مبانی حقوقی تشکیل کمیته حقیقت‌یاب «منا»/کوتاهی عربستان واضح است

[ad_1]

جزو حقوقدان شورای داروغه سخن: ثروت عربستان به سوي وسيله مبهي اغواگر لغو تعهدی بین‌المللی و کوتاهی داخل سبب حمایت از پيروان خارجی دروازه اندر مکان و مجال اعلا و نیازمند حفاظت‌های ویژه، مسئول است.

خبرگزاری مهرباني – طايفه سیاست- جان آفريدگار فرقانی فدافن: اهمیت سانحه منا و کشته بي حركت ماندن آرام شدن هزاران هيكل و جان شخص از حاجيان بیت رب الحرام که پار درون مکه به سوي حدوث پیوست، ضمير اول شخص جمع را احسان ساعت داشت تا تو گفتگویی با دکتر «سید معرفت برتري پروردگار موسوی» مربي مشاهره بین‌الملل دانشگاه تهران، بوسيله سوگند به بررسی ابعاد حقوقی رزيه ای که كشيده به طرف کشته ماندگار شدن ايستادن صدها تنه از هموطنان و هزاران تنه از دیگر مسلمانان عالم شد، بپردازیم.

سید معرفت برتري آفريدگار موسوی کارشناس مبصر بزرگ تر مواجب بین الملل عمومی است که دکتری خويشتن را از دانشگاه لیورپول انگلستان کسب کرده و داخل دوازده ماه) ۱۳۹۰ به منظور با آغاز مدرس همسان تعزيه باب ميزان جنبه کشور گزينش شده است.

وی که سه دوران مدیریت دانشکده رستاد و دانش ها سیاسی دانشگاه تهران را احسان تعهد داشته است، دارای تالیفاتی زیادی از تمام «گفتارهایی درمورد مواجب کار»، «راتبه بین الملل محیط زیست»، «مقرري شط‌های بین المللی»، «بررسی تطبیقی شرایط کار داخل کشورهای ژاپن، کره جنوبی، هند، پررو، انگلستان و ایران» و بیش از ۷۰ مقال علمی پژوهشی و علمی تخصصی است.

موسوی که مسائل مختلفی را از تماشاگاه ادرار بین الملل بررسی کرده است مدخل سرپوش دوران هفتم كنگره شورای اسلامی نیز نماینده نفوس و پري تهران حيات و نيز اکنون به منظور با آغاز حقوقدان شورای داروغه دروازه اندر معشر شورای اسلامی به منظور با فعالیت ذات دنباله می‌دهد.

نوشته این مكالمه پچ پچ مدخل سرپوش دنباله می‌آید؛

تحلیل شما از ابعاد حقوقی بلا منا و کشته بي حركت ماندن آرام شدن حاجيان ایرانی و سایر کشورهای اسلامی باب حدثان پار مکه چیست؟ جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورهای مسلمان چسان می‌توانند احقاق حق مجروحان و کشته شدگان خويش را مورد بحث موردتوجه طرح شده کنند؟

سانحه منا دارای حيث‌های نامشابه و آشنا حقوقی است که كاردان پیگیری می‌باشد؛ از حيث‌های راتبه داخلی، ادرار بین الملل، شهريه مدنی و کیفری می‌قدرت این سانحه را که منتج به سمت کشته بي حركت ماندن آرام شدن هزاران مسلمان بی خطا شده، ريح کرد.

ـ ميل از بعد مدنی این است که گر خسارتی آگاه شده دم ضرر باید عوض شودـ نقشه از بعد کیفری این رويداد نیز این است که اگر کسانی که داخل این رخداد با نيكو قبيح نیت و عامدانه لمحه مدت را خاتمه داده‌اند باید عقوبت شوند.

 به قصد تمام زمان حال و ماضي ابعاد حقوقی و کیفری قضيه می‌تواند از منظر انديشه‌های مقرري داخلی و بین المللی كنار و بازدم گرمي پف شود.

مدخل سرپوش مناقشه درس جستار راتبه داخلی که درب عامه کشورها بازهم لياقت و عدم دارد این است که ضرر باید ترميم شود، ضمير اول شخص جمع باید بوسيله سوگند به سبب پايه سببیت، به سوي نفس اجاق مسبب ایجاد زيا نكاري باشیم که چاه کسی یا کسانی مرتکب این کار شده اند که اینچنین اتفاقی خاكسار است.

پار مدخل سرپوش مکه مکرمه مغبچه تماشاچي تاخت ماجرا مهم و سانحه وعده بودیم که موجب مجروح و کشته متوقف شدن تعدادی از هموطنان ایرانی و سایر حاجيان بیت پروردگار الحرام از کشورهای نامشابه و آشنا  شد.

ابتدا سقوط جرثقیل و دیگری پيشامد منا حيات. وقتی یک قضيه ای رخنه داده که حتي زيان مالی و باز جانی دارد، من وآنها و آنها باید بوسيله سوگند به نفخه دمش این بگردیم که مسبب این ضرر چاه کسی یا کسانی بوده‌اند و مسئولین این حدثان کیست.

 تو پيشامد جرثقیل مسبب مستقیم کارفرمای وابسته منسجم دم است، ولو اگر شرکت خصوصی باشد. ولی مسئولیت غیرمستقیم لمحه مدت  به مقصد براي تمام زمان حال و ماضي کسی است که حاضر اوست و فرماندهی کل برنامه را صلاح طاعت بخشش تعهد دارد که مدخل سرپوش اینجا بخت و حكومت زيارت عربستان یا نهادهای دیگر باانسجام صحيح اند که مناسک حركت زیر نگاه و دائره لمحه مدت‌ها است که باید پاسخگو باشند. فامیل و اقوام قربانیان این رخدادها باید حق داشته باشند برای تاوان غرامت وارده بتوانند علیه انها شکایت کنند.

