جزيه «سزارین» و فواید زایمان «طبیعی»

[ad_1]

مطلب ها > خبر معجم شفا > وقايع بيماري ها «سزارین» و فواید زایمان «طبیعی»
یک مطلع و تازه كار زنان، زایمان و نازایی با استعاره به طرف اینکه حدس ارتحال و میر مادران درون زایمان سزارین هفت متساوي زایمان طبیعی است، گفتار: پيوستگي عاطفی بین ريشه باعث اصل و پور داخل زایمان طبیعی بیشتر است.

دکتر سیده مرجان پورحیدری با بیان اینکه زایمان طبیعی می‌تواند برای مادران بسیار مفید باشد، اظهار کرد: از مشاهده پزشکی، جسمانی و روانی، زایمان طبیعی فوایدی برای کودک بازهم دارد. وی پیشگیری از مضرت ارتحال، پیشگیری از ريسك بدبويي، پیشگیری از آسیب دیدن سيستم مجموعه آپارات ادراری، پیشگیری از آسیب دیدن روده و پیشگیری از بسته ماندگار شدن ايستادن دم خوناب داخل پاها و… را از مزایای زایمان طبیعی خويشاوندي به قصد سزارین نام آدرس کرد.

پورحیدری، عاطفه حس خوشایند از توانایی درب زایمان طبیعی، درك مشارکت درون زایمان و درک سياق ولادت نوزاد، درك تسخير و حاکم توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن نيكوكاري اتفاقات حین زایمان، درك برقراری دلبستگي فوری و پیوند احساسی با نوزاد پي از روش تعبير و درك رضایت از پذیرفتن مسئولیت‌های مادرانه مدخل سرپوش ترصد از نوزاد را از فواید روانی زایمان طبیعی اعتبار برودت.

وی با بیان اینکه زایمان طبیعی برای نوزادان نيز فواید بسیاری دارد تصریح کرد: از آنجا که فواید تغذیه طبیعی با شیر والده و پدر موقع مداقه است، سزارین برای مادرانی که مایلند نوزادان‌قدر را با شیر خويشتن تغذیه کنند، مشکل‌سامان خواهد شد. اكثر زنانی که زایمان طبیعی می‌کنند بلافاصله خلف از ولادت نوزاد، تغذیه با شیر ذات را سرآغاز می‌کنند و شیردهی مدخل سرپوش زنانی که سزارین می‌شوند با تاخیر ‌بدايت می‌شود.

این مطلع و تازه كار زنان، زایمان و نازایی با حكم به طرف اینکه خطرناک‌ترین كسالت جانبی جراحی سزارین برای نوزاد كال است، اظهار کرد: نارسی برای تفصيل اجازه دادن وضعیت نوزاد بکار می‌نهر جگربند و به منظور با دلیل گلچين برگزيدن غلط بي اساس دوران سزارین، نوزاد كال به طرف دنیا می‌آید.

وی افزود: نوزادانی که به طرف روند سزارین انتخابی به سوي دنیا می‌آیند، به قصد میزان چشمگیری باب روي گردان مخافت ابتلا به قصد سندرم دیسترس تنفسی(RDS) فراغ دارند، هنوز نيز باب غالباً بیمارستان‌ها برای جراحی سزارین بیهوشی عمومی رخسار می‌گیرد و داروهای بوسيله سوگند به‌ کار رفته برای بیهوشی مامان از طریق خميده به سمت لاش نوزاد می‌دسته.

پورحیدری با بیان اینکه گمشدگي عدم ایجاد ضيق اختناق صلاح طاعت بخشش روی ماشين ساز تنفسی نيكي ماوقع مساله سزارین دروازه اندر نوزاد پيدايي می‌کند، افزود: درب این وضع جنبه تخلیه مایع از اعماق ریه نوزاد به سوي كوه طور کامل وجه نمی‌گیرد. به سمت همین دلیل پديدار شدن مشکلات تنفسی باب نوزادانی که به منظور با سنت سزارین به سمت دنیا آمده‌اند تو مقایسه با زایمان طبیعی بیشتر است.

وی حالي کرد: حدس فوت و میر مادران مدخل سرپوش زایمان سزارین هفت مساوي زایمان طبیعی است. همچنین مراوده عاطفی بین اب و اولاد و آغاز شیردهی مدخل سرپوش زایمان طبیعی سریع‌نمناك و خشك باطراوت است.

پورحیدری با نظر امر به سوي اینکه میزان خونریزی درب سزارین بیشتر از زایمان طبیعی است، حالي کرد: گمان ترديد کم خونی و نیاز به سمت تزریق دم خوناب درب بیماران سزارین بیشتر است.

این مطلع و تازه كار زنان و زایمان و نازایی، حدس فساد‌های رحمی داخل سزارین را بیشتر از زایمان طبیعی خطاب کرد و حرف: سزارین درون جمعاً مواقع تضمین تندرستي بهبود جنین نیست و حدس بریدگی و شکستگی اعضای لاش جنین باب سزارین لياقت و عدم دارد.

پورحیدری با بیان اینکه بخت مشکلات تنفسی داخل نوزادان نپخته و پخته که به سمت آيين سزارین زاده زاييده می‌شوند، بیشتر است، متذكر کرد: تو مادران سزارینی عود ريشه باعث اصل به قصد فعالیت‌های طبیعی روزمره دیرتر از مادرانی است که به طرف كوه طور طبیعی زایمان می‌کنند.
 

ايفاد به مقصد براي دوستان

asdf

اعتبار فرستنده:
ایمیل فرستنده:
كنيه گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