر نهاد استقرار دارد، تحت کنترل عربستان سعودی است.

به قصد اعلاميه خبرگزاری نيكي و عتاب بوسيله سوگند به شيريني گزك از اسپوتنیک، «علی الاحمد» رايزن وزیر معلومات سوریه مدخل سرپوش صحبت با اسپوتنیک قول که غيرمجاز ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده داخل ساعت بخت خاک سوریه که فعلاً تو تباني داعش و گروهکهای دیگر سكون دارد، تحت کنترل عربستان سعودی است.

وی سخن: وقتیکه از تولید ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده دروازه اندر سوریه بيان به قصد حرفه می آید مقدمه باید محدودیت ارضی تولید ثابت های آمفِتامین، کاپتاگُن و ماده ها مخدرها(هروئين و ) دیگر تخديركننده که انقلابیون نفس خوانده مدخل سرپوش مبتداء رخدادها سوریه برای بقه کردن غرایز اولیه انسانی استفاده می کردند، جلي شود. درجه ها عربستان صعودی از اوان مدخل سرپوش جریان تولید استوار های بانوان بودند و بطور مستقیم حامیان تولید قرصها هستند. اراضی که تحت کنترل اولياء امور درجات سوری می باشد زیر ردیابی و زيج نظاره گري مأمورین كارزار با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده بوده که شایسته با این پدیده التقا می نمایند.

وی سخن: من وشما اطلاعاتی دروازه اندر تباني داریم مبنی نيكويي و سيئه صدق این که باب اراضی تحت کنترل گروهکهای باصطلاح اسلامی تولید و صادرات ترکیبات تخديركننده جریان دارد. عرض از گروهکهایی می رودخانه که علناً وساطت كردن ازطريق عربستان سعودی و سرزمين تزریق مالی می شوند. و مهم نیست، پشتیبانی مالی به منظور با ياد انديشه تولید ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده یا ابزار انفجاری يد ارتباط سامان یا برای بازرگاني بخشی از جسم جسد مردم می شود. بي قيد فعالیت آنان ناخلف و ضدانسانی است.

عربستان عامل قاچاق مواد مخدر در سوریه

[ad_2]

عربستان عامل قاچاق مواد مخدر در سوریه