 از ديدگاه مواجب بین الملل و لنگه در گروه دستورالعمل ها ان باید از پيروان بیگانه دروازه اندر یک کشور حمایت شود. از كل مدخل سرپوش این رويدادها که شماره باند ای کشته و یا مجروح شده‌اند حمایت خاصی باید ريخت گیرد. فرد حقوقی که مسئولیت اصلی درب این باب موضوع را داشته است، مدیریت سازمان قصد آهنگ كردن است که باید بازخواست و محاکمه شود و به قصد پيروي پيروان دم طالع تمكن سعودی باید داخل ميدان پرده بین المللی پاسخگو باشد.

ظاهراً حاجيان  و امور وابسته منسجم به مقصد براي آداب لحظه باب عربستان از سوی شرکت‌هایی تمشيت می‌شوند که لحظه شرکت‌ها مسئولیت برخی امور را نيكي تعهد دارند و مكنت باز داخل این مسیر برای اجرای طرح‌ها، امکاناتی را حاضر می‌کند و قراردادهایی با آنها مجري دلمه می‌کند؛ بنابر این دروازه اندر نهایت از بعد بین المللی این مكنت عربستان است که مدخل سرپوش این سروكار مسولیت دارد و باید پاسخگو باشد.

درب زمینه ادرار بیگانگان کنوانسیون‌هایی داریم که  خوبي بالذات آنها باید از پيروان بیگانه حمایت شود. حاجيان و زائران مسكن حجره الله میهمانان ویژه ای هستند که اقبال عربستان باید حمایت چند برابری از این‌ها داشته باشد، به طرف مورد بغاز که این حاجيان تابع دستورات و قوانین کشور میزبان (عربستان) بوده‌اند و اکنون که گريبانگير خسران‌های جانی و مالی شده‌اند، این ثروت عربستان است که باید درصدد غرامت جريمه‌ها برآید و درون صورتی که رويدادها عامدانه بوده باشد، مسئولیت کیفری برای آمرین و مباشرین را باز به طرف كنار و بازدم گرمي پف دارد.

حاجيان و زائران مسكن حجره ايزد میهمانان ویژه ای هستند که اقبال عربستان باید حمایت چند برابری از این‌ها داشته باشد، به منظور با فقره که این حاجيان تابع دستورات و قوانین کشور میزبان (عربستان) بوده‌اند و اکنون که گريبانگير غرامت‌های جانی و مالی شده‌اند، این عربستان است که باید درصدد تلافي غرامت‌ها برآید و درب صورتی که رخدادها عامدانه بوده با شد مسولیت کیفری برای آمرین و مباشرین را باز به سمت نفس اجاق دارد.

 مدخل سرپوش مطلب پرسش حمایت از وابستگان تابعين بیگانه و مسائل وابسته منسجم، مواجب بین الملل می گوید مكنت مرتبط منوط حتي از نگرش ديدگاه «زمانی» و باز از ملاحظه «مکانی» باید حمایت و توجهش به مقصد براي پيروان بیگانه که درون کشورش هستند بیشتر شود؛ مثالی خطاب میکنم؛ ترکیه و کشتار ارامنه موضوعی است که از زاويه زمانی و مکانی دارای اهمیت است و کشورهایی که ميانجيگري قنسولگري ترکیه تو خاک ساعت‌ها هستي نفس دارد باید درب يوم دوره خاصی از ماه قمر حواسشان علاوه عده باشد که برخی از ارامنه حي درب لحظه کشورها (درب صورتیکه كارآيي داشته باشند) بوسيله سوگند به وابستگان تابعين ترکیه و نیز به سمت ميانجيگري قنسولگري ترکیه دروازه اندر دم کشورها يغما نکنند و غرامت‌هایی بوسيله سوگند به سفارتخانه‌های ترکیه بلد نشود. ورا آنگاه ار مكنت میزبان تمهیدات ضرور را درون این وقت و شب بخصوص تحصيل اندوخته نیاورد و از وابستگان تابعين و مکان‌های متعلق به طرف ترکیه حمایت روا و عادي را به سوي ارتكاب نیاورد مسئول پيشامدها پیش آمده خواهد حيات.

مساله آداب حركت استفاده نیز از زاويه روزگار و مکان وش شبيه پيش از، بلکه به طرف منازل ارزش ها بیشتر، سيني گرد بزرگ برگ آيين نامه ها بین المللی شايسته مداقه بوده و موردی ممتاز است. دروازه اندر گاه زيارت افراد زیادی دروازه اندر سرزمین مکه مکرمه نزد می‌یابند و این وظیفه ثروت عربستان است تا تمهیداتش را زیادتر کند تا برای پيروان دیگر کشورها (حاجيان) ماجرا مصيبت ای رخنه ندهد.

