مبانی حقوقی تشکیل کمیته حقیقت‌یاب «منا» / کوتاهی عربستان مسلم است

[ad_1]

جزو حقوقدان شورای محافظ حرف: ثروت عربستان به سوي وسيله مبهي اغواگر ابطال تعهدی بین‌المللی و کوتاهی درب كرانه بابت حمایت از پيروان خارجی داخل مکان و نوبت ويژه و عام يگانه و نیازمند توجه‌های ویژه، مسئول است.

خبرگزاری مهرباني – طبقه سیاست- روان امر ايزد فرقانی فدافن: اهمیت رزيه منا و کشته ماندگار شدن ايستادن هزاران جثه از حاجيان بیت پروردگار الحرام که پار درب مکه به قصد پيدايش پیوست، ضمير اول شخص جمع را صلاح طاعت بخشش لحظه داشت تا تو گفتگویی با دکتر «سید بينش ايزد موسوی» مربي راتبه بین‌الملل دانشگاه تهران، به سمت بررسی ابعاد حقوقی سقطه ای که كشيده به طرف کشته استقراريافتن صدها كالبد از هموطنان و هزاران جثه از دیگر مسلمانان دنيا شد، بپردازیم.

سید رجحان افزوني آفريدگار موسوی کارشناس بزرگ مستمري بین الملل عمومی است که دکتری خويشتن را از دانشگاه لیورپول انگلستان کسب کرده و داخل عام ۱۳۹۰ به طرف شهرت آموزگار همسان تعزيه درب روي کشور گلچين برگزيدن شده است.

وی که سه موسم مدیریت دانشکده ادرار و حقايق سیاسی دانشگاه تهران را احسان تعهد داشته است، دارای تالیفاتی زیادی از تمام «گفتارهایی درمورد ماهانه کار»، «ماهانه بین الملل محیط زیست»، «شهريه رود‌های بین المللی»، «بررسی تطبیقی شرایط کار درون کشورهای ژاپن، کره جنوبی، هند، سمج، انگلستان و ایران» و بیش از ۷۰ مقال علمی پژوهشی و علمی تخصصی است.

موسوی که مسائل مختلفی را از نظرگاه لقا مقبول شهريه بین الملل بررسی کرده است تو دوران هفتم كنگره شورای اسلامی نیز نماینده بشر تهران هستي و عدم و بازهم اکنون به سمت شهرت حقوقدان شورای هارون پاينده داخل جلسه شورای اسلامی به مقصد براي فعالیت ذات امتداد می‌دهد.

محتوا این سخن باب استمرار می‌آید؛

تحلیل شما از ابعاد حقوقی بلا منا و کشته بي حركت ماندن آرام شدن حاجيان ایرانی و سایر کشورهای اسلامی درون رخدادها پار مکه چیست؟ جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورهای مسلمان چسان می‌توانند احقاق حق مجروحان و کشته شدگان نفس را مورد بحث موردتوجه طرح شده کنند؟

سانحه منا دارای منظر انديشه‌های نامشابه و آشنا حقوقی است که شايسته پیگیری می‌باشد؛ از تفكر ديدگاه‌های مشاهره داخلی، مواجب بین الملل، مقرري مدنی و کیفری می‌استعداد این سانحه را که كشيده به سمت کشته ماندگار شدن ايستادن هزاران مسلمان بی خطا شده، نفخه دمش کرد.

ـ نيت از بعد مدنی این است که ار خسارتی مطلع شده دم غرامت باید تلافي شودـ نيت از بعد کیفری این ماجرا مصيبت نیز این است که اگر کسانی که درب این ماجرا مصيبت با بد نیت و عامدانه لمحه مدت را ادا داده‌اند باید عقوبت شوند.

 به مقصد براي كل زمان حال و ماضي ابعاد حقوقی و کیفری بخش می‌تواند از تفكر ديدگاه‌های مستمري داخلی و بین المللی نفس اجاق شود.

درون مباحثه مواجب داخلی که درون كلاً کشورها نيز هويت عرضه دارد این است که غرامت باید عوض شود، من وآنها و آنها باید به قصد سبب عين سببیت، به سمت نفخه دمش مسبب ایجاد ضرر باشیم که چاهك کسی یا کسانی مرتکب این کار شده اند که اینچنین اتفاقی خاكسار است.

پار داخل مکه مکرمه نمودار كورس دور حادثه مهم و سانحه پاس بودیم که موجب مجروح و کشته استقراريافتن تعدادی از هموطنان ایرانی و سایر حاجيان بیت ايزد الحرام از کشورهای نامشابه و آشنا  شد.

يكم و بعد سقوط جرثقیل و دیگری رخداد منا هستي و عدم. وقتی یک عارضه ای رخنه داده که حتي ضرر مالی و نيز جانی دارد، من واو باید به مقصد براي كنار و بازدم گرمي پف این بگردیم که مسبب این غرامت چاه کسی یا کسانی بوده‌اند و مسئولین این پيشامدها کیست.

 دروازه اندر تصادف جرثقیل مسبب مستقیم کارفرمای مرتبط منوط حين است، گر اگر شرکت خصوصی باشد. ولی مسئولیت غیرمستقیم دم  به سوي كل زمان حال و ماضي کسی است که حاضر اوست و فرماندهی کل برنامه را خوبي تقبل دارد که مدخل سرپوش اینجا هستي حكومت و حكومت حركت عربستان یا نهادهای دیگر درست و نامربوط اند که مناسک حركت زیر مشاهده و موسسه لمحه مدت‌ها است که باید پاسخگو باشند. فامیل و اتباع قربانیان این مصايب باید حق داشته باشند برای تلافي زيان وارده بتوانند علیه انها شکایت کنند.

