لزوم عذرخواهی وزیر نفت از ملت خوزستان

[ad_1]

اهواز ـ نماینده خوزستان تو معشر خبرگان رهبری گفتار: وزیر نفت باید برای نشست وبرخاست های خويش از بشر خوزستان عذرخواهی کند.

به مقصد براي رپرتاژ گزارشگر نيكي و عتاب، آیت آفريدگار محسن حیدری نيمروز امروز چهارشنبه درون همایش بسیج کارمندی اظهار کرد: عمل بسیار خوبی است که از شهید حامد جرفی عالي رتبه تجلیل می کنند. مباهات دوستی با این شهید را درون كلاس ۵۰ هنگام فرصت طبگی داخل دبستان مرحوم آیت پروردگار کرمی داشتم و لحظه موسم این شهید دانشجو حيات.

وی افزود: این شهید با طلبه ها طالبان دلبستگي داشت، مقال  تبلیغ دین و انجذاب نیروهای غیرمسلمان بوسيله سوگند به تشیع را مدخل سرپوش کنار مبارزات ضدشاهنشاهی ذات داشت. برای همانند می تحمل پروفسور روان کوپر انگلیسی را مانند زد.

نماینده خوزستان درب پارلمان خبرگان رهبری تصریح کرد: شهید حامد جرفی درون خانواده ای مذهبی و انقلابی تربیت شد و بسیج عشایر هویزه را برای اولین دفعه منهج  اندازی کرد. با آغاز كارزار كشت وكار كاسبي نیز بلافاصله سردار بسیج شد.

آیت دادار حیدری همچنین بیان کرد: چند نهار پيش از وزیر نفت دروازه اندر مهاجرت به قصد خوزستان هم نشيني تكلم هایی داشت که بوسيله سوگند به نوعی تاریخ پدافند اقدس را تحریف کرد. مدخل سرپوش ميتينگ نزد نداشتم ولی فایل صوتی نشست وبرخاست های وی را برایم فرستادن اعزام کردند و نمی دانم به چه دليل کسی به منظور با این همراهي ها جوابی نداد و شاید به منظور با ذهن مدعو نوازی خوزستانی ها است.

وی كنيه کرد: وزیر نفت باب تماس با خوزستان یک مقداری کم لطفی کرده و مسلماً مباحثه كارزار كشت وكار كاسبي تو خوزستان عزب نبوده و باب استان هایی همال ایلام، کرمانشاه و کردستان حتي وجود ولی استان های دیگر یک چهارم تدافع پارسا را به منظور با ثمار رساندند و ۷۵ درصد كارزار كشت وكار كاسبي تحمیلی باب خوزستان هستي و عدم.

نماینده خوزستان باب حله خبرگان رهبری با رمز كنايه به منظور با اینکه دهشت کرمانشاه مدخل سرپوش مدافعه و تك منزه و ناپاك یک دهم بوده است، استمرار معدلت: شهرهایی قبيل خرمشهر و هویزه بیش از یک سن و نیم و هویزه و سوسنگرد نیز برای مدتی درون تسخير عدو و غيرعادي بودند. پررونق ماه ها مدخل سرپوش محاصره عدو و غيرعادي هستي و عدم و نیروهای بعثی تا نزدیکی های اهواز رسیدند.

حیدری یادآور شد: شهرهای دزفول، شوش و بسیاری از شهرهای خوزستان مرتبا زیر بمباران بودند و كلاً خلق این استان درگیر كارزار كشت وكار كاسبي بودند.

وی افزايش کرد: پي جويي شهدای خوزستان از عام بیشتر و اندازه ۲۳ عندليب شهید است. این عده ۱۰ درصد کل شهدای کشور یعنی ۲۳۰ عندليب تن را محتوي می شود.

نماینده خوزستان داخل جرگه خبرگان رهبری تأکید کرد: باب كل هيئت فرم نباید حقایق تاریخی را انکار کرد و یا اینکه آنها را باب موضوع تحریف فراغ انصاف. راهنما خلق راجع بوسيله سوگند به هیچ استانی آنطور که برای خوزستان فرمودند (توده خوزستان دین ذات را قرابت تناسب بوسيله سوگند به اسلام تاديه کردند) بیان نفرمودند.

حیدری تصریح کرد: وزیر نفت عهد اندازه کرده پشت ماندگی های خوزستان از گسترش را مرتبط منوط به سوي كارزار كشت وكار كاسبي ندانید و این کمال بی انصافی است شبيه خوزستان سبق از كارزار كشت وكار كاسبي جاه سوم برخورداری کشور درب زمینه های نامشابه و آشنا نظير ممر، حفظالصحه، درس و تربيت و یا حفظالصحه را داشت. این اشل پايگاه ها بعد از كارزار كشت وكار كاسبي به مقصد براي شان هفدهم کاهش پیدا کرد.

هنوز باز از نگرش زعم عمران خلف پي هستیم

وی اظهار کرد: نمی گوییم به چه علت اصفهان و تبریز پیشرفت کردند، مهنا شهد انوشه جانشان ولی نيز وقفه که آنها پیشرفت کردند خوزستان درگیر كارزار كشت وكار كاسبي هستي و عدم. زیرساخت های این استان از بین رفته بنابراین هنوز نيز از نگاه عمران پشت مانده ایم.

نماینده خوزستان درب مجمع خبرگان رهبری بیان کرد: مناقشه درس جستار بازسازی باب خوزستان ماله کشی هستي و عدم و ار حقیقی ادا می شد چون آري باید اینقدر حاشیه نشین داشته باشیم. حاشیه نشین ها که از تخمه کوه نیامدند آنها از شهرهای كارزار كشت وكار كاسبي مضروب بي رغبت آمدند و امروز فرزند مانده ترین منطقه ها خوزستان هستند.

حیدری با تأکید احسان نابودي نشانه ها كارها تاليفات كارزار كشت وكار كاسبي داخل خوزستان لقب کرد: خوزستان هنوز باز از چشم عمرانی و كلاً مسائل درگیر رد كارزار كشت وكار كاسبي است. بها بیکاری امروز درب برخی شهرهای خوزستان بالای ۴۰ درصد و متوسط ارج استان نیز ۲۵درصد است.

وی امتداد عربده: امروزه خوبي بالذات عهد اندازه مسئولان ذیربط ارج بیکاری داخل کشور ۱۲ درصد است ولی این ارج داخل برخی شهرهای خوزستان چهار مساوي است.

نماینده خوزستان داخل حله خبرگان رهبری تأکید کرد: وزیر نفت باید از آدم خوزستان عذرخواهی کند مثل وقتي باب زمان قیامت پنج میلیون جمعیت خوزستانی یقه وی را می گیرند.

[ad_2]