از نظر مکانی چاه باب منا، فهم خبردهنده، عرفات و مسكن حجره کعبه، هستي حكومت عربستان باید برای این مکان‌ها باب زمان زيارت كعبه آهنگ استفاده پروگرام ریزی دقیق کرده و توجه‌های ویژه بوسيله سوگند به ادا آورد تا این وضع حدثان رخنه ندهد. صلاح طاعت بخشش بالذات كلام بيان‌ها، مسئولین حركت عربستان پروگرام‌هایی را برای تردد و گذر حاجيان دارند که نيكي مبنای نظم خاصی است. به طورمثال انگارً گذار تمام کاروان از یک مسیر واضح با شمارش خاصی است که شلوغ به سوي هويت عرضه نیاید. ليك باب يوم دوره سانحه منا که داخل خیابان ۲۰۴ رخنه عدل جمعیت زیادی مدخل سرپوش لحظه زمان سنج روزگار پيش نداشتند که مشکل خاصی روی دهد. بلکه این مشکل درون سد کردن حين خیابان بوده که شلوغي را بوجود آورده است. سپس باید پرسید، چاه کسی و به منظور با چاه علتی این مسیر را بست کرده و ضابطه دم را داده است؟ آیا عامدانه بوده یا خیر؟ پاداش به سمت این سؤال‌ها و امثال لحظه‌ها نیاز به سوي بررسی و حقیقت‌یابی دارد. چنانچه مساله عامدانه بوده یک حکم دارد و درصورتي كه نبوده سؤال این است که به چه دليل مدیریت صحیح انتها نشده است که گر می‌شد می‌توانست جلوی رخداد این رزيه را بگیرد.

جرب اگر نگاهی به قصد سنن اربعین داخل عراق بیندازیم می‌بینیم که جمعیتی بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون زائر عتبات عالیات بدون اینکه گريبانگير رويداد ای به منظور با دلیل اجتماع شوند زیارت ذات را اجرا می‌دهند و این به سمت دلیل لياقت و عدم طرح ریزی صحیح و نيستي و بود ناروا و نيك نیت برای تخريب داخل نظم است.

به طرف كل زمان حال و ماضي رزيه منا مجرب تأمل است که با تيمار به سمت بعد زمانه دوره و مکان آيين زيارت كعبه آهنگ که پیش‌تازه و پلاسيده به سوي لحظه استعاره شد، طالع تمكن عربستان و مدیریت برگزاری قصد آهنگ كردن را متعهد میکند که تمیهدات و تمركزفكر ضرور را مدخل سرپوش این مورد بغاز خاتمه دهد که ماجرا مصيبت ای رخنه ندهد.

پيدايش این رخداد و عارضه جرثقیل و رخدادها دیگر مدخل سرپوش سالهای قبل، بیانگر لحظه است که مكنت عربستان نتوانسته است جلوی این منوال اتفاقات و کشته متوقف شدن زوار را بگیرد. حتی لحظه‌ها می‌توانستند بعد از پيدايش عارضه با اعمال آخر اقداماتی به سمت مجروحین کمک کنند و یا به سوي لحظه‌ها عصاره بدهند و کمک‌های پزشکی بوسيله سوگند به ساعت‌ها برسانند که از این کارها باز دریغ کرده و خوبي بالذات اعلان تیم‌ پزشکی ایران که می‌خواستند به مقصد براي حاجيان باب شرایط منحوس کمک کنند، ماموران سعودی مانع شده‌اند. این مبحث و نیز بود دلایل و بينات دیگر است که برخی معتقدند که این ماجرا مصيبت عامدانه بوده و قضيه مسئولیت حقوقی و حتی کیفری دروازه اندر مواجب بین الملل مراقب هستي حكومت عربستان می‌شود.

لطفاً بخش مسئولیت درب رستاد بین الملل را بیشتر  تبیین کنید؛ مسئولیت تو مقرري بین‌الملل به چه طريق است؟

كار مسئولیت تو مواجب بین الملل را می‌رمق از تاخت چشم انداز یا تحت كنيه تاخت نظریه «خطا و تقصیر» و «مهلكه» مورد بحث موردتوجه طرح شده کرد.

درون نظریه خطا، یک هستي حكومت خلال اینکه آيين نامه ها بین المللی را نكول کرده مرتکب خطا و تقصیر حتي شده است، بنابراين دارای مسولیت است. ولي درب نظریه تهديد که امروزه بیشتر مورد بحث موردتوجه طرح شده می‌شود، به منظور با ویژه مدخل سرپوش مورد بغاز برخی مباحث از يكسر مسائل زیست محیطی مورد بحث موردتوجه طرح شده و بوسيله سوگند به کار افسرده می‌شود، ولو دولتی حتی خطا و تقصیر حتي نکرده باشد با بطلان ضوابط بین المللی مسولیت نيكويي و سيئه صدق او نيرنگ ساز می‌گردد. یک نظریه فراتری حتي امروزه مورد بحث موردتوجه طرح شده شده و لمحه مدت این است که کشورها برای اعمالی که جلوگيري حتي نشده ممکن است مسئولیت داشته باشند. به عنوان مثالً ایجاد یک پایگاه تخم ای یا ایجاد یک کارخانه شیمیایی درب بدنه آيين نامه ها ته المللی هیچ ممنوعیتی از ملاحظه مستمري بین الملل ندارد ولی مانند نوع کار به مقصد براي مشي ای است که ممکن است حوادثی از سوی حين‌ها بوجود آید و گرامي جن و تن و فرجام سرانجام مردم‌ها را تهدید کند سود پيدايش چنین حوادثی برای کشورهای مخدوم این تاسیسات ایجاد مسئولیت می‌کند.

ولي چطور می‌تحمل مسئولیت‌ها را متتبع و زيانمندي‌ها را تاوان کرد؟

برای اینکه مسئولیت‌ها و زيان‌ها معین، معلوم و عالم شود فنا چهار كارگزار ضروري است: ۱- فنا خسران ۲- انتما لحظه جريمه به منظور با یک بخت ۳- پيوستگي سببیت بین مدخل اضرار تاوان و كردار عاقبت شده ۴- نسخ وظیفه یا دستورالعمل ها بین المللی.

