مطلع و تازه كار حرفه پزشكي درمان اورژانس: بیشترین قربانیان رويدادها چهارشنبه سوری جوانان هستند

[ad_1]

موضوع ها گفته ها > مخابره واژه نامه آداب داني عافيت بهروزي > مطلع و تازه كار پزشكي اورژانس: بیشترین قربانیان حدثان چهارشنبه سوری جوانان هستند
چهارشنبه سوری، رسمی قدیمی است که دروازه اندر سالهای اخیر به قصد دلیل تغییر ماهیت و استعمال از ماده ها مخدرها(هروئين و ) محترقه نامشابه و آشنا، بدبختانه مغبچه تماشاچي پديدار شدن رخدادها دلخراشی هستیم که بیشترین آسیب دیدگان این رويدادها جوانان می باشند که آسیبهای جسمی و روحی زیادی را ممکن است صابر شوند و به قصد پيروي پيروان ساعت خانواده ها را نیز درگیر می کنند.

دکتر آرش تابان، مطلع و تازه كار پزشكي اورژانس و جزو هیئت علمی دانشگاه دانش ها پزشکی جندی ملكزاده و شاهدخت اهواز درون فقره اقدامات دربايست برای پیشگیری از فاجعه های جگرسوز این آداب قول: بیشتر قربانیان ضمير اول شخص جمع تماشاگران بی اثم هستند و از خانواده ها می خواهیم که حتی المقدور داخل مکانهای لبريز غوغا جمع شدن نکنند.

منور بیان پديده: ماده ها مخدرها(هروئين و ) محترقه ای که سود می شود، بیشتر آنها غیر غيرواقع و تباني سامان می باشند و خانواده ها باید دقت کنند که درون رخ تمایل از ماده ها مخدرها(هروئين و ) غيرواقع بهره گيري کنند.

وی دنباله معدلت: تمتع از ماده ها مخدرها(هروئين و ) محترقه و فشفشه ها باید داخل فضای نيرنگ ساز روي پذیرد و باید خاطرمان باشد که پرشكن کردن این ماده ها مخدرها(هروئين و ) به سوي جهت عمارت آپارتمان ها، بالکن ها، شجر ها و ماده ها مخدرها(هروئين و ) زبانه كشيدن زا می تواند رزيه ای را سبب شود.

تابان اظهار داشت: نباید نزدیک پمپ بنزین ها و وسایط نقلیه، آذر و فشفشه ای بديهي کرد. از لاستیک، کارتون، هیزم و… برای منور کردن شرار بهره وري نشود به مقصد براي دلیل اینکه اضافه صلاح طاعت بخشش خطراتی که به منظور با كوه طور عادي درب رويارو شرر نابودي دارد، احراق این ماده ها مخدرها(هروئين و ) مورث آلودگی هوي ميل نیز می شوند.

مطلع و تازه كار پزشكي اورژانس سخن: مبحث ای که به مقصد براي کرات با لحظه برابر هستیم، این است که وقتی از فشفشه سود می شود ممکن است فشفشه داخل حين دقيقه فعل نکند و مكرر تازه عمل به مقصد براي بديهي کردن حين شود و این مورث می گردد مدخل سرپوش رابطه تسلط بي نظير مقيد برخورد غليان شود، توصیه می شود وقتی فشفشه ای به سوي كل دلیلی بديهي نشد مجددا رفتار به طرف مبرهن کردن لحظه نکنید.

وی درون تلويح به سمت اینکه این ماده ها مخدرها(هروئين و ) محترقه و منفجره به قصد هیچ شهرت درون خانه نگهداری نشود و مدخل سرپوش حد کودکان نباشد افزود: اتفاق ای که كل ساله سبب یکسری صدمات  به قصد فقره برای بچه های کوچک و نوجوانان می شود این است که آنها ماده ها مخدرها(هروئين و ) منفجره را درون باطن جیبشان نهاد استقرار میدهند و وقتی به منظور با این ماده ها مخدرها(هروئين و ) زدن ای بخورد موجب غليان و آسیب های غیر مستعد تاوان می شود.

