ميوه تراریخته دروازه اندر کشور کشت نمی شود

[ad_1]

محصول تراریخته در کشور کشت نمی شود

زنجان-ياور وزیر سلامت و چاره حرف: ميوه تراریخته درب کشور کشت نمی شود.

به طرف اعلان گزارشگر نيكي و عتاب، رسول دیناروند شب چهارشنبه درب دسته خبرنگاران زنجان اظهار داشت: تا جایی که من وآنها و آنها تو حكومت حفظالصحه علم داریم هیچ نتيجه خرمن تراریخته ای دروازه اندر ایران کشت نمی شود.

وی بقيه عربده: درب موقع محصولات تراریخته، درب ایران تاجایی که بينايي دارم حاصل ترا ریخته ای کشت نمی شود، تنها مگر لاغير ۲ سود بلال و سویا و مشتقات آنها که تراریخته هستند، مطلع می شوند.

دیناروند با بیان اینکه درو دخل تراریخته محصولی است که دارای تغییرات ژنتیکی شده است، افزود: وحيد كورس دور كالا بلال و سویا و مشتقات مدخل سرپوش کشور اهل نمی شود.

يار وزیر حفظالصحه و شفا با بیان اینکه لزوما هیچ نتيجه خرمن تراریخته زيانمند و خطرناک نیست،یادآور شد:كل توليد تراریخته با هدفی دستخوش تغییر می شود که می تواند مثبت یا منفی باشد. باید بررسی علمی داخل این مورد بغاز سيما گیرد.

دیناروند به منظور با واژه سازش ياور خسروی دیجیتال اشارت کرد و گفتار: غيرمجاز اینترنتی علاج زهر تو کشور من وشما بخش تازه ای نیست و مدخل سرپوش سياق صحن دنیا مورد بحث موردتوجه طرح شده بوده است. پلیس برنا مدخل سرپوش کشور توانایی ارتباط اجتماعی کودک
با پلیس بین الملل  برای مواجهه ضديت با این بخش همکاری دارد.

دیناروند با بیان اینکه مسوولان دروازه اندر حكومت سلامت به طرف مساؤل توجه علمی دارند، تاکید کرد: کمبود داروهای بیماران ممتاز و شاق العلاج، مدیریت شده و مدخل سرپوش فراوان زياد كاردان پذیرش است و بوسيله سوگند به كوه طور باب ۳۰ خامه کمبود دارویی داریم و با يكسره خالص مجرد و مقيد مجاهدت ها، كامروا به سمت کاهش عده آنها به طرف ۲۰ كلك نشدیم.

هم دستي طعام و داروی حكومت حفظالصحه و تداوي از ذخیره مناسب علاج زهر مدخل سرپوش کشور شايعه انصاف و اظهار داشت: میزان ذخیره علاج زهر تو کشور برای هشت ماه کافی است.

دیناروند با بیان اینکه محدودیتی برای تولید داروهای کمیاب نداریم، افزود: انسان باید بوسيله سوگند به تولید اندرون تكيه کرده و از ساعت حمایت کنند.  برخی بی اعتمادی ها سودی برای کشور ندارد. سیاست کشور حمایت از تولید در است. از ديدن بین المللی نیز داروهای تولیدی کشور مورچه نمل تایید تشكيلات جهانی است.

دیناروند به طرف هرآينگي اجبار مراقبت به منظور با محصولات تولیدی پاره کشاورزی باب فقره بهره وري معيار سم ها کشاورزی،تاکید کرد:سرانه استعمال از سم ها کشاورزی کشور بالا نیست. اشکال خواص مواد غذایی
کار من وتو فنا استفاده تاثيرگذار و هدفمند سم ها است.

وی با بیان اینکه پزشكي سنتی داخل ایران ضعیف است،افزود:رغبت مردمی باب این فقره پایین بوده و مطلع و تازه كار تو لحظه کم داریم.

رئیس دستگاه قوت و داروی حكومت سلامت، چاره و تعليمات پزشکی نازك دل و بي تفاوت توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن رسانه‌ها و آدمي انتساب به سمت مقدر بیماران شاذ  را آرم‌دهنده عواطف بالای نفوس و پري ایران شهرت کرد و حرف: ثروت شان قدر محدودی دارد و باید این حرمت را دروازه اندر تمام کشور تقسیم کند، با این زمان حال و ماضي شان قدر خاصی برای چاره، مدیریت بیماری و کنترل مشکل بیماران طريف، برجسته و غامض‌العلاج باب ديد غمگين است.

دیناروند افزود: از تیرماه سالجاری نيكويي و سيئه صدق بالذات آشتي‌های وجه عبوس صبر است که زخم بندي‌های تخصصی بیماران EB رایگان عاقبت شود و بنيادگر است تو ۱۰ دانشگاه مرشد مركز پيشوا کشور، لینک‌هایی برای خدمت ها‌دهی بوسيله سوگند به این بیماران و تحویل و توزیع بسته زخم بندي تخصصی پیش‌بینی شود.

وی امتداد فرياد: زخم بندي تخصصی این بیماران تا شهریورماه تامین شده و فرآیند تحویل این زخم بندي برای مهر نیز از هفته آینده اول می‌شود.

يار وزیر حفظالصحه، مداوا و درس پزشکی سخن: زخم بندي تخصصی بیماران EB تا شهریورماه تامین شده و فرآیند تحویل این زخم بندي برای مهر نیز از هفته آینده فاتحه می‌شود و نباید دلواپس این قضیه حيات.

 دیناروند افزود: افرادی تو کشور داریم که بیماری‌های نادری از كل EB دارند و کنترل این بیماری‌ها هزینه بالایی را درون بردارد و این درون حالی است که نزدیک به مقصد براي ۴۰۰ آدم مبتلا به سمت بیماری EB دروازه اندر کشور درج شده است.

محصول تراریخته در کشور کشت نمی شود

[ad_2]

محصول تراریخته در کشور کشت نمی شود