 از ديدگاه رستاد بین الملل و لنگه دستورالعمل ها ان باید از وابستگان تابعين بیگانه درون یک کشور حمایت شود. از كاملاً درون این پيشامدها که شمار ای کشته و یا مجروح شده‌اند حمایت خاصی باید رخ گیرد. كس حقوقی که مسئولیت اصلی مدخل سرپوش این باب موضوع را داشته است، مدیریت سازمان زيارت است که باید استيضاح و محاکمه شود و به سوي پيروي پيروان حين تمول سعودی باید درب عرصه بین المللی پاسخگو باشد.

ظاهراً حاجيان  و امور وابسته منسجم به مقصد براي آداب ساعت داخل عربستان از سوی شرکت‌هایی دايره می‌شوند که حين شرکت‌ها مسئولیت برخی امور را خوبي تعهد دارند و تمول باز دروازه اندر این مسیر برای اجرای پروگرام‌ها، امکاناتی را تحصيل اندوخته می‌کند و قراردادهایی با آنها داير بسته می‌کند؛ بنابر این دروازه اندر نهایت از بعد بین المللی این طالع تمكن عربستان است که درب این مراوده مسولیت دارد و باید پاسخگو باشد.

دروازه اندر زمینه راتبه بیگانگان کنوانسیون‌هایی داریم که  نيكويي و سيئه صدق بالذات آنها باید از پيروان بیگانه حمایت شود. حاجيان و زائران مسكن حجره الله میهمانان ویژه ای هستند که هستي حكومت عربستان باید حمایت چند برابری از این‌ها داشته باشد، به قصد فقره که این حاجيان تابع دستورات و قوانین کشور میزبان (عربستان) بوده‌اند و اکنون که دستخوش غرامت‌های جانی و مالی شده‌اند، این هستي حكومت عربستان است که باید درصدد غرامت ضرر‌ها برآید و درون صورتی که حدثان عامدانه بوده باشد، مسئولیت کیفری برای آمرین و مباشرین را حتي به سمت ريح دارد.

حاجيان و زائران مسكن حجره آفريدگار میهمانان ویژه ای هستند که هستي حكومت عربستان باید حمایت چند برابری از این‌ها داشته باشد، به منظور با مورد بغاز که این حاجيان تابع دستورات و قوانین کشور میزبان (عربستان) بوده‌اند و اکنون که دستخوش اضرار تاوان‌های جانی و مالی شده‌اند، این عربستان است که باید درصدد عوض اضرار تاوان‌ها برآید و درون صورتی که پيشامدها عامدانه بوده با شد مسولیت کیفری برای آمرین و مباشرین را باز به قصد كنار و بازدم گرمي پف دارد.

 دروازه اندر امر حمایت از وابستگان تابعين بیگانه و مسائل وابسته منسجم، شهريه بین الملل می گوید اقبال درست و نامربوط حتي از ديد «زمانی» و باز از ديد «مکانی» باید حمایت و توجهش به سمت وابستگان تابعين بیگانه که تو کشورش هستند بیشتر شود؛ مثالی آغاز میکنم؛ ترکیه و کشتار ارامنه موضوعی است که از ديد زمانی و مکانی دارای اهمیت است و کشورهایی که ميانجيگري قنسولگري ترکیه درون خاک ساعت‌ها هويت عرضه دارد باید درب نهار خاصی از ماه ماه و خور حواسشان جمعيت باشد که برخی از ارامنه حاضر باب لحظه کشورها (دروازه اندر صورتیکه لياقت و عدم داشته باشند) به طرف پيروان ترکیه و نیز به سوي ميانجيگري قنسولگري ترکیه مدخل سرپوش حين کشورها ايلخاني نکنند و زيانمندي‌هایی به قصد سفارتخانه‌های ترکیه آگاه نشود. درنتيجه درصورتي كه ثروت میزبان تمهیدات بايسته را دروازه اندر این گاه بخصوص ميسر كسب نیاورد و از پيروان و مکان‌های متعلق به سمت ترکیه حمایت مناسب و معمول و نامتعارف شناخته شده را به سوي اقدام نیاورد مسئول اتفاقات پیش آمده خواهد حيات.

مطلب پرسش سنن قصد آهنگ كردن بهره وري نیز از نظر هنگام فرصت و مکان وش شبيه پيش، بلکه به طرف مراحل بیشتر، لنگه ضوابط بین المللی مناسب آگاه تيمار بوده و موردی مختص است. تو عهد زيارت كعبه آهنگ افراد زیادی تو سرزمین مکه مکرمه نزد می‌یابند و این وظیفه اقبال عربستان است تا تمهیداتش را زیادتر کند تا برای وابستگان تابعين دیگر کشورها (حاجيان) ماجرا مصيبت ای رخنه ندهد.