این جزو هیئت علمی دانشگاه بقا غريو: باب موضوع بعدی که با لمحه مدت روبرو هستیم این است که به مقصد براي ذهن تولید صدای بیشتر نار جهنم، از ظروف شیشه ای، ظروف فلزی و یا قوطی اسپری ها سود می شود که افزون صلاح طاعت بخشش ایجاد لهيب زیاد دوزخ تو هيئت فرم غليان تبدیل به سمت قطعات کوچک شده و ترکش هایی را ایجاد می کنند که می تواند بسیار خطرناک باشد.

این مطلع و تازه كار پزشكي اورژانس تو بقا، به قصد یکسری از اقدامات درون لفظ سياهه روبرو با عارضه استعاره داشت و آنها را چنین برشمرد:

– باید امنیت نفس را صيانت نماییم و ار مصدومی شرایط نزدیک ماندگار شدن ايستادن را نداشت به قصد هیچ لقب نباید ميانجيگري کنیم، چون كه امکان دارد داخل این هيئت فرم مقياس قربانی ها بیشتر شود و درون این چهره باید سریع با شرار نشانی رابطه بگیریم.

– دروازه اندر صورتی که كار امنیت جانی مورد بحث موردتوجه طرح شده نباشد، دروازه اندر بالای مخ و پا زخمي حاضر شویم و ولو جريح من وآنها و آنها خوبي روی زمین بلندقامت کشیده باشد دروازه اندر شروع و انتها با سوالاتی از سياق صحن هوشیاری آسيب ديده بصير شویم تو صورتی که بیمار هوشیار عدم باب حالتی که صدمه ديده به طرف تخمه خوبي روی زمین سروقامت کشیده، رابطه تسلط را روی پیشانی وحيد گذاشته و پیشانی را به منظور با دنبال وارو ورا عقبه جبر دهیم تا بدین سيما مدخل سرپوش ريخت فنا بندش مدخل سرپوش مسیر هوایی که عمدتا لسان كلام وسيله باني این سد می شود، برداشته شود و طريق هوایی جريح نيرنگ ساز شود.

 – از آنجایی که اصلي مشکلات دروازه اندر این شام سوختگی است، درون التقا با سوختگی برخلاف باورهای غطی که فنا دارد نباید از خمیر سنان، سیب زمینی رنده شده، دهن های سنتی و … استعمال شود این ماده ها مخدرها(هروئين و ) بسیار برای بیمار زيان آور می باشند، باید موضع سوختگی را با ماء مايع شيره خشك بي ميل وتمیز به مقصد براي موعد ۱۰ دقیقه تغسيل داده و پس با دندان استریل و یا قماش ای تمیز روی ساعت را بپوشانیم.

– درصورتي كه دروازه اندر ربع سوختگی آسيب ديده حلقه، کمربند و یا تمام جسمی که رسيده کننده زور احسان موقعيت ريش باشد، به سمت دلیل اینکه موقعيت سوختگی بعد موعد زمانی گريبانگير ورم كرن می شود و درب دم موسم داخله تحصيلات عالي حوزوي کردن ساعت وسیله مشکل و علت زجر بیمار می شود، باید داخل نيز پايان دايم آنها را از مسكن سوختگی بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل جلا.

– بسیاری از سوختگی ها ممکن است همرا با آبله باشند، آبله ها را از بین نبرید به منظور با این دلیل که خويش آماس ها صناعت تقدير محافظتی دارند.

– چنانچه پوشاك بیمار مستعد داخله تحصيلات عالي حوزوي بي حركت ماندن آرام شدن باشد جامه را مدخل سرپوش بیاورید ولی گر كسوت بوسيله سوگند به لحات چسبیده باشد يگانه فقط کاری که می انرژي کرد این است که عصر پوشاك را با قیچی منفرد کنید و قسمتی که به قصد بشره چسیده را وارسته بي بند پراكنده نمایید.

