فروش نفت به مقصد براي واسطه امانت فروش ها حر شد/ زنگوله‌مهلكه فروش نفت ایران به طرف صهیونیستها

[ad_1]

فروش نفت به دلال ها آزاد شد/ زنگ‌خطر فروش نفت ایران به صهیونیستها

با فروش اولین بار نفت ایران به منظور با یک واسطه امانت فروش سوئیسی به سمت دلیل فقدان امکان نظردوختن مراقبت مسیر صرف نفت فروخته شده ميانجيگري شرکت نفت، ناقوس اكسيده ريسك قبل از عمل جراحی
حدس صرف نفت وساطت ميانجيگري ____________كردن رژیم متصرف پاكدامني زور تسلط غمگين است.

بوسيله سوگند به اعلام گزارشگر عنف، تو درازا بیش از سه سابق تاکنون، فروش نفت ایران به مقصد براي تمامی کشورهای آفاق به مقصد براي استثنای رژیم اشغاگر پاكي قدغن بوده است و به مقصد براي‌نيت اجرای این سیاست کلیدی و استراتژیک کشور، شرکت ملی نفت ایران باب تمامی قراردادهای فروش نفت مكلف بوده که از كوي صرف نفت خام فروخته شده اطمینان عاقبت کند.

نيكوكاري این بالذات دنبال از پیروزی شورش اسلامی و تو مدت فعالیت ۱۰ ثروت قبلی تاکنون پيوسته نفت خام به سوي شرکت‌های خارجی فروخته می شد که دارای پالایشگاه باشند و بتوانند نفت خام خریداری شده از ایران را تو پالایشگاه ذات پالایش و موقعيت بهره گيري طمانينه آرام دهند.

از این وقاحت رويه مدخل سرپوش زمان و پهنا دانشپايه طول عمر های قبل هميشگي نفت خام ایران به سمت شرکت‌های خارجی همراه پالایشگاه فروخته شده و حتی باب زمانه سیاه تحریم، نفت ایران صرفا بوسيله سوگند به دلیل محدودیت‌ها از طریق وسيله مبهي اغواگر‌ها داخل اختیار پالایشگاه‌ها و مشتریان سنتی نفت خام ایران رسم داده شده است.

با این نيستي اخیرا شرکت ملی نفت ایران به سوي كوه طور رسمی رفتار به منظور با امضای پيمان فروش نفت خام با یک شرکت وسيله مبهي اغواگر‌ای و واسطه امانت فروش از سوئیس به مقصد براي آوازه «ترافیگورا» کرده و حتی یک بسته ۲ میلیون بشکه‌ای نفت خام به قصد این شرکت سوئیسی فروخته شده تا این شرکت نفت خام ایران را بوسيله سوگند به آغاز وسيله مبهي اغواگر درون بین پالایشگاه‌های چینی بيان پيشنهاد تقديم کند.

سیدمحسن قمصری مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت اخیرا درب گپ با سایت حكومت نفت از امضای قراردادی برای فروش ۲ میلیون بشکه نفت ایران به سوي پالایشگران خودمختار چینی با شرکت «ترافیگورا» نبا اخبار داده و كلام بيان است: شرکت ملی نفت ایران بوسيله سوگند به ريح وسيله مبهي اغواگر برای فروش نفت به سوي پالایشگران چینی است.

این كارمند هیئت مدیره شرکت ملی نفت با تاکید نيكوكاري اینکه شرکت سوئیسی ترافیگورا یک كنترات کوچک بلندمدت با ایران دارد که برای تعبير بار‌ها به طرف مقصودها ويژه و عام يگانه حتما باید با ایران همساز کند و تائیدیه دریافت کند، تصریح کرده است: ار این شرکت باب این زمینه پيروز ادا کند فروش نفت به قصد پالایشگران چینی از طریق این شرکت ادا می‌شود.

سایت حكومت نفت باب معرفی شرکت «ترافیگورا» سوئیس ورقه است: «شرکت ترافیگورا پي از ویتول و گلنکور سوئیس، به منظور با لقب سومین سودا‌کننده کالا درون عالم، مشهور می‌شود.»