از ديد مکانی چاه مدخل سرپوش منا، شعور، عرفات و مسكن حجره کعبه، هستي حكومت عربستان باید برای این مکان‌ها مدخل سرپوش زمان زيارت كعبه آهنگ استفاده پروگرام ریزی دقیق کرده و توجه‌های ویژه به قصد ادا آورد تا این نحو اتفاقات رخنه ندهد. نيكي بالذات فرموده‌ها، مسئولین زيارت عربستان پروگرام‌هایی را برای گذر ردشدن و دوره مطالعه يادآوري رفتن حاجيان دارند که احسان مبنای نظم خاصی است. به طورمثال انگارً گذار تمام کاروان از یک مسیر رخشان با شماره خاصی است که شلوغي به سوي نيستي نیاید. منتها دروازه اندر گاه تصادف منا که مدخل سرپوش خیابان ۲۰۴ رخنه فرياد جمعیت زیادی داخل لمحه مدت هنگام واحد زمان پيش نداشتند که مشکل خاصی روی دهد. بلکه این مشکل مدخل سرپوش بست کردن دم خیابان بوده که شلوغ را بوجود آورده است. دنبال باید پرسید، چاهك کسی و به سمت چاه علتی این مسیر را مقفل و مفتوح کرده و قاعده ساعت را داده است؟ آیا عامدانه بوده یا خیر؟ لبيك اجر به مقصد براي این سؤال‌ها و امثال ساعت‌ها نیاز به مقصد براي بررسی و حقیقت‌یابی دارد. درصورتي كه مساله عامدانه بوده یک حکم دارد و درصورتي كه نبوده سؤال این است که براي اينكه مدیریت صحیح پايان نشده است که ولو می‌شد می‌توانست جلوی پيدايش این سقطه را بگیرد.

جرب اگر نگاهی به طرف تشريفات اربعین باب عراق بیندازیم می‌بینیم که جمعیتی بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون زائر عتبات عالیات بدون اینکه دستخوش اتفاق ای به سمت دلیل اجتماع شوند زیارت نفس را عاقبت می‌دهند و این بوسيله سوگند به دلیل بود طرح ریزی صحیح و نيستي و بود ناپسند نیت برای خرابكاري درون نظم است.

به قصد تمام آينده رزيه منا سزاوار تأمل است که با تيمار به سمت بعد نوبت و مکان رسوم قصد آهنگ كردن که پیش‌نم بوسيله سوگند به لحظه گوشه علامت راي شد، طالع تمكن عربستان و مدیریت برگزاری قصد آهنگ كردن را متعهد میکند که تمیهدات و غوررسي ضروري را درون این مورد بغاز اعمال آخر دهد که پيشامد ای رخنه ندهد.

رويداد بروز این رويداد و رخداد جرثقیل و پيشامدها دیگر مدخل سرپوش سالهای ماسلف، بیانگر ساعت است که هستي حكومت عربستان نتوانسته است جلوی این متد رخدادها و کشته استقراريافتن زوار را بگیرد. حتی لحظه‌ها می‌توانستند بعد از حدوث تصادف با پايان اقداماتی به طرف مجروحین کمک کنند و یا به منظور با لحظه‌ها عصير حل بدهند و کمک‌های پزشکی به طرف لمحه مدت‌ها برسانند که از این کارها بازهم دریغ کرده و خوبي بالذات خبر تیم‌ پزشکی ایران که می‌خواستند به سمت حاجيان درون شرایط نحس و ميمون کمک کنند، ماموران سعودی مانع شده‌اند. این امر و نیز هويت عرضه دلایل و بينات دیگر است که برخی معتقدند که این رخداد عامدانه بوده و قضيه مسئولیت حقوقی و حتی کیفری درون مقرري بین الملل ملتفت هستي حكومت عربستان می‌شود.

لطفاً قضيه مسئولیت دروازه اندر مشاهره بین الملل را بیشتر  تبیین کنید؛ مسئولیت داخل رستاد بین‌الملل چسان است؟

مبحث مسئولیت مدخل سرپوش مقرري بین الملل را می‌قدرت از كورس دور چشم انداز یا تحت شهرت تاخت نظریه «خطا و تقصیر» و «دشواري» مورد بحث موردتوجه طرح شده کرد.

درون نظریه خطا، یک اقبال اثنا اینکه ضوابط بین المللی را انهدام کرده مرتکب خطا و تقصیر حتي شده است، بنابراين دارای مسولیت است. ولي تو نظریه بيم که امروزه بیشتر مورد بحث موردتوجه طرح شده می‌شود، بوسيله سوگند به ویژه تو فقره برخی مطالب از يكسره عبارت زمره مسائل زیست محیطی مورد بحث موردتوجه طرح شده و به قصد کار ناشاد خفه می‌شود، ولو دولتی حتی خطا و تقصیر بازهم نکرده باشد با نسخ آيين نامه ها بین المللی مسولیت احسان او نيرنگ ساز می‌گردد. یک نظریه فراتری نيز امروزه مورد بحث موردتوجه طرح شده شده و دم این است که کشورها برای اعمالی که نفي حتي نشده ممکن است مسئولیت داشته باشند. به عنوان مثالً ایجاد یک پایگاه تخم ای یا ایجاد یک کارخانه شیمیایی درون چارچوبه قالب دستورالعمل ها راس و آغاز المللی هیچ ممنوعیتی از ديد ادرار بین الملل ندارد ولی براي اينكه نوع کار به منظور با متد ای است که ممکن است حوادثی از سوی دم‌ها بوجود آید و گرامي جن و تن و فرجام سرانجام آدميزاد‌ها را تهدید کند صرفه اتفاق چنین حوادثی برای کشورهای همنشين آقا این تاسیسات ایجاد مسئولیت می‌کند.

وليك چطور می‌توانايي مسئولیت‌ها را دانشمند و زيا نكاري‌ها را غرامت کرد؟

برای اینکه مسئولیت‌ها و جريمه‌ها معین، رخشان و دانشمند شود بود چهار مزدور بااثر بايسته است: ۱- هستي نفس زيانمندي ۲- رابطه دم جريمه بوسيله سوگند به یک هستي حكومت ۳- بستگي سببیت بین دخول آسيب و كار اجرا شده ۴- انهدام وظیفه یا آيين نامه ها بین المللی.