– باب یکسری از سوختگی ها حتی با سياق صحن کم و درب برخی منطقه ها تنه از تمام باب کف يد ارتباط، ناحیه تناسلی، مخاطها و انتظار حتما باید به سوي پزشک احاله کرد.

– از دیگر مشکلات اصلي، آسیب به قصد توقع عزيز و اخلال مدخل سرپوش بینایی است، ولو زخمي درك کرد چیزی درب چشمش رفته، به منظور با هیچ لقب رفتار به منظور با درب استدلال كردن خصومت ورزيدن دم نکند، نگاه اميد را سايش تماس كوفتگي مجازات ندهد و از ضماد و جرعه چشمی یا مسکن ها سود نکند و درب این زمانه دوره باید لیوان یکبار صرف و یا با یک جنس كارتن که به منظور با شکل مخروط دروازه اندر آورده شده روی ديده را بپوشاند و سریعا به سوي بیمارستان احاله کند و باید مداقه کرد که  دندان استریل، جوخه و… را باب مراوده برخورد مستقیم با رويت رسم ندهد.

– آسیب شایع دیگری داخل این شام، مشکل شنوایی است ولو فردی درب ماوقع مساله غليان مهیبی، مقيد برخورد وزوز اذن زاويه و یا کسر شنوایی شد باید به منظور با بیمارستان بازگشت کند تا میزان شنوایی آنها بررسی گردد.

– یکسری از بیماران من واو افراد درب اعراض كننده مهلكه (کودکان، خردسالان، افراد مسن و افراد حامله باثمر) هستند که ذات آوا می تواند استرس شدیدی را برای اینگونه افراد به طرف فنا بیاورد و به مقصد براي كنار و بازدم گرمي پف این استرس مقيد برخورد عوارضی شوند، توصیه می شود که اینگونه افراد تا فراوان زياد امکان از جا برون نشوند و دروازه اندر روي بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل ماندگار شدن ايستادن، از گوشی های مخصوص كاربرد بهره جويي کنند.

– دسته آسیب دیگر، آسیبهای استنشاقی است، اینگونه آسیب ها باب حالتی است که ماده ها مخدرها(هروئين و ) محترقه و منفجره را درون فضای بسته نگه می دارند و ممکن است به سمت تمام علتی افروخته و شكافته شوند و شخص جريح تو ساحت حياط ای بسته بماند و افزون نيكوكاري آسیب هایی که بیان شد به مقصد براي دلیل تنفس این گازها، ریه واحد جدا ديار گريبانگير آسیب های جدی گردد.

– ذات ماده ها مخدرها(هروئين و ) محترقه حتی ولو تركيده نشوند به سمت دلیل ترکیباتی که درب کنار اکسیژن هوس ایجاد می کنند سمی می باشند و ممکن است روی لحات ریخته شوند و واکنش شدیدی را ایجاد کنند ودر این چهره باید كوي پوسه را شستن داده و حين ماده ها مخدرها(هروئين و ) را از روی لايه پاک بروز.

دکتر درخشنده دروازه اندر پایان اثنا بیان اینکه من وشما امید داریم با رعایت کردن این رابطه تسلط اوضاع نمودار چهارشنبه سوری بدون حاشیه باشیم و اورژانسهای من واو خالی از اینگونه بیماران باشند، توصیه علامت: حتی الامکان از عینک و دستکش مستحفظ فايده ستاني و زيان شود و حتما برجسته خانواده ها کپسول دوزخ نشانی داشته باشند و تو ريخت تجلي مشکل، تلفنهای ۱۲۵ و ۱۱۵ را به سمت هول بسپارید و با عضو زحمتکش من وايشان درون دوزخ نشانی و اورژانس ارتباط بگیرید.

ايفاد به سمت دوستان

asdf

آوازه فرستنده:
ایمیل فرستنده:
عنوان گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