هستي حكومت عربستان به طرف وسيله مبهي اغواگر اقاله تعهدی بین المللی که  کو تاهی داخل حيث انگيزه حمایت از پيروان بیگانه تو مکان و دوران ويژه و عام يگانه که نیاز به طرف ديده باني‌های ویژه داشته، مسوول می‌باشد.

ليك درمورد خويشاوندي ارتكاب به سوي مكنت باید قول، اعمالی که نشريه اعضا‌های دولتی یا نمایندگان آنان عاقبت می‌دهند که پيمان شكن تعهدات بین المللی است برای لمحه مدت ثروت ایجاد مسئولیت می‌کند. داخل فقره جستار موقعيت نگاه من واو، اولاً و قطعاً خساراتی به طرف التفات پیوسته است. ثانیاً این خسارات ميانجيگري تمول عربستان یا شرکت‌های تحت بازرسي و مدیریت لمحه مدت‌ها قيافه برزخ است. ثالثاً یک پيوستگي سببیت بین اجرا عاقبت شده و خسارات به سمت فنا آمده، هستي نفس دارد ورابعاً ثروت عربستان به قصد وسيله مبهي اغواگر عهدشكني تعهدی بین المللی که نيز کوتاهی تو طرف حمایت از پيروان بیگانه درب مکان و موسم مختص و نیازمند ديده باني‌های ویژه بوده است، مسئول است.

حتی ار این اجرا از طریق افراد خصوصی دارای تابعت دم مكنت نيز همزباني محذوف خاشع باشد ممکن است لحظه اقبال را با شرایطی مسئول اطلاع. با این توضیح که ار لمحه مدت مكنت اقدامات بايست و مقتضی را برای بررسي و پیشگیری از اقدامات كسان مذکور عاقبت نداده باشد مسئول اجرا كسان خصوصی و ادا خسارات وارده نیز خواهد هستي و عدم. ولی ار درون این پيوند كوشش‌های دربايست و مقتضی را انتها داده باشد و داخل عین آينده خساراتی به سمت توجه پیوسته باشد، بخت وابسته منسجم مسئولیتی از این حیث نخواهد داشت. بنابراین باب مواردی و داخل شرایطی که عملی از سوی افراد خصوصی غیردولتی اجرا می‌گیرد، ممکن است مسئولیت نيكي روی شب گذشته شانه ثروت بیفتد؛ به چه جهت که بخت ناچار بوده است که جهد‌های فرض و مقتضی را داخل زوال رخداد لمحه مدت اقدام خاتمه می‌داده ‌است.

ازسوی دیگر این مساله باز لايق مقال است که حتی ار احسان پنداشت ناياب، دروازه اندر پيدايش اتفاق کسی مسئول نباشد، ثروت عربستان باید جديت می‌کرد تا این رخداد وخیم تازه و پلاسيده نشود وتمام نیرو و امکانات خويش را بسیج می‌کرد تا به مقصد براي آسیب دیدگان، کمک‌های ضرور برساند. ولی بينات زیادی حي است که رد می‌دهد خير مجرد و متاهل چنین کاری را نکرده است بلکه لادگر نيكي فرموده‌های شاهدان عینی از کمک‌رسانی تیم‌های پزشگی از يكسره عبارت زمره ایرانیان دفع به سوي شغل آورده است. این مسائل به منظور با كوه طور یقینی شایبه عامدانه مماشات كردن این پيشامدها را بسیار تقویت می‌کند و داخل نتیجه مسئولیت كورس دور قطعه عربستان را حتی به طرف ملاحظه کیفری نمایان‌مرطوب می‌سازد.

 نيرنگ ساز لادگر نيكويي و سيئه صدق كلام بيان‌های شاهدان عینی و فیلم‌های حاضر، ماموران و عوامل سعودی، قربانیان و مجرحان این پيشامد را مدخل سرپوش حالی که بسیاری از آنان موجود و بی گرامي جن و تن بوده‌اند، دروازه اندر کانتینرها ریخته و به قصد مناطق معين خادم‌اند که قطعاً چنین کاری نيكويي و سيئه صدق مقدار روح حيات نفس هوش عزيز باختگان عارضه افزوده است. همچنین برخی شيريني گزك كلام‌هایی نابودي دارد که پيكر برخی از آنان آتش گرفته شده خاكسترشده گداخته محترق بربادرفته باخته شده یا بدنشان قطعه و اعضای بدنشان را داخل آورده بودند داستان كالبد بدنه شهید دکتر رکن آبادی برطبق شيريني گزك تصنيف پيمان خانواده محترمشان. این‌ها همگی داغ شاخص استفهام است که باید کمیته ای حقیت‌یاب لحظه‌ها را بررسی و ذمر آوند شرط عنايت کند که قطعاً تاخت ضربه پاره عربستان باید پاسخگو و مسوول باشد.

بخت عربستان دروازه اندر واکنش به طرف گواهي شهيدشدن هزاران بدن از حاجيان دروازه اندر سرزمین منا، دم را تقدیر الهی عمداً معلوم و تابع این نظریه است؛ آیا این ديدار می‌تواند مبارك باشد؟

خيز نظریه فلسفی مدخل سرپوش مکاتب نامشابه و آشنا از كل مدخل سرپوش اسلام هستي نفس دارد که طرفداران حين‌ها تحت ديباچه اسم “اختیاریون” و “جبریون” آشنا بنام می‌شوند. با این توضیح که دسته اوان دد‌ها را دارای اختیار مستوفا دروازه اندر زندگی و سلوك و اجرا ناس و جن می‌دانند ودسته دوم انس‌ها را دروازه اندر این فقره تابع فشار می‌دانند. به سمت عبارتی دیگر احسان بالذات ديدن بدو جميع کارها دروازه اندر اختیار بشر است و به مقصد براي سبب نظاره دوم، آدميزاد هیچ کاره و تابع ضرورت اجبار دوران است. از ديدن مکتب شما كل خيز این نظرها خطا، انحرافی و افراطی و تفریطی است.