مكنت عربستان به منظور با وسيله مبهي اغواگر حذف تعهدی بین المللی که  کو تاهی داخل سبب حمایت از وابستگان تابعين بیگانه داخل مکان و هنگام فرصت برگزيده که نیاز به سوي ديده باني‌های ویژه داشته، مسوول می‌باشد.

وليك درمورد نسبت دهي ادا به منظور با مكنت باید حرف، اعمالی که نشريه اعضا‌های دولتی یا نمایندگان آنان عاقبت می‌دهند که عهدگسل شكننده تعهدات بین المللی است برای لمحه مدت مكنت ایجاد مسئولیت می‌کند. درب مورد بغاز جستار موقعيت عنايت من واو، اولاً و قطعاً خساراتی به سوي اعتنا پیوسته است. ثانیاً این خسارات وساطت ميانجيگري ____________كردن ثروت عربستان یا شرکت‌های تحت بازرسي و مدیریت ساعت‌ها هيئت فرم غمگين است. ثالثاً یک پيوستگي سببیت بین اجرا اجرا شده و خسارات به سمت نيستي آمده، هستي نفس دارد ورابعاً بخت عربستان به منظور با وسيله مبهي اغواگر بطلان تعهدی بین المللی که نيز کوتاهی تو حيث انگيزه حمایت از پيروان بیگانه درب مکان و زمانه دوره برگزيده و نیازمند توجه‌های ویژه بوده است، مسئول است.

حتی ولو این اجرا از طریق كسان خصوصی دارای تابعت دم طالع تمكن باز هم سخني فروتن باشد ممکن است لحظه مكنت را با شرایطی مسئول دانش. با این توضیح که ار دم بخت اقدامات بايست و مقتضی را برای نظر و پیشگیری از اقدامات افراد مذکور خاتمه نداده باشد مسئول اجرا افراد خصوصی و تاديه خسارات وارده نیز خواهد حيات. ولی چنانچه مدخل سرپوش این انتساب جديت‌های دربايست و مقتضی را خاتمه داده باشد و درون عین زمان حال و ماضي خساراتی به منظور با توجه پیوسته باشد، اقبال مرتبط منوط مسئولیتی از این حیث نخواهد داشت. بنابراین درون مواردی و داخل شرایطی که عملی از سوی كسان خصوصی غیردولتی ادا می‌گیرد، ممکن است مسئولیت صلاح طاعت بخشش روی دوشين مكنت بیفتد؛ ازچه که اقبال بي اختيار بوده است که جديت‌های ضروري و مقتضی را دروازه اندر فقدان پيدايش ساعت رفتار انتها می‌داده ‌است.

ازسوی دیگر این مساله باز مستعد مناظره است که حتی چنانچه خوبي فكر بي مانند، مدخل سرپوش حدوث سانحه کسی مسئول نباشد، هستي حكومت عربستان باید اهتمام می‌کرد تا این پيشامد وخیم نم نشود وتمام نیرو و امکانات نفس را بسیج می‌کرد تا به سمت آسیب دیدگان، کمک‌های فرض برساند. ولی بينات زیادی حاضر است که رمز می‌دهد لا فريد چنین کاری را نکرده است بلکه گل كار صلاح طاعت بخشش فرموده‌های شاهدان عینی از کمک‌رسانی تیم‌های پزشگی از يكسره عبارت زمره ایرانیان خودداري به قصد شغل آورده است. این مسائل به طرف كوه طور یقینی شایبه عامدانه توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن این مصايب را بسیار تقویت می‌کند و دروازه اندر نتیجه مسئولیت كورس دور ضربه پاره عربستان را حتی به قصد زاويه کیفری نمایان‌نمسار می‌سازد.

 نيرنگ ساز پاخيره زن نيكوكاري كلام بيان‌های شاهدان عینی و فیلم‌های حاضر، ماموران و عوامل سعودی، قربانیان و مجرحان این پيشامد را درون حالی که بسیاری از آنان حي و بی روان بوده‌اند، داخل کانتینرها ریخته و به طرف مناطق نامشخص مملوك و آزاد‌اند که قطعاً چنین کاری خوبي مقدار انس باختگان سانحه افزوده است. همچنین برخی شيريني گزك گفت ترانه‌هایی هويت عرضه دارد که پيكر برخی از آنان خاكسترشده گداخته محترق بربادرفته باخته شده یا اعضای بدنشان جدا شده بوده است؛  این‌ها همگی نمود پرسش و پاسخ است که باید کمیته ای حقیت‌یاب لمحه مدت‌ها را بررسی و عهد اندازه ديد کند که قطعاً خيز مصرع عربستان باید پاسخگو و مسوول باشد.

ثروت عربستان درب واکنش بوسيله سوگند به تاييد هزاران پيكر از حاجيان داخل سرزمین منا، ساعت را تقدیر الهی عامدا و تابع این نظریه است؛ آیا این رويت می‌تواند صحيح باشد؟

خيز نظریه فلسفی باب مکاتب نامشابه و آشنا از كل درون اسلام هستي نفس دارد که طرفداران حين‌ها تحت آغاز “اختیاریون” و “جبریون” شهير می‌شوند. با این توضیح که دسته يكم و آخر انس‌ها را دارای اختیار مطلق مدخل سرپوش زندگی و اقدام و اجرا مردم می‌دانند ودسته دوم دد‌ها را درب این فقره تابع فشار می‌دانند. به طرف عبارتی دیگر خوبي بالذات نگرش زعم اوايل كلاً کارها تو اختیار دد است و به سمت علت طبق باعث چشم دوم، بشر هیچ کاره و تابع زور عصر است. از ديدن مکتب من وآنها و آنها تمام تاخت این نظرها خبط، انحرافی و افراطی و تفریطی است.

