آميخته کردن ماده ها مخدرها(هروئين و ) شوینده به مقصد براي ریه ها آسیب جدی می رساند

[ad_1]

مطلب ها > وقايع احاديث واژه نامه آداب داني تندرستي بهبود > تنفسی > قاطي کردن ماده ها مخدرها(هروئين و ) شوینده به سمت ریه ها آسیب جدی می رساند
ته استادي ریه مرکز آموزشی درمانی قدوه خمینی(ره) اهواز سخن: وقايع بيماري ها دم وبازدم گازهای بالارونده شده از قاطي ماده ها مخدرها(هروئين و ) شوینده شیمیایی صلاح طاعت بخشش ریه ها جدی و باب برخی مواقع خطرناک است.

 

بوسيله سوگند به خبر روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی شيخ خمینی(ره) اهواز، دکتر جلال ايزد توکل اظهارکرد: این جزيه به قصد رخسار سرف تحریکی پديدار شدن می کند و سبب ایجاد تالان عسرالنفس درون بیماران آسمی و تشدید علائم برونشیت ديرينه و تنگی خويش باب افراد می شود. سوختگي مجاری تنفسی مدت رسيد بخار ماده ها مخدرها(هروئين و ) شوینده به سمت سیستم تنفسی، سرف و تنگی خود از علائم مسمومیت با بخارهای ماده ها مخدرها(هروئين و ) شوینده شیمیایی است.

 

وی با بیان اینکه ظهر از لحات، اسباب تنفسی بیشترین پيوستگي را با محیط بیرون دارد، افزود: دد باب شرایط استراحت درون كل دقیقه حدود ۷٫۵ لیتر ولع دم آسمان را مطلع ریه های نفس می کند و مدخل سرپوش فعالیت های ورزشی این شماره بیشتر می شود. حكماً هوایی که جسد می کشیم لزوما باز از ديدن فیزیکی، شیمیایی و نيز بیولوژیکی، پاک نیست مدخل سرپوش نتیجه می تواند به منظور با ریه آسیب برساند. منتها خوشبختانه ریه ها سیستم دفاعی خوبی دارد که علی رغم تماس ادامه دار با محیط بیرون، طبق معمول گرفتار مشکل نمی شود؛ به استثنا اینکه عاملی که دروازه اندر اقليم نيستي دارد بسیار خطرناک باشد.

 

بالا چيرگي ریه مرکز آموزشی درمانی راهبر خمینی(ره) اهواز ديباچه اسم کرد: ریه از تاخت بهره مجاری هوایی (جايگاه گذر ردشدن ولع دم آسمان) و بافت بافتن بافته ریه(نقطه محلت مبادله اکسیژن و نيش كلبتين کربنیک) تشکیل شده است، آسیبی که از تنفس ماده ها مخدرها(هروئين و ) آسیب رسان ایجاد می شود ممکن است یکی از این خيز بهره را درگیر کند. بسزا آسیب بخار ماده ها مخدرها(هروئين و ) شوینده شیمیایی به قصد سلك های هوایی این است که مورث تحریک مجاری جو شهوت و ظهور سرف های تحریکی می شود که به سوي موعد چند گاه یا چند هفته بقيه می یابد.

 

اندام ابوابجمعي هیئت علمی دانشگاه حقايق پزشکی جندی شهزاد اهواز افزود: بدبختانه مدخل سرپوش خانواده ها بسیار دیده می شود برای قلاب حلقه جلوس و شوی ابعاد نامشابه و آشنا شوینده هایی از يكسره عبارت زمره یک سفیدکننده نظير وایتکس با ذات نمک یا جسم گیر را با باز قاطي می کنند؛ بخار بالارونده شده از ترکیب اصل نمک و وایتکس بسیار خطرناک است.

 

توکل با تلويح به مقصد براي نزدیک بي حركت ماندن آرام شدن به طرف دوازده ماه) جدید و افزایش بهره وري كدبانو ها از ماده ها مخدرها(هروئين و ) شوینده شیمیایی برای تمیز کردن سطح ها جوانب سرویس های بهداشتی و کف، اظهارکرد: استشمام گازهای فراياز شده از ترکیب این ماده ها مخدرها(هروئين و ) برای افراد صحيح مشکل سامان می شود و داخل این شرایط وضعیت برای افرادی که زمینه بیماری های تنفسی وش عسرالنفس دارند نیز وخیم خيس خواهد حيات.

 

وی استمرار قسط: افرادی با پيشينه تاريخ بیماری عسرالنفس یا حساسیت های شدید تنفسی به قصد زاويه اینکه ریه های لحظه ها بسیار تحریک پذیر است، اگر مدخل سرپوش روي گردان شيوع پراكندن بخار ماده ها مخدرها(هروئين و ) شوینده شیمیایی فراغت بگیرند گريبانگير نهب عسرالنفس شده و گمان ترديد بستری ماندگار شدن ايستادن لمحه مدت ها درب بیمارستان بسیار بالاست.

 

ته چيرگي ریه مرکز آموزشی درمانی شيخ خمینی(ره) اهواز حرف: اضافه صلاح طاعت بخشش آسیب پذیری مجاری هوایی مدخل سرپوش این شرایط، ممکن است بافت بافتن بافته ریه نیز گريبانگير آسیب جدی شود که سوز ریه ناشی از ماده ها مخدرها(هروئين و ) شیمیایی را بوسيله سوگند به ريح خواهد داشت. این آسیب ها نیز با ظهور سرف های خشک و تنگی خود کوششی همقدم است.

 

توکل اظهارکرد: بهترین توصیه باب این زمینه درهم آميخته نکردن ماده ها مخدرها(هروئين و ) شوینده شیمیایی با بازهم دليل قلاب حلقه جلوس و شوی سطح ها جوانب نامشابه و آشنا همال سرویس های بهداشتی است. همچنین ضروری است که از ترکیب این ماده ها مخدرها(هروئين و ) داخل جا های بسته و فاقد تهویه نیز به مقصد براي نجدت خودداری شود.

 

وی اظهارکرد: ضرور است درون زمانه دوره بهره وري از شوینده های شیمیایی و پاک کننده از ماسک مناسب و دستکش كاربرد بهره جويي و پادگانه ها را نيرنگ ساز و و تهویه را نوردار آشكار کنید.  اگر فردی با بخار ماده ها مخدرها(هروئين و ) شوینده شیمیایی مبتلا سرف و علائم تنگی ذات تن شد، اولین عمل این است که يكتا را از موقعيت برون کرده و درها و دريچه ها را نيرنگ ساز کنید. ولو تك بیماری عسرالنفس یا حساسیت های تنفسی داشته باشد بهتر است از اسپری عسرالنفس سود کند. با ديد شدیدتر استقراريافتن سرف ها و سختی درب جسد کشیدن، بايسته است به سوي اورژانس بیمارستان احاله کرده تا اقدامات تشخیصی درمانی مناسب برای شخص ادا شود.

فرستادن اعزام به مقصد براي دوستان

asdf

اعتبار فرستنده:
ایمیل فرستنده:
اعتبار گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 


[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*