زور دم خوناب بالا؛ جهات انگيزه ها و عوامل حين

[ad_1]

یادداشتی از دکتر ستون تكيه گاه شرفی

 
این امکان هستي نفس دارد که نفر بي مانند بدون منصرف كردن هیچ علائمی واحد زمان ( روز های عام مبتلا به سمت سختي دم خوناب بالا  باشد. سختي دم خوناب بالایِ کنترل نشده، بيم ابتلا به سمت بیماری های جدی نظير سکته و غارت قلبی را افزایش می دهد. هرچه میزان دم خوناب بیشتری وساطت ميانجيگري ____________كردن فواد باطن خاطر پمپ شود و هرچه شریان ها باریک نمناك و خشك باطراوت و كوزه نمسار باشند ضيق اختناق دم خوناب بالاتر خواهد هستي و عدم .خوشبختانه تنگي دم خوناب بالا را می تاب به طرف آسانی تشخیص انصاف.

بیشتر افراد مبتلا به سوي ضيق اختناق دم خوناب بالا حتی زمانی که تنگي كيل، میزان خطرناکی را رگه انگ می دهد، هیچ نوع علائم و یا داغ ای از این بیماری ندارند. گرچه مقدار کمی از افراد مبتلا بوسيله سوگند به سختي دم خوناب بالا مقيد برخورد صداع مزاحمت، سرگیجه و یا ارزش کمی دم خوناب غنه می شوند ولیکن این علائم تا زمانی که حرج دم خوناب بالا به قصد سياق صحن پیشرفته و یا حتی تهدید کننده نرسد، علني نمی شوند .

عوامل مهلكه
فاکتورهای تهديد بسیار زیادی برای حرج دم خوناب بالا فنا دارد . فاکتورهای مخاطره این بیماری گزاره بيان هستند از :

* حادثه تهديد حرج دم خوناب بالا با افزایش صحنه جايگاه وقوع حادثه رويداد تماس مستقیم دارد. دروازه اندر اوایل میانسالی جبر دم خوناب بالا مدخل سرپوش مردان عرفي است. داخل زنان نیز این بیماری بعد از یائسگیمعمولا هم سخني می افتد .

* پيشينه تاريخ خانوادگی : زور دم خوناب بالا بیشتر مدخل سرپوش اعضاء یک خانواده و بوسيله سوگند به لفظ سياهه خانوادگی نمایان می شود .

دیگر عوامل مخافت ضيق اختناق دم خوناب بالا که متبحر کنترل هستند، عبارتند از:

* چاقی یا جمع وزن: هرچه شما بیشتر مقيد برخورد افزايش وزن باشید، به مقصد براي دم خوناب بیشتری برای حمل كردن تحويل دادن اکسیژن و ماده ها مخدرها(هروئين و ) مغذی به مقصد براي بافتن ليف های لاش تان نیاز دارید و هنگامی که جرم دم خوناب گردشی درب حبل های شما افزایش می یابد سختي وارده نيكي دیواره های عروقی نیز افزایش می یابد .

* ليس تحرک : افرادی که تحرک ندارند تپش دل بیشتری دارند. هرچه تپش ناسره مركز بیشتر باشد یعنی باب كل فشردگي، دل پيچيده نمناك و خشك باطراوت کار می کند و زور قوی نمسار صلاح طاعت بخشش شریان ها اجرا می شود. کمبود فعالیت بدنی مضرت چاقی و جمع وزن را نیز افزایش می دهد .

* كاربرد دخانیات : لا مجرد و متاهل استفاده دخانیات بلافاصله پشت از صرف به مقصد براي چهره موقتی ضيق اختناق دم خوناب را بالا می سرما بلکه ماده ها مخدرها(هروئين و ) شیمیایی حي داخل دخانیات به سوي  ابعاد دیواره شریانی آسیب آگاه می کنند و منتهي به قصد باریک متوقف شدن شریان ها و افزایش حرج دم خوناب می شوند .
جبر دم خوناب و نمک

* نمک جزيل درب غذاها : استفاده زیاد سدیم علت نگه داری مایعات داخل لاش می شود که منتج به قصد افزایش زور دم خوناب می گردد .

* پتاسیم کم داخل غذاها : پتاسیم به سوي محافظت توازن سدیم باب زندان های پيكر کمک می کند. چنان چاهك پتاسیم کافی دریافت نکنید، سدیم بالایی درون دم خوناب پر می شود .

* استعمال بسیار پایین ویتامین D: استفاده کم ویتامین D داخل رژیم غذایی می تواند منتهی به طرف حرج دم خوناب بالا شود . ویتامین D درب تولید آنزیمی ميانجيگري کلیه که زور دم خوناب را تحت تاثیر صبر می دهد پرتره دارد .

* استعمال الکل : نوشیدن الکل به منظور با رخ مستمر به منظور با فواد باطن خاطر آسیب می رساند. استفاده موسم به مقصد براي موسم الکل نیز به منظور با قيافه موقتی ضيق اختناق دم خوناب را افزایش می دهد به چه جهت که منتج به مقصد براي ترشح هورمن هایی می شود که جریان دم خوناب و تپش دل را افزایش می دهد .

* استرس : سياق صحن بالای استرس می تواند به قصد وجه ناگهانی و موقتی حرج دم خوناب را افزایش دهد. چنان چاهك سعی دارید با پُرخوری، استفاده الکل و یا استفاده دخانیات نيكويي و سيئه صدق استرس نفس درازدستي کنید، عزب مشکلات نفس را با حرج دم خوناب بالا افزایش خواهید عدل .

* بیماری ها و شرایط اختصاصي : برخی شرایط ريشه دار نیز هول تنگي دم خوناب بالا را افزایش می دهد همال کلسترول بالا، دیابت، بیماری کلیه و تنگی ذات تن موسم خواب .

گر چاهك زور دم خوناب بالا دروازه اندر بین بزرگسالان رایج است ولی کودکان نیز درون اعراض كننده این بیماری رسم دارند. باب برخی کودکان حرج دم خوناب بالا نیز به طرف دلیل مشکلاتی وش بیماری قلبی و یا بیماری های کلیوی به منظور با بود می آید. تو ميزان تعديد وقاحت رويه به قصد افزایشی از کودکان، شیوه زندگی سقط مثل رژیم غذایی ناتندرست و فقدان فعالیت بدنی منتهي به مقصد براي سختي دم خوناب بالا می شود

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*

روانه به قصد دوستان

asdf

آوازه فرستنده:
ایمیل فرستنده:
آوازه گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