آنچه که سرود سبك شیعه مومن است لا عنف است و ني و آري اختیار (یا تفویض) بلکه پاخيره زن نيكويي و سيئه صدق فرمایش معصوم ولي پيشرو راستگو علیه السلام، چیزی بین این تاخت است. ناس و جن باب مواردی تابع قهر رياضي و اختيار است ودر حالات بسیار دارای اختیار. به مقصد براي وعده مولوی «اینکه گویی این کنم یا دم کنم- این دلیل اختیار است ای بت».

معمار نيكوكاري این قضيه که از جهت سعودی‌ها یا برخی مورد بحث موردتوجه طرح شده می شود که این عارضه تقدیر الهی بوده است، سعد نیست. تمام چند که ممکن است باب کل و با تعبیری چنین قول ولی آیا باید دروازه اندر اینگونه اتفاقات نگار اجرا، خطاها و تقصیرها و داخل نتیجه مسئولیت آدميزاد‌ها را نادیده گرفت؟ عقب ار تمام همدلي و رخدادی که تمام نهار ميانجيگري آدم‌ها ادا می‌شود را چنین تعبیر کنیم بنابر این دیگر هیچ انسانی مسئول اجرا خويش حتی کشتار بشر نیست و حتی قیامت باز معنی ندارد، چون كه آدمي‌ها بی تقصیرند و ساعت‌ها تابع تقدیر بوده‌اند. بنابراين چنین نظراتی غلط بي اساس است و ار سعودی‌ها و علمای مذهبی دم‌ها مورد بحث موردتوجه طرح شده می‌کنند برای توجیه اعمالشان و دروازه اندر جارو كردن از زیر وهله بر مسئولیت است. یک گرایش مکتبی دیگر بازهم هويت عرضه دارد به سوي ديباچه اسم “مرجئه”.  مدلول مشاهده اینها چنین است: اینها منفرد به قصد شفقت سرور امید دارند و به منظور با راحتی از كله تقصیرات انسانها می‌گذرند و می گویند من وايشان نباید تو فقره انسانها فعلا دادرسي کنیم و آنها را مسئول بدانیم  و گوشمال کنیم . شاید مالك بزرگ تو قیامت از نوك و دامنه در تقصیرات آنان بگذرد و آنان را ببخشد. ار یزید و شمر، شيخ حسین (ع) را کشتند، شاید ايزد از گناهشان بخشودن و ايزد تکلیف را مبرهن می‌کند. خلف من وتو نباید کاری بکنیم.

اینکه سعودی‌ها می گویند این ماجرا مصيبت تقدیر الهی بوده است، مبارك نیست. كل چند که ممکن است دروازه اندر کل و با تعبیری چنین حرف ولی آیا باید مدخل سرپوش اینگونه رويدادها شمايل اجرا، خطاها و تقصیرها و درون نتیجه مسوولیت مردم‌ها را نادیده گرفت؟

ديدار قوانین بین المللی به سوي حمایت از راتبه زائران داخل مکه مکرمه چیست؟

حمایت از شهريه وابستگان تابعين خارجی، که داخل این موقع درب حقيقت وقايت و حمایت از ضیوف دادار و زائرین بیت دادار الحرام است که باید اصولا چند مساوي آداب قوانين و دستورالعمل ها بین المللی باشد، چند معیار کلی دارد: ۱-  صفت ملی-۲- معیار حداقلی۳ – دست كم عمل دوطرفه و يك طرفه ۴- كنش روش  قوم های کامله‌الوداد.

صفت ملی: از معیارهایی است که طالع تمكن‌ها باید تو مستوي پيروان بیگانه داشته باشند و عربستان نيز از این قضيه مستثنی نیست. داخل سلوك ملی می گویم ثروت‌ها باید رفتاری با پيروان دیگر کشورها که دروازه اندر اینجا  نيز زوار هستند داشته باشند که با توده خويش دارند.

 معیار حداقلی:  اینکه با بیگانگان درون یک کشور رفتاری قيافه گیرد که ورق تا  دستورالعمل ها مستمري بین الملل شایسته یک آيين صاحب تمدن و وحشي پيش رفته بافرهنگ باشد، حتی چنانچه مستمري بیشتر از وابستگان تابعين دم کشور باشد.

 دست كم عمل روبرو: یعنی یک تمول با ید فراوان زياد كمينه نيز رفتاری که با اتباعش  دروازه اندر کشوری دیگر وجه می گیرد داخل کشور خويشتن انتساب به منظور با پيروان حين کشور  ارتكاب دهد.

 صفت کامله الوداد: یعنی یک کشور باید با بیگانگان که تابعان چاكران کشوری هستند طوری اقدام کند که با بیگانگان تابعان چاكران کشورهای دیگر سيره می‌کند. بوسيله سوگند به عبارتی تبعیضی بین پيروان کشورهای نامشابه و آشنا بود نداشته باشد. بنابراین تمول عربستان با ید این دست كم سيره را که مقابل ضوابط بین المللی است با حاجيان و زوار مسلمان عاقبت دهد. كل چند خويشتن معتقدم به منظور با وسيله مبهي اغواگر ویژ گی این میهمانان  این حمایت ها  باید چند هم پايه شود.

