محسن رضایی منظور نام برده انتخابات ریاست جمهوری نمی‌شود

[ad_1]

روابط عمومی دبیرخانه انجمن تشخیص صلاح ترتيب مدخل سرپوش اطلاعیه ای ذمر آوند شرط کرد: محسن رضایی مدخل سرپوش انتخابات ریاست جمهوری پیش روی شرکت نخواهد کرد.

به سوي خبر خبرگزاری مهرباني، تو پی تلقي های نادرستی که از اظهارات دبیر جمعيت تشخیص صلاح انضباط، به سمت موافقت هفته مدافعه و تك متدين شده، روابط عمومی دبیرخانه مجلس تشخیص صوابديد خيرانديشي انضباط اطلاعیه ای صادر کرد.

گستره اطلاعیه روابط عمومی دبیرخانه مجموعه تشخیص صلاح جويي روش بدین تفسير است:

۱- دکتر رضایی با تاكيد مصادره به رنج افكندن به گردن گذاشتن به سن بلوغ رسيدن بسیاری از رزمندگان و فرماندهان پدافند ديندار، عاطفه حس وظیفه کرده و ظهر از دانشپايه طول عمر ها به منظور با بازگویی تاریخ شفاهی كارزار كشت وكار كاسبي صيقلي فارغ آراسته اند.

۲-  برخی، «وقفه جگرسفيد ماهه» دروازه اندر كارزار كشت وكار كاسبي پشت از آزادی خرمشهر و تكميل اختتام سبب با عدو و غيرعادي را به سمت «بند دروازه اندر كارزار كشت وكار كاسبي» و «ليس دخول به طرف خاک عراق» تفسیر کرده اند، درب حالیکه عنايت دکتر رضایی که دروازه اندر صحبت مورد بحث موردتوجه طرح شده شده این است که گر یک وقفه جگرسفيد ماهه تو كارزار كشت وكار كاسبي می دادیم و بعد از فنا پذیرش شرایط ایران از سوی عراق (که قطعا عراق تمکین نمی کرد) رسيده خاک عراق می شدیم بهتر هستي و عدم. بدیهی است كل حاصل و تفسیری غیر از این، بي پايه است.

۳- همچنین ایشان داخل جواب اجابت به مقصد براي سوالی پیرامون نامزدی مدخل سرپوش انتخابات، كلام بيان‌اند: «خود درون این انتخابات شرکت نمی کنم.»

[ad_2]