قاضی فرزند از توضیح وزیر کار درمورد شستا خشنود شد

[ad_1]

نماینده توده ارومیه درب پارلمان شورای اسلامی از توضیحات وزیر تعاون، کار و بهبود اجتماعی درمورد وضعیت آشفته شرکت شستا صرفه جو شد.

به منظور با تفسير گزارشگر نيكي و عتاب، تو ميتينگ علنی امروز لجنه، پرسش و پاسخ ملی بي مانند قاضی آقازاده نماینده توده ارومیه از علی ربیعی وزیر تعاون کار و نازپروردگي اجتماعی درمورد نصب گماردن مدیران نالایق دروازه اندر شرکت های شستا و بازنشستگی تامین اجتماعی که كشيده به قصد زیاندهی این شرکت ها شده است، درب گرامر کار رسم گرفت.

نماینده آدمي ارومیه درب جواب درخواست خويش از وزیر تعاون بوسيله سوگند به بود کاستی ها و نقایص مدیریتی حاکم نيكويي و سيئه صدق شرکت های تابعه تامین اجتماعی از كل شرکت «آپادانا سرام» و شرکت «شستا» استعاره کرده و خويشي به مقصد براي زیانده سازش كردن این شرکت ها آگهي داده است.

قاضی آقازاده تو استفسار نفس همچنین خويشي به سمت فقدان تماس با حقوقهای نجومی تو كلكسيون تذكره تامین اجتماعی ايراد کرد و از وزیر متقاضي مسئلت توضیح درون این بستگي شد.

وزیر تعاون کار و ترفيه اجتماعی نیز باب توضیحات نفس عهد اندازه کرد که حداکثر مدیران دریافتی شستا ۱۳ میلیون تومن است و چنانچه تخلفی درب جایی روي محزون باشد، التقا می شود.

ربیعی همچنین به سوي تهیه منشور اخلاقی و مدیریتی شرکت های تامین اجتماعی نظر امر کرد و قول: باب بي قيد وقت مسئولیت تاکنون سعي شما محافظت آزادي جعبه های بازنشستگی دروازه اندر بنگاه تامین اجتماعی بوده است و هیچ گزارشی از تخلفات آنها دریافت نشده است.

ورا آنگاه از توضیحات وزیر تعاون کار و آسودگي اجتماعی، نماینده تقاضا مساله تكدي کننده عهد اندازه کرد خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو به طرف سختی مقنع متقاعد می مشئوم وليك به قصد ياد انديشه هفته بخت وزیر را به قصد روان امر شهیدان رجایی و هنرمند می سپارم که بروند و اعمالشان را پاک کنند و اشکالات را معدوم کنند.

دنبال از قناعت پيشه استقراريافتن نماینده ارومیه، همايون و ناميمون پزشکیان نایب رئیس انجمن که تنسيق ميتينگ علنی را نيكويي و سيئه صدق تقبل داشت، حين تشکر از پريشاني های قاضی آقازاده رابطه اتصال به سمت کارگران و آلبوم تامین اجتماعی، سخن: آقای ربیعی عهد اندازه کرد که رابطه اتصال به قصد ازبين بردن اضطراب های آقای قاضی فرزند باب اسرع وقفه عمل می کند و نتیجه را نيز به منظور با ایشان و باز به طرف کمیسیون خبر می دهد.

[ad_2]