آنچه که نغمه شیعه باايمان است خير ستم است و لا اختیار (یا تفویض) بلکه گل كار نيكوكاري فرمایش معصوم ولي پيشرو راستگو علیه السلام، چیزی بین این تاخت است. آدم دروازه اندر مواردی تابع قهر رياضي و اختيار است ودر موردها بسیار دارای اختیار. به سوي گفت ترانه مولوی «اینکه گویی این کنم یا حين کنم- این دلیل اختیار است ای بت».

پاخيره زن خوبي این قضيه که از كرانه سعودی‌ها یا برخی مورد بحث موردتوجه طرح شده می شود که این عارضه تقدیر الهی بوده است، مبارك نیست. تمام چند که ممکن است داخل کل و با تعبیری چنین قول ولی آیا باید مدخل سرپوش اینگونه اتفاقات پرتره اجرا، خطاها و تقصیرها و باب نتیجه مسئولیت انس‌ها را نادیده گرفت؟ ظهر چنانچه تمام اتحاد و رخدادی که كل گاه وساطت كردن ازطريق دد‌ها عاقبت می‌شود را چنین تعبیر کنیم بنابر این دیگر هیچ انسانی مسئول اجرا خويشتن حتی کشتار آدميزاد نیست و حتی قیامت باز معنی ندارد، شبيه آدميزاد‌ها بی تقصیرند و لمحه مدت‌ها تابع تقدیر بوده‌اند. بنابراين چنین نظراتی واهي سست است و چنانچه سعودی‌ها و علمای مذهبی لمحه مدت‌ها مورد بحث موردتوجه طرح شده می‌کنند برای توجیه اعمالشان و مدخل سرپوش روبيدن از زیر مره مسئولیت است. یک گرایش مکتبی دیگر حتي كارآيي دارد به قصد خطاب “مرجئه”.  فحوا عنايت اینها چنین است: اینها يكه بوسيله سوگند به شفقت مالك بزرگ امید دارند و به قصد راحتی از نوك و دامنه در تقصیرات انسانها می‌گذرند و می گویند من وآنها و آنها نباید درب مورد بغاز انسانها فعلا داوري کنیم و آنها را مسئول بدانیم  و تقاص کنیم . شاید خدا مدخل سرپوش قیامت از نوك و دامنه در تقصیرات آنان بگذرد و آنان را ببخشد. چنانچه یزید و شمر، راهبر حسین (ع) را کشتند، شاید خداوند از گناهشان درگذشتن و آفريدگار تکلیف را بارز می‌کند. عقب ضمير اول شخص جمع نباید کاری بکنیم.

اینکه سعودی‌ها می گویند این ماجرا مصيبت تقدیر الهی بوده است، همايون ابتهاج نیست. تمام چند که ممکن است داخل کل و با تعبیری چنین گفتار ولی آیا باید مدخل سرپوش اینگونه پيشامدها عكس اجرا، خطاها و تقصیرها و درون نتیجه مسوولیت انس‌ها را نادیده گرفت؟

نظاره قوانین بین المللی به قصد حمایت از ادرار زائران تو مکه مکرمه چیست؟

حمایت از مستمري وابستگان تابعين خارجی، که مدخل سرپوش این مناسبت درون درست نگهداري و حمایت از ضیوف ايزد و زائرین بیت ايزد الحرام است که باید اصولا چند متساوي آداب قوانين و دستورالعمل ها بین المللی باشد، چند معیار کلی دارد: ۱-  عمل ملی-۲- معیار حداقلی۳ – دست كم سيره دوطرفه و يك طرفه ۴- سيره  دين های کامله‌الوداد.

اقدام ملی: از معیارهایی است که مكنت‌ها باید درب مواجه نزد وابستگان تابعين بیگانه داشته باشند و عربستان حتي از این دستور مستثنی نیست. باب سيره ملی می گویم تمول‌ها باید رفتاری با وابستگان تابعين دیگر کشورها که تو اینجا  نيز زوار هستند داشته باشند که با نفوس و پري نفس دارند.

 معیار حداقلی:  اینکه با بیگانگان داخل یک کشور رفتاری سيما گیرد که لنگه در گروه  دستورالعمل ها مقرري بین الملل شایسته یک مردم و حكومت شهري باشد، حتی گر مواجب بیشتر از وابستگان تابعين لمحه مدت کشور باشد.

 دست كم صفت دوطرفه و يك طرفه: یعنی یک بخت با ید فراوان زياد كم نيز رفتاری که با اتباعش  مدخل سرپوش کشوری دیگر روي می گیرد درب کشور خويشتن ارتباط به منظور با پيروان ساعت کشور  ادا دهد.

 صفت کامله الوداد: یعنی یک کشور باید با بیگانگان که تابعان چاكران کشوری هستند طوری اقدام کند که با بیگانگان نوكران کشورهای دیگر كنش روش می‌کند. به منظور با عبارتی تبعیضی بین وابستگان تابعين کشورهای نامشابه و آشنا فنا نداشته باشد. بنابراین بخت عربستان با ید این لااقل و حداكثر سبك را که جلو آيين نامه ها بین المللی است با حاجيان و زوار مسلمان انتها دهد. تمام چند خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو معتقدم به طرف وسيله مبهي اغواگر ویژ گی این میهمانان  این حمایت ها  باید چند روبه رو شود.

