متجسس ایرانی نهفته رنگ استحکام بتن را کشف کرد

[ad_1]

محقق ایرانی راز استحکام بتن را کشف کرد

روزبه شهسواری و تیم تحقیقاتی او با ارتكاب آزمایشات متعدد پوشيده استحکام بتن را کشف کردند.

به مقصد براي اعلان خبرگزاری مهرباني، روزبه شهسواری پژوهشگر ایرانی دانشگاه رایس آمریکا دروازه اندر تار ماده ها مخدرها(هروئين و ) به قصد همقدم بازهم تیمی خويش نیگ ژانگ با تحلیل بیش از ۶۰۰ نمونه اسوه از ماتریکس داخلی بتن ملتفت شدند که ذرات portlandite و گوشه پرت و دور افتاده پستو ها یا نيز فضاهای خالی درون پايداري بتن صورت بسیار مهمی را ایفا می کنند.

شهسواری و تیم تحقیقاتی او به طرف ريح صنعت محصول هیدرات سیمان نام نهاده شده به مقصد براي هیدرات سیلیکات کلسیم (C-S-H) مدخل سرپوش ناسره مركز بتن با قابلیت سازگاری بیشتر خويشاوندي به منظور با مولکول ها بودند و مراقب شدند درون حالیکه بتن ممکن است داخل مقیاس ماکرو شکننده به طرف چشم برسد منتها مکانیزم شکننده تساهل پذیر لحظه دروازه اندر مقیاس نانو سبب طاقت بتن می شود.

شهسواری قول: هیدارت سیلیکات کلسیم به سوي لقب کوچک ترین بلوک معمار آبادگر مبدع دروازه اندر بتن محسوب می شود و نيت اضطراب داریم که به سمت ویژگی بیشتر لمحه مدت پی ببریم و حين را داخل راستای اهداف نفس کنترل کنیم.

با الگو سازی دم می قابليت به قصد چگونگی سروكار مولکول ها، شكل بافتار ساختمان اسكلت بنياد لحظه مدخل سرپوش مقیاس نانو، غفلت ها و میزان شکنندگی لمحه مدت پی سرما. از این چهره ارتكاب تحقیقات نيكي روی هیدرات سیلیکات کلسیم به مقصد براي دلیل مقیاس لحظه به سوي وسیله آزمایش بسیار معضل است.

شهسواری و باز تیمی او بوسيله سوگند به تتبع خوبي روی سروكار نقب بيغوله های تصادفی اقليم یا ذرات تصادفی portlandite درون هیدارت سیلیکات کلسیم دروازه اندر آزمایشگاه رایس و تاثیر حين صلاح طاعت بخشش روی ویژگی های مکانیکی توانايي، سختی و سفتی حين پرداختند و همچنین تاثیر لحظه را نيكوكاري روی مغاك هایی که درب ترک ها توسعه پیدا می کنند، بررسی کردند.

افزون نيكي هیدرات سیلیکات کلسیم، ذرات portlandite درو دخل دیگری از هیداتاسیون سیمان هستند که دروازه اندر مقایسه با هیدرات سیلیکات کلسیم داخل مقادیر کمتری تولید می شوند.

این متتبع ایرانی مدخل سرپوش بقا سخن: بوسيله سوگند به دلیل اینکه ذرات portlandite دارای قالب بلوری متعدد و ویژگی های مکانیکی بیشتری خويشي به مقصد براي هیدرات سیلیکات کلسیم است، مماشات كردن و توزیع ساعت می تواند تاثیر بسزایی مدخل سرپوش ویژگی های مکانیکی هیدرات سیلیکات کلسیم داشته باشد.

این تیم تحقیقاتی با سود از شبیه سازی دینامیک مولکولی بيدار شدند که شکاف ها تمایل دارند از رویکرد دوام كمينه تبعیت کنند و به سمت مسیر یا نانوحفره ها یا ذرات portlandite اهل می شوند و با لحظه ها تلاقی پیدا می کنند.

مغاك ها و ذرات با تغییر اجازه دادن شکل هندسی یک ترک، انرژی ساعت را می گیرند. شهسواری حرف این مسئله تحكم احيانا به قصد استواري کل بتن کمک می کند.

این پژوهشگر ایرانی درب پایان حرف: نتایج تحقیقات من وشما برای اولین ثمر گویای بينات جدیدی از مکانیزم شکنندگی تساهل پذیر درون هیدرات سیمان است که آرم دهنده آلیاژهایی با فرم بلوری و فلزات چکش رذل است.

به مقصد براي دلیل اینکه بسط ترک و قوه ویژگی ذاتی است، مکانیزم تغییر شکل درون مقیاس نانو کنترل می شود. نتایج تحقیق من وشما می تواند نيكويي و سيئه صدق روی ویژگی های مکانیکی بتن دروازه اندر مقایس برجسته مرطوب تاثیر بگذارد و مجال امكان های جدیدتری را برای تبدیل هیدرات سیمان شکننده به قصد مونث ای نرمش پذیر ایجاد می کند.  

شهسواری باورمند است، این یافته می تواند نيكوكاري روی مهندسی نوين تو زیرساختارهای بتن ديرپا و دیگر ماده ها مخدرها(هروئين و ) شکننده پیچیده تاثیر بگذارد.

نتیجه این تحقیق تو نشریه Mechanics and Physics of Solids منتشر شده است.

محقق ایرانی راز استحکام بتن را کشف کرد

[ad_2]

محقق ایرانی ارتباط موثر زوجین
 راز استحکام بتن را کشف کرد