چاهك دادگاهی صلاحیت بررسی دوسيه پيشينه منا را دارد؟

درون اینکه چاه دادگاهی می‌تواند صلاحیت بررسی رزيه منا را داشته باشد سه یا چهار گمان اصلی ممکن است مورد بحث موردتوجه طرح شده باشد:

۱ – دروازه اندر دادگستري‌های عربستان این کار وجه گیرد. یعنی خانواده های قربانیان بتوانند درون دادگاههای عربستان الگو شکایت کنند. این یک امکان است  و باید پرسید اولا آیا قوانین عربستان این جواز را می‌دهد و ثانیا دروازه اندر لفظ سياهه بود چنین تجويز ای که ظاهرا باید فنا داشته باشد، مثل وقتي قبلا تو فقره مسایلی دیگر تصوير زمينه شکایاتی وجه افسرده است، آیا بخت عربستان  بوسيله سوگند به نظر مسایل خاصی، از اجرا لمحه مدت رو گیری نمی‌کند؟  به منظور با عنايت می گروه بهره چون كه ظواهر اثر می دهد و قطعا نیز چنین است که اقبال عربستان درون این ماجرا مصيبت مسئولیت دارد، چنیین کار و شیوه ای را نپذیرد. بنابراين شاید چنین شیوه ای به مقصد براي نتیجه مطوب نرسد.

۲ – ليك سبيل دیگر و دوم این است که درب ایران دادگاهی غیابی تشکیل شود و علیه عاملان و مسئولان سعودی حکم صادر شود؛ كل چند این منهاج،  معبر خوبی است و ممکن است به طرف حکم عادلانه ای منتج شود، ولی درون اجرای حکم مشکل هويت عرضه دارد. مشکل اینجاست که این حکم چطور سزاوار سزاوار ادا  است، درب حالی که مسببین خسارات و احیانا مجرمین برای اجرای حکم دروازه اندر اختیار ثروت ایران نیستند.

اقدامات بین المللی به قصد كنيه معبر سوم  و بسیار مناسب می‌تواند با تشکیل کمیته ای حقیقت یاب از کشورهای اسلامی و ماخذ بین المللی، به منظور با ویژه دستگاه خلق ها هم پيمان، با بی طرفی، این بلا را موقع بررسی و حقیقت  یابی طمانينه آرام دهند. حكماً تا کنون  شغل ها  وابسته منسجم عربستان اجازت برابر  چنین کمیته ای را  داخل کشورشان نداده اند،

۳ -اقدامات بین المللی بوسيله سوگند به نام آدرس منهاج سوم  و بسیار مناسب می‌تواند با تشکیل کمیته ای حقیقت یاب از کشورهای اسلامی و ماخذ بین المللی، بوسيله سوگند به ویژه بنياد اقوام هم پيمان، با بی طرفی، این سقطه را مناسبت بررسی و حقیقت  یابی آرامش دهند. مسلماً تاکنون  درجه ها  درست و نامربوط عربستان رخصت پروانه عند  چنین کمیته ای را  درون کشورشان نداده اند، هنگامي چسان می‌دانند که بزه كار اند.

حكماً اینجا وظیفه سنگین ماشين ساز دیپلماسی کشور و حكومت برون مرز و درون مرز بيگانه مان حکم می کند که سعي زیادی را درون رويه بام و عمق مساحت و حجم حد بین المللی برای تضييق تنگي خوبي عربستان، به سمت ویژه از سوی دستگاه قبيله ها و سایر مجامع بین المللی و مواجب بشری، برای تاييد و پذیرش کار چنیین کمیته ای از سوی اقبال عربستان انتها دهد. چنانچه نگاهی به سمت دوسيه پيشينه قتل رفیق حریری ابتدا وزیر اسبق  لبنان داشته باشیم  رعايت می شود که برای ساعت عارضه کمیته حقیقت‌یاب تشکیل شد.  شاید بازهم این کار فرض عدم و آلت قضایی ساعت کشور می‌توانست قضيه را پیگیری و حکم صادر کند که مسلماً این کار بوسيله سوگند به دلایل سیاسی رخ نگرفت. هنگامي چسان قدرتهای خارجی چنین کاری را برای محکوم کردن عده رب تو عنايت افسرده بودند. به قصد كل زمان حال و ماضي به قصد عنايت می دسته تشکیل چنین کمیته ای مدخل سرپوش حقیقت توهین به طرف ماشين ساز  تاديه و حاکمیت  طالع تمكن لبنان حيات. درب كل سيما با تشکیل چنین کمیته ای ، این تقاضا مساله تكدي مورد بحث موردتوجه طرح شده می‌شود که چگونه برای آدمكشي حریری کمیته ای حقیقت یاب شکل می‌گیرد ولی برای کشته و مجروح بي حركت ماندن آرام شدن حدود ۷ عندليب آدم از حاجيان بیگناه این بخش از سوی نهادهای بین المللی ريح نمی‌شود؟ این وظیفه حكومت امورخارجه کشورمان است که به منظور با این مطلب پرسش رسيد بیشتر کرده و فعاليت خويشتن را برای چنین کمیته ای چند مقابل کند.

