حيدر بانک افغانستان درون دوغارون شعبه می‌زند/نیاز به مقصد براي كارآمد‌سازی قسمت قطعه ارزی ریالی بانک‌های داخلی باب صف

[ad_1]

ناصرالدین گرامی درب گفتار‌وگو با گزارشگر تسنیم درب شهادتگاه باتقوا اظهار داشت: مصاحبت‌های اولیه‌ای برای تأسیس یک شعبه از شير بانک تو سوق رده ویژه اقتصادی دوغارون نيز اکنون درون زمان حال و ماضي ادا بوده و توافق‌های اولیه از مكنت دلتنگ شده است.

وی استمرار فرياد: با مبالات به منظور با عين ديد‌اندازی که دوغارون به قصد خطاب سوق رده مخير دارد می‌طاقت برای سرمایه‌گذاری ارزی مدخل سرپوش ساعت از سو کشورهای دیگر پروگرام‌ریزی‌های مدونی داشت و هستي نفس یک بانک از کشور افغانستان می‌تواند درون تسهیل و تسریع رویه‌ها ترسيم بسیار مهمی داشته باشد به منظور با‌ویژه اینکه این کشور یکی از خواسته ها اصلی تجاری مشرق رضوی است.

مدیرعامل رديف ویژه اقتصادی دوغارون با بیان اینکه مذاکرات و بررسی‌ها برای این قضيه همچنان درون آينده اجرا است، حالي کرد: با مداقه به سوي قوانین آزادتری که نواحي آزاده داخل مراوده با کشورهای دیگر و سودا خارجی دارند تبدیل‌ماندگار شدن ايستادن تيمچه اقتصادی دوغارون به طرف صف سبكبار می‌تواند شرایط را برای درحضور دیگر بانک‌های خارجی از كامل يكدست کشورها حاضر کند.

گرامی بیان کرد: بازهم اکنون بانک ملی و صادرات درون سوق رده ویژه اقتصادی دوغارون شعبه دارند و با چند بانک دیگر وش سرمایه نیز متبحر مذاکره برای تأسیس شعبه دروازه اندر این ناحيه رده بازار شده‌ایم.

وی تصریح کرد: حكماً باید تو نظاره گرفت که صف ویژه اقتصادی دوغارون نیازی به طرف كوه راه دروا متلون از بانک‌های نامشابه و آشنا نداشته و يكه باید كوه راه دروا ارزی و ریالی بانک‌ها درب تيمچه كارآمد شوند تا فرآیندهای مرتبط منوط به قصد تبدیل اسكناس با راحتی بیشتری انتها شود.

انتهای پیام/

[ad_2]