سالار کل نيرو توانايي مدخل سرپوش آيين دانايي ابهام پيچيدگي‌آموختگی دانشجویان فوج نزد یافتند

[ad_1]

سركرده سترگ کل نيرو توانايي دروازه اندر سنن دانايي ابهام پيچيدگي‌آموختگی، تحلیف و اعطای سردوشی دانشجویان دانشگاه‌های افسری سپاه برابر یافتند.

به طرف خبر خبرگزاری نرمي، قرب آیت‌خدا خامنه‌ای آمر امير سترگ کل توان فجر امروز (چهارشنبه) داخل آيين دانايي ابهام پيچيدگي‌آموختگی، تحلیف و اعطای سردوشی دانشجویان دانشگاه‌های افسری گند جمهوری اسلامی ایران مدخل سرپوش دانشگاه هوایی شهید ستاری درحضور یافتند.

مشروح گزارش قضيه و تصاویر تکمیلی متعاقباً منتشر می‌شود.

[ad_2]