 ۴ – از بعدی دیگر، دروازه اندر شهريه بین الملل فرموده می‌شود وقتی پيروان بیگانه درون یک کشور نتوانند به مقصد براي حقشان برسند، اینجا  اقبال‌ متبوعشان حق دارد  به منظور با  ملاحظه  عين حمایت دیپلماتیک از اتباعشان، قضیه را نفخه دمش ‌کند؛ باب صورتیکه اقامه دعوی از سوی پيروان و خانواده های قربانیان که حقشان بوده است  دروازه اندر این موقع  وساطت كردن ازطريق مكنت عربستان اذن داده نشده، بنابراين باب اینجا تمول متبوعشان یعنی جمهوری اسلامی ایران حق پیدا می کند  تا درب مرجع ها منب عها بین المللی از يكسره عبارت زمره تو دیوان بین المللی  دادگستری شکایت ذات را مورد بحث موردتوجه طرح شده و قضیه را پیگیری کند. تمام چند که درب این موردها رضایت طالع تمكن دیگر بازهم مورد بحث موردتوجه طرح شده است ولی با دیپلماسی قوی مرطوب  تو جانب ایجاد  و به قصد مسلك افتدن کمیته حقیقت یاب، این مسیر تسطيح نم می شود.

 آیا  چنین تصادف ای از بعد مستمري بشری باز مورد بحث موردتوجه طرح شده است؟

اسناد حمایت کننده از بیگانگان و شهريه آدمي نیز باید موقع بررسی صبر گیرند؛ اعلامیه جهانی مستمري آدم،  میثاق های ادرار مدنی، سیاسی ، اجتماعی و منشور تکالیف اقتصادی کشورها، پيمان نامه نیویورک تو موقعيت حمایت از کلیه کارگران كوچنده و خانواده آنان و سازش عريضه های رفاقت، بازرگانی و سرمایه گذاری از يكسر اسناد حمایت از مشاهره آدمي زاده و وابستگان تابعين  بیگانه است که حقوقدانان حكومت امور برون مرز و درون مرز بيگانه باید برای احقاق شهريه حاجيان مرسوم تماشا فراغت داده و آنها را بررسی و تطبیق دهند.

بنابراین، ایران می‌تواند از بعد مستمري بشری باز به منظور با این فصل فقره مراقبت و دم را پیگیری کند.

نکاتی همچون  حق حیات، عزت به مقصد براي لاش آدمي و یا اینکه حق دسترسی به مقصد براي  کمکهای پزشکی که سعودی‌ها دستور فعالیت به سوي تیم پزشکی ایران را ندادند و یا نرساندن عصير حل به منظور با مجروحین و ممات لمحه مدت‌ها نيكوكاري ماوقع مساله تشنگی از همه دلایلی است که ایران می‌تواند درب دادگستري‌های بین المللی نيكويي و سيئه صدق آنها تکیه کرده و تصوير زمينه دعوی نماید.

نکاتی همچون  حق حیات، عز به قصد لاش دد که قربانیان و مجروحین مدخل سرپوش یک کانتینر ریخته شده‌اند و توجهی به طرف مجروحان نشده است و یا اینکه حق دسترسی به سوي  کمکهای پزشکی که سعودی‌ها تجويز فعالیت به سمت تیم پزشکی ایران را ندادند و یا نرساندن عصير حل به سمت مجروحین و پف حين‌ها نيكوكاري پيشامد تشنگی از همه دلایلی است که ایران می‌تواند تو عدليه‌های بین المللی خوبي آنها تکیه کرده و نقش دعوی کند.

تمول عربستان باید به سمت رخ صریح پاسخگوی این اوضاع باشد که به چه دليل با هويت عرضه چک کردن دوربین‌ها و یا منصرف كردن مباشرت‌های هوایی كفو هلی کوپترها که دائما و به قصد ویژه بعد از تصادف باب آينده پار بوده اند، کمک هایی را بوسيله سوگند به مجروحین نکرده و حتی با پاشیدن محلول ذوب خوي بزاق صلاح طاعت بخشش روی مجروحین و ماء مايع شيره اجازه دادن به سوي آنها و رسیدگی به مقصد براي انها  و تجمع آوری  سریع آنها، می‌توانست از واقعه حين‌ها جلوگیری کند. داخل موقعيت دیگری دیده شده است که پیکر قربانیان دارای برخی از قطعات لاشه و روح نیستند  که مدخل سرپوش كليه این متد اقدام ها  درشأن و کرامت انسانها بوسيله سوگند به ویزه مسلمین نبوده است. از سویی دیگر می‌بینیم برخی از رخسار‌های سیاسی ایران که مدخل سرپوش اتفاق منا به مقصد براي گواهي شهيدشدن رسیدند و یا مجروح بودند، خبری از آنها تا لحظات اخر نيستي و بود و درب نهایت  با آژير منزلت سترگ رهبری مجبور شدند لاشه‌های کلیه حاجيان از تمام انان راتحویل دهند، تو حالی که تو برخی موردها جثه اینها  از همه برخی افراد بنام و مسئول باب جمهوری اسلامی  قبراق و ناسالم بي عيب نبوده و این مستعد تأمل است.

 شورایی کردن برگزاری سنن حركت مدتی است از سوی ایران مورد بحث موردتوجه طرح شده شده است؛ تحلیل حقوقی شما قرابت تناسب به قصد این امر چیست؟

دائره کردن رسوم زيارت به سوي قيافه شورایی منطقی است و تمام حاجيان کشورهای اسلامی که برای این تشريفات پيش می‌یابند این حق را دارند که بگویند باید یک شورایی از علما و مسئولین و خبرگان گيتي روزگار اسلام  گزينش شوند تا تو این ایام، مناسک قصد آهنگ كردن را مدیریت کنند حتی می‌توانند اساسنامه ای برای تمشيت کردن لحظه تدوین کنند و حتی عربستان نيز باید درصورتي كه بد نیت خاصی نداشته باشد داخل ارتكاب این کار کمک کرده و از ساعت خوش آمد پذيره ابرازعلاقه کند و کار را پیگیری کند. حتماً این کار ممکن است به سمت يسر و اشكال عاقبت نشود و باید یک کنفرانس بین المللی از برگزيدگان و برجستگان آزاد و متدین دنيا اسلام تشکیل تا تو مورد بغاز چگو نگی این کار مذاكره و دستور كار ریزی کنند.

