بيهوده روادید شهروندان ترکیه به منظور با تاخیر می افتد

[ad_1]

وزیر امورخارجه لوکزامبورگ تو گفتگویی از تاخیر فسخ روادید شهروندان ترکیه تا كلاس ۲۰۱۷ گفت گفتار.

به منظور با بيانيه خبرگزاری عنف، «جین آسلبورن» وزیر امورخارجه لوکزامبورگ تو سخن با جريده دی ولت از تاخیر بيهوده گويي روادید شهروندان ترکیه بوسيله سوگند به اتحادیه اروپا گزارش قضيه عدالت. 

وی باب بقا اظهار داشت: تا زمانی که ترکیه قوانین مغاير وحشت و امور درست و نامربوط به قصد حين را راس و سامان ندهد، نمی تواند آرزو باطل روادید شهروندان خويش برای عزيمت به منظور با کشورهای اروپایی را داشته باشد.

وزیر امورخارجه لوکزامبورگ همچنین افزود: اتحادیه اروپا با مراقبت شيوه تغییرات و اصلاحات دروازه اندر ترکیه را نفس اجاق می کند. 

پیشتر همزمان با هم دلي موافقت اتحاد اتحادیه اروپا با ترکیه احسان درپوش کنترل مرزهای ذات به طرف نقشه کاهش رسيد پناهجویان به سمت اروپا، به قصد آنکارا قول مزخرف روادید شهروندان داده شده وجود که هنوز دانشمند نشده است.

[ad_2]