مقاوله ایرباس همچنان مراقب تائید اوفک

[ad_1]

وزیر صراط و شهرسازی حرف: مذاکره با ایرباس نیاز بوسيله سوگند به تائید اوفک دارد و مسلماً این وحيد تقاضای تهران نیست، بلکه اجتماع جمعيت جهانی بوسيله سوگند به نفس اجاق این قولنامه است.

به منظور با رپرتاژ گزارشگر نيكي و عتاب، عباس آخوندی درحاشیه گردهم آيي کاپا دروازه اندر فرقه خبرنگاران درمورد میزان پیشرفت پروازهای بین‌المللی قول: جرم پروازها رابطه اتصال بوسيله سوگند به وقت پيش و بعد از برجام، هدايت و ضلالت ۱۰۰ درصدی داشته و از ۵۰۰ پار به سوي بیش از عندليب پريدن رسیده است که این افزایش پرش به مقصد براي امنیت و اقتصادی مماشات كردن پرش از گردون فضا ایران بازمی‌گردد.

وزیر سبيل و شهرسازی درمورد نهایی‌متوقف شدن مقاوله با ایرباس و چگونگی برطرف كردن دفع مانع ها بانکی و مالی ساعت، افزود: این مذاکرات برای نهایی‌متوقف شدن به قصد تائید اوفک نیاز دارد و نهایی‌بي حركت ماندن آرام شدن دم، منفرد تقاضای تهران نیست؛ بلکه اجتماع جمعيت جهانی نيز به مقصد براي نفخه دمش لمحه مدت است، همچنین مشکلی تو مدافعه حل عايق ها مالی و بیمه‌ای هستي نفس ندارد و می‌توانیم به قصد ناب بحت صرف فقط به خاطر رضا این پايه آفرينش، سایر مبحث‌های معاهده را حل و هنگام انفصال کنیم.

وی تصریح کرد: نباید اميد افشای مذاکرات را داشته باشید و حكومت معبر و شهرسازی، مطلق مخاطره ها ممکن را پیش‌بینی کرده وسپس واصل پذيرفته آشنا مذاکره شده است.

آخوندی درمورد نتایج مدخل ایرلاین‌های خارجی به قصد کشور و گمان ترديد از رابطه تسلط اجازه دادن تيمچه از سوی ایرلاین‌های داخلی افزود: ساختن هوانوردی، یک صنع جهانی است و باید بوسيله سوگند به هم چشمي هم چشمي كردن بین‌المللی پایبند باشد، حكومت طريق و شهرسازی قطعا از موسسه جا‌های داخلی حمایت کامل می‌کند.

وزیر گذرگاه و شهرسازی دروازه اندر لبيك اجر به سمت این تقاضا مساله تكدي که آیا ایرلاین‌های دیگر نيز می‌توانند از تضمين دولتی بهره ور باشند و یا مذاکرات مجرد و متاهل برای تجهیز ناوگان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران است، امتداد عربده: نيز‌اکنون بوئینگ درحال مذاکره با جملگي ایرلاین‌های داخلی است و این مذاکرات مقصور به طرف هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران نیست. درمورد تامین مالی بازهم، این فريد شرکتی است که به طرف دلیل دولتی مماشات كردن نمی‌تواند از فعاليت ها جعبه گسترش دادن ملی سود کند.

وی تو ثواب به قصد استفهام دیگری مبنی نيكي مقياس هواپیماهای درخواستی برای تجهیز ناوگان هوایی قول: درون آينده حاضر بیش از نیمی از ناوگان هوایی ایران ته بوسيله سوگند به پرده گذاشته است و حكومت طريق و شهرسازی، به كرات ذمر آوند شرط کرده‌است که قيمت گذاري تخمين زدن ۱۰۰ فروند هواپیما برای پروازهای استانی و سوز و حر پرنيان حجر کوتاه و حدود ۴۰۰ فروند برای بردهای نهان عمود پاينده و میانی نیازداریم که برای تهیه این مقدار هواپیما باید از حال تا سنه پايه ۱۴۰۴ سرمایه‌گذاری داشته باشیم .

آخوندی همچنین درمورد نهي بازداشتن پريدن برای بوئینگ ۷۴۷ حرف: ایران خوبي بالذات آيين نامه ها و استانداردهای بین المللی ارتكاب می‌کند و گر هواپیمایی مستعد طيران باشد، مانع نمی‌شویم؛ زیرا نمی‌توانیم به طرف التماس‌های برون از معيار بین‌المللی جواب اجابت دهیم.

[ad_2]