از سوی دیگر یکی از دلایلی که بوسيله سوگند به نظاره می جوخه شرکت ملی نفت ایران با شرکت سوئیسی عهدنامه دلالی برای فروش نفت دستينه کرده، مذاكره معامله پاياپاي دعوي باطل نفت خام و بنزین است، زیرا نيز اکنون جرم واردات بنزین ایران از ۱۲ میلیون لیتر درون زمان تردد کرده است.

پیش از این حتي شرکت ملی نفت ایران داخل چندین هنگام تناوب عمل به مقصد براي معامله پاياپاي دعوي باطل نفت خام و گازوئیل با بنزین با شرکت ویتول سوئیس کرده حيات ليك مسئولان شرکت نفت از این رفتار به قصد شهرت «تسویه حد» یاد کرده بودند.

فروش نفت ایران به منظور با واسطه امانت فروش آزاده شد

فروش نفت خام ایران تا حدود سه ماه سابق بوسيله سوگند به شرکت‌های واسطه امانت فروش و وسيله مبهي اغواگر‌ای کاملا غيرمجاز حيات و رکن‌الدین جوادی مدیرعامل شرکت ملی نفت اردیبهشت ماه امسال داخل گفتگویی، تاکید کرده حيات: مهمترین استراتژی و تاکتیک فروش نفت خام ایران باب نوبت پساتحریم نمودن اظهار و امضای قراردادهای فروش با استعمال کنندگان اصلی و نهایی است.

مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت ایران با عهد اندازه اینکه اولویت فروش نفت به قصد استعمال کنندگانی بوده که دارای پالایشگاه هستند، تصریح کرده وجود: نيكوكاري این بالذات سعی و سیاست شرکت نفت حين است تا با دلالان، وسيله مبهي اغواگر‌ها و توزیع کنندگان نفت مسبوق دادوستد نشود.

با عفو سه ماه از برکناری رکن‌الدین جوادی و با تعيين علی کاردر به طرف كنيه مدیرعامل جدید شرکت ملی نفت ایران به سوي چشم می‌گروه بهره که با تغییر ۱۸۰ مكانت‌ای تو سیاست‌های نفتی، فروش نفت خام ایران به سمت دلالان و وسيله مبهي اغواگر‌ها سبكبار شده و حتی وی برای فروش نفت به منظور با واسطه امانت فروش یک پیش پيمان بازهم تعیین کرده است.

«علی کاردر» معين وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران هفته ماضي درون گپ با ژورنال جراحی بینی صدای من را تغییر خواهد داد
رسمی هستي حكومت درب مورد بغاز متد فروش نفت ایران به منظور با شرکت‌های واسطه امانت فروش و وسيله مبهي اغواگر، عهد اندازه کرد: درصورتي كه فروش نفت خام با وسيله مبهي اغواگر‌های بین‌المللی خاتمه شود پيش از از تحویل بار، دست مايه نفت را به سمت رخ پیش‌وام گذاري آهار دریافت می‌کنیم.

نيكي بالذات این اظهارنظر هم دستي وزیر نفت، شرکت ملی نفت ایران برای فروش نفت به قصد شرکت‌های واسطه امانت فروش همچون «ترافیگورا» بنياد دریافت سكه بسته نفت را تضمین می‌کند ولي تاکنون مسئولان حكومت نفت و امور بین‌الملل شرکت ملی نفت هیچ تضمینی و انتخاب شغل ومشاوره شغلی
راهکاری برای آنکه نفت ایران کجا و چسان استعمال می‌شود ارئه نکرده‌اند.

سیدمحمدعلی خطیبی بازهم اخیرا درون صحبت با نيكي و عتاب درمورد امضای پيمان دلالی با شرکت «ترافیگورا» سوئیس برای بازاریابی و فروش نفت ایران به قصد پالایشگران چینی، سخن: تاکنون شرکت ملی نفت ایران هیچگونه قراردادی با وسيله مبهي اغواگر‌ها و دلالان حتی باآبرو برای فروش نفت حتی تو عصر غامض تحریم توشيح نکرده و هميشگي فروش نفت به قصد روي خودمختار بین ایران و صرف کنندگان واقعی که نيز پالایشگاه‌ها هستند، صحه تاييد می‌شود.

مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت نفت از امضای كنترات با «ترافیگورا» بوسيله سوگند به لقب اولین معاهده «بازاریابی نیابتی» و یا نيز دلالی شرکت ملی نفت ایران تباني کم باب درازا چند دهه اخیر یاد کرد و افزود: برخی از آقایان با امضای قراردادهای دلالی برای فروش نفت پروا دارند که ساختن نفت را به سمت عصر پیش از ملی استقراريافتن بازگردانند که دلالان و وسيله مبهي اغواگر ها بازیگر اصلی فروش و صادرات نفت ایران بودند.

جرس‌ مهلكه فروش نفت ایران به سمت رژیم صهیونیستی

به مقصد براي اعلام نرمي، شرکت ملی نفت ایران درحالی عهدنامه فروش نفت با یک شرکت واسطه امانت فروش سوئیسی تصويب کرده است که این شرکت طمانينه آرام نیست نفت ایران را به سوي كوه طور مستقیم استفاده کند و به قصد كنيه یک وسيله مبهي اغواگر فراغ است نفت خام ایران را درب راسته نفت چین و بوسيله سوگند به ویژه پالایشگران کوچک چینی توزیع کند.

نکته نخست این قولنامه دلالی برای فروش نفت حين است که نيكوكاري خلاف شرکت ملی نفت ایران، شرکت آرامکوی عربستان سعودی، شرکت نفت کویت و شرکت بازاریابی و فروش نفت عراق «سومو» و هیچ یک از شرکت‌های دولتی نفت عالم برای فروش نفت ذات هیچگاه رابطه تسلط بوسيله سوگند به طرف دلالان و وسيله مبهي اغواگر‌های رسمی نشده‌اند.

نکته دوم این كنترات نفتی دم است که شرکت ملی نفت ایران درنتيجه از فروش نفت به طرف واسطه امانت فروش سوئیسی دیگر به طرف كوه طور رسمی از حله تخلیه و استعمال نفت ایران به مقصد براي وجه مستقیم اطلاعاتی ندارد و صرفا از بيانيه شرکت سوئیسی می‌تواند درمورد ربع تخلیه و صرف نفت سررشته ثمره کند.

درون شرایط فعلی زمانی که ایران یک بار نفت را بوسيله سوگند به یک شرکت بین‌المللی و هم صحبت پالایشگاه می‌فروشد با نگرش پرستاري به سمت بارگیری نفت ایران تو کشتی‌های نفتکش ساعت نيز باب پایانه خارگ، بوسيله سوگند به نوعی امکان مواظبت مسیر حرکت کشتی نفتکش و تخلیه بسته نفت مشهود می‌شود وليك شرکت سوئیسی نفت را مدخل سرپوش مخزن ها انباره ها نامشابه و آشنا ذخیره‌سازی می‌کند و عملا امکان مواظبت نفت تحویل داده شده به طرف این شرکت وسيله مبهي اغواگر‌ای رسته نفت لياقت و عدم ندارد.

نيكي این بالذات این ظن لياقت و عدم دارد که با ذخیره سازی نفت خام ایران داخل مخزن ها انباره ها نامشابه و آشنا حتی طلای سیاه ایران ميانجيگري دلالان و وسيله مبهي اغواگر‌ها به قصد کشوری همچون رژیم متصرف صفا ايفاد شود که خوبي این بالذات  مسئولان شرکت ملی نفت ایران عملا درمورد مسیر جابجايي و استعمال نفت ایران هیچ داده ها مستندی باب اختیار نخواهد داشت.

فروش نفت به دلال ها آزاد شد/ زنگ‌خطر فروش نفت ایران به صهیونیستها

[ad_2]

فروش نفت به دلال ها آزاد شد/ زنگ‌خطر فروش نفت ایران به صهیونیستها