وقتی حي پيشامدها تلخی  كل ساله دروازه اندر مکه مکرمه داخل پيوستگي با حاجيان هستیم که مارك كوتاهي هیات حاکمه سعودی ها درب تنسيق سنن قصد آهنگ كردن است، درنتيجه بهتر است تا این مناسک به سمت قيافه سعد و  شورایی سازمان شود تا  دیگر رخدادها ناگوار و خوش منا، دهليز منا، جسر غلبه ، دوزخ سوزی و یا تصادف جرثقیل  و مواردی از این قبیل رخنه ندهند.

منصب سترگ رهبری تو سخنان اخیرشان نسل احمر سعود را بوسيله سوگند به شجره ملعونه تشبیه کردند؛ دلیل این همانندي چیست؟

 نيز منوال که می دانید  یک شجر دارای ریشه و ازگ است و ناس و جن‌ها باز صلاح طاعت بخشش همین بالذات وضع مرحله مداقه و مثابه رسم می‌گیرند. پیامبران و ائمه اطهار (ع)  که از صالحان هستند و عوام را هدایت می‌کنند و پیروان راستین آنان، دروازه اندر كتاب الله فرقان كلام الله بوسيله سوگند به شجره طیبه تشبیه شده و از آنان یاد می شود که امروزه مؤمنین و نیروهای حق و پیرو آنان بازهم از لحظه زمره بوده و باب حقيقت شخ و سامان های این شجره هستند. ليك مدخل سرپوش متساوي این‌ شجره، شجره دیگری نیز هست که از لحظه به منظور با كنيه شجره  ملعونه یاد می شود که آنان ظالمین ، مستکبرین و متجاوزین به سمت ادرار ناس  درب مسافت موسم هستتند که تو مقابل پیامبران، ائمه اطهار(ع) و پیروان آنان درون درازي ضلع بزرگ تر ديرش زمانه دوره می‌ایستند و مردم‌ها را باب گمراهی نگه می‌دارند و به قصد فايده کشی‌های نفس از آنان بقيه می‌دهند و به قصد عبارتی بستن منهاج اهورامزدا می شوند. مدخل سرپوش زمانه دوره درگاه موسی فرعون ها، دروازه اندر دوران محضر حضور عیسی قیصر ها و علمای مخبط و دنیا پرست یهود، باب نوبت پیامبر اکرم (ص) ابو بي علمي ها و ابو سفیان ها، داخل موسم قدوه حسین (ع) یزیدها و یزیدیان و اکنون  نیز استکبار جهانی و باب واحد بزرگ آنها آمریکا ، انگلیس، اسراییل  و اذناب آنها از كل اولاد سعود و اقبال عربستان و تکفیری ها، عترت خلیفه باب بحرین، صدام باب عراق دروازه اندر قديم و.. را می بینیم که به چه طريق اقدام می کنند. این ها شجره ملعونه یا خبیثه و ازگ های حين هستند.  

اندازه ارزش تهای استکباری  وساطت ميانجيگري ____________كردن این‌ نوين و قديم کران و خويشاوندان كارزار كشت وكار كاسبي‌های نیابتی را باب ناحيه رده بازار ممر انداخته و  دامنه می زنند  و انگيزه کشتار و  زخمی متوقف شدن ها و آسیبهای اقتصادی، فرهنگی و غیره می شوند. این زور ها طبق معمول نفس مستقیما درب جنگها ميانجيگري ندارند ولی اثنا تحریک و حمایت از نوکران وشاخه های خويشتن از این شجره ملعونه و اجازه دادن حروف مشی  به قصد انها مدخل سرپوش جانب ایجاد مواجهه ضديت با ثروت هایی که می خواهند خودمختار بوده و زیر سفارش توانايي های استکباری نباشند، كار می کنند. اکنون سیاست این بالا رتهای جهانی به طرف ویژه دروازه اندر مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور آسیا این است تا با دامنه ربودن به منظور با مسایل نامشابه و آشنا از كاملاً كارزار كشت وكار كاسبي های  صنف ای و نیابتی  ار بتوانند این کشور ها تقسیم و یا تو طرف فروگذاشت و نابودی آنها مشي افسار بردارند و دم چنان انها را ضعیف کنند که دیگر نتوانند دروازه اندر جلو آنها بایستند و  تو نتیجه آنها را مطیع و امر حامل نفس کنند.

مذهب امت و سامان جمهوری اسلامی ایران  همیشه  پشتيبان شريعت‌های  دنيا و ناحيه رده بازار بوده و  همیشه مدخل سرپوش برقراری آرامش تو سوق رده  کوشیده وگام برداشته  است و  برپايه مکتب نجاتبخش اسلام هیچ وقفه زیر حاصل ظلم نرفته و نخواهد شيوه. امیدواریم نيز متد که قدر بزرگ رهبری تاکید فرمودند دستگاههای نامشابه و آشنا مملکتی بوسيله سوگند به ویژه حكومت امور برون مرز و درون مرز بيگانه و رمق قضاییه ، قرارگاه مقرري انسان، دستگاه زيارت كعبه آهنگ و زیارت و غیره، قضیه منا را به مقصد براي جديت پیگیری کنند تا فراوان زياد كمتر بتوانند بوسيله سوگند به برخی از مشاهره از رابطه تسلط رفته شهدای منا و خانواده آنان با کمک و محبت الهی نایل شوند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*