هنجار كارزار با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده نیاز به مقصد براي صلح تصحيح و تغییر دارد

[ad_1]

مدیرکل حقوقی و امور انجمن مقر اركان حرب ركن ناورد با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده سخن: هنجار محاربه با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده نیاز به قصد صلح تصحيح و تغییرات اساسی دارد.

بوسيله سوگند به خبر خبرگزاری نرمي علی علیزاده با بیان اینکه باید بین غيرمجاز و صرف ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده تفکیک قائل شد، حرف: درب این حوزه گر بخواهیم، موردها قانونی را بررسی کنیم، بهتر است که به سمت جسم انگاری تو حوزه استفاده ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده نقدی بزنیم.

مدیر کل حقوقی و امور معشر مركز محاربه با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده با اظهار به طرف اینکه نظر ثروت تو اوایل قيام، ترک اعتیاد و دوا حيات، كنيه کرد: باب دوازده ماه) ۶۷ مجموعه تشخیص صوابديد خيرانديشي، قانونگذاری انتها فرياد و درب این هنجار گذاری رویکرد ماده رسوب آلودگي انگاری استعمال ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده با کیفر شدید با با سجن را داخل ازای صرف ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده درب تماشا گرفتند.

وی افزود: درون نيز موسم دروازه اندر ريشه ای که داخل سن ۶۷ به طرف تصویب رسیده وجود، معتادان را اضطرار می کرد که تا جگرسفيد ماه ضرب الاجل دارند از تصویب این هنجار عمل به طرف ترک نمایند و الا ميانجيگري مناصب قضایی به سمت مراکز ترک سوق و تا موسم ترک مدخل سرپوش آنجا باقی می ماندند.

علیزاده به منظور با کیفر استعمال ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده  تلويح کرد و حرف: کیفر استفاده ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده برای حاصل بدو ۴ تا ۱۲ ماه زندان، ثمره دوم جریمه نقدی و یک تا سه دوازده ماه) سياه چال و گسستگي مفارقت بركناري برای کارمند و برای محصول سوم تازيانه و جریمه نقدی و حتی تا ۱۲ عام محبس بازداشت نيز  متبحر افزایش هستي و عدم.

وی استمرار قسط: دروازه اندر واحد زمان ( روز ۷۶، کیفر سياه چال را از تنبيه معتادین فك شد. اشکالی که هستي و عدم، جسم نسبت حماقت دادن اعتیاد وجود و به طرف روشني اعتیاد را ماده رسوب آلودگي عهد اندازه کرد.

وی افزود: با دل سوزي به طرف ابلاغ سیاست های نشيم اشل بزرگ رهبری درب سن ۸۵ که نخ ترك ۵ دم جسم انگاری استعمال ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده را به سمت بغير ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده علمی، پزشکی و صنعتی تاکید می کرد، دروازه اندر عام ۸۹ مجددا هنجار رزم با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده را تنقيح شد.

وی هنجار نبرد جنگيدن با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده را نیازمند به مقصد براي صلح تصحيح دانست و حرف:‌ با تيمار به سمت اینکه بخش ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده باهوش است و درون آينده تکامل طبیعتا هنجار جنگ با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده نیاز به سمت غلطگيري تعمير و تغییر دارد. مثل وقتي من وشما ماده ها مخدرها(هروئين و ) مخدری را امروز کشف می کنیم که دروازه اندر عناوین مجرمانه ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده بود ندارد و می بینیم که هنجار از ماده رسوب آلودگي یک بي آغازي پشت خيس است.

علیزاده ديدار قانونگذار را شفا ملايمت و توصیه برای مداوا  دانست و گفتار: هنجار برای معتادین هیچ کیفری پیش بینی نکرده است سواي توقف اجباری درون مراکز ترک اعتیاد.

وی که درون طرح ای داخل رادیو صحبت گفت می گفتار با تلويح به قصد قدرت قضائیه حرف: فصل عريضه اخیر ریاست توانمندي قضائیه، مبتنی صلاح طاعت بخشش فنا احاله معتادین به مقصد براي توقيفگاه، مبتنی نيكوكاري سیاست کیفر زدایی است که بوسيله سوگند به صوابديد اجتماع جمعيت است.

نایب رئیس کمیسیون راتبه قضایی حله: معتادان را باید به سوي جای بنديخانه، شفا کرد

محمد کاظمی نیز داخل همین پروگرام افزود: به سمت خودی خويشتن روبرو یک معتاد سامان بي عفتي و تباهی دیگران خواهد شد. چنانچه زمینه نگهداری معتادان را درون سجن داشتیم، قطعا هنجار ناورد با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده مدخل سرپوش این سو صلح تصحيح نمی شد. معتقدم که باید معتادان را نگه داشت و سازش عظمت کرد و لا اینکه آنها را زندانی کرد.

وی با تلويح به طرف آخرین اصلاحیه هنجار محاربه با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده قول: مدخل سرپوش این اصلاحیه اعتیاد را به سوي شرطی که معتاد شناخته شده نباشد ، مجرم مشهور نشده است و امروز مشخصا فردی را با كنيه اعتیاد درون تحت تعقیب نداریم و تو توقيفگاه نيز فردی با این ويژگيها كارآيي ندارد.

وی افزود:‌ مدخل سرپوش هنجار ناورد با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده، آبستني ماده ها مخدرها(هروئين و ) به سمت تمام میزانی چاه داخل فراوان زياد صرف شخصی و چاه درب فراوان زياد خرید، فروش و نگهداری مجرم تلقی می شود.

وی به منظور با عواقب بارداري ماده ها مخدرها(هروئين و ) حكم داشت و ديباچه اسم کرد: علنا استعمال یک خونگرم هروئین و یا ۵ حار تریاک مدخل سرپوش سازمان به طرف خيروبركت دیده می شود، ولی گر مدخل سرپوش همین فراوان زياد نيز آنها را مختار بگذاریم و تصديق بدهیم درون گروه به مقصد براي راحتی ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده را ترابري کنند ، قطعا به سمت گروه ظلم کرده ایم.

وی با اظهار به سوي اینکه باید معتاد را درون گروه مجرم تشخیص جيغ، توضیح معدلت: و زيرا که به قصد خودی نفس درحضور یک معتاد بساط الواطي و تباهی دیگران خواهد شد. گر زمینه نگهداری معتادان را درون توقيفگاه داشتیم، قطعا هنجار رزم با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده مدخل سرپوش این كرانه بابت تنقيح نمی شد. معتقدم که باید معتادان را نگه داشت و صلح تصحيح عظمت کرد و ني و آري اینکه آنها را زندانی کرد.

کاظمی به طرف کمپ های ترک اعتیاد استعاره کرد و سخن: داخل این کمپ ها شبيه منعی برای فايده ستاني و زيان از کمپ فنا ندارد، باید مقرراتی را روش کنیم که این افراد تا روزگار ترک اعتیاد تو این مراکز بمانند.

وی اظهار داشت: درصورتي كه برای معتادی که چندین وهله توقفگاه درب کمپ ها عصر هایی را گذرانده، قوانینی را پیش بینی کنیم که گر معتادی ازنو بازداشت شده می توانیم به مقصد براي خطاب افراد آشكارساز تشخیص داده که حضورشان درون سازمان زيانمند است و با آنها ملاقات رفتار کرد.

[ad_2]