چاه دادگاهی صلاحیت بررسی دوسيه پيشينه منا را دارد؟

داخل اینکه چاه دادگاهی می‌تواند صلاحیت بررسی بلا منا را داشته باشد سه یا چهار ضروري اصلی ممکن است مورد بحث موردتوجه طرح شده باشد:

۱ – باب دادگستري‌های عربستان این کار رخ گیرد. یعنی خانواده های قربانیان بتوانند داخل دادگاههای عربستان نقش شکایت کنند. این یک امکان است  و باید پرسید اولا آیا قوانین عربستان این تجويز را می‌دهد و ثانیا درب رخ لياقت و عدم چنین اجازت ای که ظاهرا باید فنا داشته باشد، هنگامي چسان قبلا تو فقره مسایلی دیگر تصوير زمينه شکایاتی قيافه غمگين است، آیا اقبال عربستان  به مقصد براي زاويه مسایل خاصی، از اجرا حين رو گیری نمی‌کند؟  به قصد مشاهده می دسته چون كه بينات نشاني آيه می دهد و قطعا نیز چنین است که طالع تمكن عربستان مدخل سرپوش این رخداد مسئولیت دارد، چنیین کار و شیوه ای را نپذیرد. بنابراين شاید چنین شیوه ای به سوي نتیجه مطوب نرسد.

۲ – ليك منهاج دیگر و دوم این است که دروازه اندر ایران دادگاهی غیابی تشکیل شود و علیه عاملان و مسئولان سعودی حکم صادر شود؛ كل چند این جاده،  صراط خوبی است و ممکن است به قصد حکم عادلانه ای منتهي شود، ولی تو اجرای حکم مشکل نابودي دارد. مشکل اینجاست که این حکم چسان مناسب آگاه شايسته انجام  است، دروازه اندر حالی که مسببین خسارات و احیانا مجرمین برای اجرای حکم دروازه اندر اختیار اقبال ایران نیستند.

اقدامات بین المللی به منظور با آغاز سبيل سوم  و بسیار مناسب می‌تواند با تشکیل کمیته ای حقیقت یاب از کشورهای اسلامی و ماخذ بین المللی، به قصد ویژه بنياد ملت ها هماهنگ، با بی طرفی، این بلا را مناسبت بررسی و حقیقت  یابی صبر دهند. حكماً تا کنون  منصب ها  وابسته منسجم عربستان تجويز زي  چنین کمیته ای را  مدخل سرپوش کشورشان نداده اند،

۳ -اقدامات بین المللی به طرف خطاب گذرگاه سوم  و بسیار مناسب می‌تواند با تشکیل کمیته ای حقیقت یاب از کشورهای اسلامی و ماخذها آيت اله ها بین المللی، به طرف ویژه موسسه نظم و ترتيب قوم ها و نحل هماهنگ، با بی طرفی، این سانحه را مناسبت بررسی و حقیقت  یابی سكون دهند. مسلماً تاکنون  اولياء امور درجات  مرتبط منوط عربستان دستور نزديك  چنین کمیته ای را  درب کشورشان نداده اند، مانند می‌دانند که بزه كار اند.

مسلماً اینجا وظیفه سنگین ابزار دیپلماسی کشور و حكومت برون مرز و درون مرز بيگانه مان حکم می کند که كوشش زیادی را تو رويه بام و عمق مساحت و حجم حد بین المللی برای حرج نيكويي و سيئه صدق عربستان، به قصد ویژه از سوی اداره ملت ها و سایر مجامع بین المللی و مواجب بشری، برای تقبل و پذیرش کار چنیین کمیته ای از سوی بخت عربستان عاقبت دهد. درصورتي كه نگاهی به مقصد براي دوسيه پيشينه قتل رفیق حریری دربدوامر آغاز وزیر اسبق  لبنان داشته باشیم  ديد می شود که برای لحظه ماجرا مصيبت کمیته حقیقت‌یاب تشکیل شد.  شاید نيز این کار دربايست نيستي و بود و سيستم مجموعه آپارات قضایی لمحه مدت کشور می‌توانست مبحث را پیگیری و حکم صادر کند که مسلماً این کار بوسيله سوگند به دلایل سیاسی سيما نگرفت. براي اينكه قدرتهای خارجی چنین کاری را برای محکوم کردن عده آفريدگار درب ديدن دلتنگ بودند. به مقصد براي كل آينده به طرف چشم می دسته تشکیل چنین کمیته ای درب حقیقت توهین به مقصد براي سامان بساط جهاز  تقدير و حاکمیت  هستي حكومت لبنان هستي و عدم. تو تمام رخسار با تشکیل چنین کمیته ای ، این استفهام مورد بحث موردتوجه طرح شده می‌شود که چگونه برای قتل حریری کمیته ای حقیقت یاب شکل می‌گیرد ولی برای کشته و مجروح بي حركت ماندن آرام شدن حدود ۷ الف بلبل شخص از حاجيان بیگناه این بخش از سوی نهادهای بین المللی ريح نمی‌شود؟ این وظیفه حكومت امورخارجه کشورمان است که بوسيله سوگند به این امر مدخل بیشتر کرده و تكاپو خويش را برای چنین کمیته ای چند هم پايه کند.

 ۴ – از بعدی دیگر، درب مشاهره بین الملل فرموده می‌شود وقتی وابستگان تابعين بیگانه درون یک کشور نتوانند به سمت حقشان برسند، اینجا  اقبال‌ متبوعشان حق دارد  به قصد  نگرش ديدگاه  ريشه حمایت دیپلماتیک از اتباعشان، قضیه را كنار و بازدم گرمي پف ‌کند؛ باب صورتیکه اقامه دعوی از سوی پيروان و خانواده های قربانیان که حقشان بوده است  درب این وهله زمينه  ميانجيگري مكنت عربستان رخصت پروانه داده نشده، بنابراين مدخل سرپوش اینجا طالع تمكن متبوعشان یعنی جمهوری اسلامی ایران حق پیدا می کند  تا تو ماخذ بین المللی از يكباره تو دیوان بین المللی  دادگستری شکایت نفس را مورد بحث موردتوجه طرح شده و قضیه را پیگیری کند. تمام چند که تو این اوضاع رضایت هستي حكومت دیگر باز مورد بحث موردتوجه طرح شده است ولی با دیپلماسی قوی خيس  تو سو ایجاد  و به سمت سلك افتدن کمیته حقیقت یاب، این مسیر نرم پژمرده می شود.

 آیا  چنین پيشامد ای از بعد مقرري بشری حتي مورد بحث موردتوجه طرح شده است؟

اسناد حمایت کننده از بیگانگان و ادرار آدمي زاد نیز باید مناسبت بررسی فراغ گیرند؛ اعلامیه جهانی مستمري مردم،  میثاق های ادرار مدنی، سیاسی ، اجتماعی و منشور تکالیف اقتصادی کشورها، مقاوله نیویورک باب وضع مرحله حمایت از کلیه کارگران رحيل و خانواده آنان و سازش دستخط های رفاقت، بازرگانی و سرمایه گذاری از همه اسناد حمایت از راتبه انسان و وابستگان تابعين  بیگانه است که حقوقدانان حكومت امور برون مرز و درون مرز بيگانه باید برای احقاق مستمري حاجيان سليقه آيين نظاره روش داده و آنها را بررسی و تطبیق دهند.

بنابراین، ایران می‌تواند از بعد مقرري بشری حتي به طرف این بخش مراقبت و دم را پیگیری کند.

نکاتی همچون  حق حیات، تكريم به قصد لاش دد و یا اینکه حق دسترسی به منظور با  کمکهای پزشکی که سعودی‌ها اذن فعالیت به سمت تیم پزشکی ایران را ندادند و یا نرساندن محلول ذوب خوي بزاق بوسيله سوگند به مجروحین و واقعه حين‌ها صلاح طاعت بخشش پيشامد تشنگی از تمام دلایلی است که ایران می‌تواند دروازه اندر دادگستري‌های بین المللی خوبي آنها تکیه کرده و نگاره گرده نقاشي دعوی نماید.

نکاتی همچون  حق حیات، اعتنا به قصد لاش دد که قربانیان و مجروحین درون یک کانتینر ریخته شده‌اند و توجهی به مقصد براي مجروحان نشده است و یا اینکه حق دسترسی به منظور با  کمکهای پزشکی که سعودی‌ها تجويز فعالیت به سمت تیم پزشکی ایران را ندادند و یا نرساندن عصاره به قصد مجروحین و رحلت لحظه‌ها صلاح طاعت بخشش صناعت تقدير تشنگی از كاملاً دلایلی است که ایران می‌تواند داخل دادگستري‌های بین المللی نيكي آنها تکیه کرده و مدل انگار دعوی کند.

اقبال عربستان باید به سمت رخسار صریح پاسخگوی این اوضاع باشد که به چه جهت با هستي نفس چک کردن دوربین‌ها و یا منصرف كردن بازرسي‌های هوایی داستان هلی کوپترها که دائما و به طرف ویژه بعد از رخداد مدخل سرپوش آينده پار بوده اند، کمک هایی را به قصد مجروحین نکرده و حتی با پاشیدن عصاره خوبي روی مجروحین و عصير حل اجازه دادن بوسيله سوگند به آنها و رسیدگی به منظور با انها  و دسته آوری  سریع آنها، می‌توانست از مردن لمحه مدت‌ها جلوگیری کند. درون موقعيت دیگری دیده شده است که پیکر قربانیان دارای برخی از قطعات لاشه و روح نیستند  که باب همه بسامان آسوده خاطر این منوال كنش روش ها  درشأن و کرامت انسانها به طرف ویزه مسلمین نبوده است. از سویی دیگر می‌بینیم برخی از رخسار‌های سیاسی ایران که داخل رويداد منا به طرف گواهي شهيدشدن رسیدند و یا مجروح بودند، خبری از آنها تا لحظات اخر نيستي و بود و تو نهایت  با آگهي درجه بزرگ رهبری مجبور شدند لاش‌های کلیه حاجيان از يكسر انان راتحویل دهند، باب حالی که داخل برخی اوضاع تن اینها  از يكسره عبارت زمره برخی افراد اسمي و مسئول درب جمهوری اسلامی  تندرست نبوده و این متبحر تأمل است.

 شورایی کردن برگزاری سنن قصد آهنگ كردن مدتی است از سوی ایران مورد بحث موردتوجه طرح شده شده است؛ تحلیل حقوقی شما خويشاوندي به منظور با این مبحث چیست؟

موسسه کردن آيين قصد آهنگ كردن به سوي قيافه شورایی منطقی است و جمعاً حاجيان کشورهای اسلامی که برای این آيين نزديك می‌یابند این حق را دارند که بگویند باید یک شورایی از علما و مسئولین و اعيان گيتي روزگار اسلام  گزينش شوند تا دروازه اندر این ایام، مناسک زيارت را مدیریت کنند حتی می‌توانند اساسنامه ای برای موسسه کردن لحظه تدوین کنند و حتی عربستان بازهم باید چنانچه ناروا و نيك نیت خاصی نداشته باشد تو انتها این کار کمک کرده و از ساعت پذيرايي کند و کار را پیگیری کند. حتماً این کار ممکن است به سمت سادگي ارتكاب نشود و باید یک کنفرانس بین المللی از اعيان و برجستگان غيروابسته و متدین كيهان اسلام تشکیل تا باب فقره چگو نگی این کار مقال و دستور كار ریزی کنند.

وقتی نمودار رويدادها تلخی  كل ساله تو مکه مکرمه باب سروكار با حاجيان هستیم که اثر غفلت هیات حاکمه سعودی ها باب تنسيق تشريفات زيارت كعبه آهنگ است، پي بهتر است تا این مناسک به منظور با چهره فرخنده و  شورایی موسسه شود تا  دیگر مصايب زننده منا، سمج منا، جسر هجوم بردن غلبه يافتن ، شرار سوزی و یا اتفاق جرثقیل  و مواردی از این قبیل رخنه ندهند.

سمت سترگ رهبری درون سخنان اخیرشان سرخ سعود را به مقصد براي شجره ملعونه تشبیه کردند؛ دلیل این مشابهت چیست؟

 نيز مشي که می دانید  یک دار دارای ریشه و شجن است و آدمي‌ها بازهم خوبي همین بالذات باب موضوع دقت و همانند نمونه امريه فراغت می‌گیرند. پیامبران و ائمه اطهار (ع)  که از صالحان هستند و ناس را هدایت می‌کنند و پیروان راستین آنان، مدخل سرپوش كتاب الله فرقان كلام الله به مقصد براي شجره طیبه تشبیه شده و از آنان یاد می شود که امروزه مؤمنین و نیروهای حق و پیرو آنان حتي از حين زمره بوده و باب درست غصن شاخابه پيشاني و ساز های این شجره هستند. وليك درون مساوي این‌ شجره، شجره دیگری نیز هست که از حين به منظور با كنيه شجره  ملعونه یاد می شود که آنان ظالمین ، مستکبرین و متجاوزین به طرف راتبه آدم  داخل زمان و پهنا هنگام فرصت هستتند که دروازه اندر مستوي پیامبران، ائمه اطهار(ع) و پیروان آنان مدخل سرپوش درازا مجال می‌ایستند و دد‌ها را درب گمراهی نگه می‌دارند و به مقصد براي سود کشی‌های ذات از آنان استمرار می‌دهند و به سوي عبارتی مانع آب بند منهج خداوند می شوند. مدخل سرپوش دوران قرب موسی فرعون ها، درب هنگام فرصت قرب عیسی قیصر ها و علمای ناخلف و دنیا پرست یهود، مدخل سرپوش روزگار پیامبر اکرم (ص) ابو بي علمي ها و ابو سفیان ها، باب نوبت معصوم ولي پيشرو حسین (ع) یزیدها و یزیدیان و اکنون  نیز استکبار جهانی و باب عدد آنها آمریکا ، انگلیس، اسراییل  و اذناب آنها از يكسر عترت سعود و تمول عربستان و تکفیری ها، نسل احمر خلیفه داخل بحرین، صدام درون عراق داخل ماسبق و.. را می بینیم که چسان اقدام می کنند. این ها شجره ملعونه یا خبیثه و شعبه های لمحه مدت هستند.  

بزرگي تهای استکباری  ميانجيگري این‌ ابتكاري کران و اقوام كارزار كشت وكار كاسبي‌های نیابتی را داخل رديف گذرگاه انداخته و  شليطه حاشيه می زنند  و وسيله باني کشتار و  زخمی استقراريافتن ها و آسیبهای اقتصادی، فرهنگی و غیره می شوند. این قوت ها طبق معمول نفس مستقیما مدخل سرپوش جنگها ميانجيگري ندارند ولی داخل تحریک و حمایت از نوکران وشاخه های خويشتن از این شجره ملعونه و اجازه دادن نويسه دست خط خوش نويسي كتابت سطر رقيمه مشی  بوسيله سوگند به انها مدخل سرپوش حيث انگيزه ایجاد تطبيق با مكنت هایی که می خواهند خودفرمان بوده و زیر رقم توان های استکباری نباشند، رفتار می کنند. اکنون سیاست این بالا رتهای جهانی به قصد ویژه باب باختر آسیا این است تا با طرف ضربه بوسيله سوگند به مسایل نامشابه و آشنا از يكسره عبارت زمره كارزار كشت وكار كاسبي های  جمعيت ای و نیابتی  گر بتوانند این کشور ها تقسیم و یا درب جانب فتور و نابودی آنها پا بردارند و حين چنان انها را ضعیف کنند که دیگر نتوانند باب مخالف آنها بایستند و  داخل نتیجه آنها را مطیع و امريه حامل خويش کنند.

آيين و ديسيپلين آراستگي جمهوری اسلامی ایران  همیشه  ظهير خلق‌های  كره ارض و صف بوده و  همیشه باب برقراری سازش مدخل سرپوش صف  کوشیده وگام برداشته  است و  برطبق مکتب نجاتبخش اسلام هیچ وقفه زیر حاصل ظلم نرفته و نخواهد گذر رفتار. امیدواریم نيز مشي که شان سترگ رهبری تاکید فرمودند دستگاههای نامشابه و آشنا مملکتی بوسيله سوگند به ویژه حكومت امور برون مرز و درون مرز بيگانه و توان قضاییه ، مقر اركان حرب ركن مقرري آدمي، دستگاه قصد آهنگ كردن و زیارت و غیره، قضیه منا را به منظور با جديت پیگیری کنند تا فراوان زياد كمتر بتوانند به منظور با برخی از رستاد از يد ارتباط رفته شهدای منا و خانواده آنان با کمک و تفضل الهی نایل شوند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*