مراقب زردی نوزادان باشید

[ad_1]

یک مطلع و تازه كار خردسالان با تاکید احسان اینکه فقدان چاره زردی درب درازي ضلع بزرگ تر ديرش تاخت وقت و شب غره نوزادی عوارضی را مدخل سرپوش پی دارد، قول: مدخل سرپوش صورتی که زردی مدخل سرپوش وقت و شب ازل و دوم نوزادی بیشتر از ۲۰ شود، ريسك پريشي مدخل سرپوش ياخته بند‌های مغزی را به سمت ريح دارد.
دکتر شکری، مطلع و تازه كار بچه ها با بیان اینکه بروز زردی باب گاه غره و دوم نوزادی خطرناک است، اظهار کرد: یکی از جهات انگيزه ها ایجاد زردی مدخل سرپوش نوزادان به مقصد براي دلیل اختلالات خونی والدین است که امروزه با تمتع از سوزن روگام پیش از زایمان از این بيماري جلوگیری می‌شود.
وی تصریح کرد: درون صورتی که زردی درون يوم دوره ابتدا و دوم نوزادی بیشتر از ۲۰ شود؛ علت ایجاد پريشاني باب حبس‌های مغزی می‌شود و درون رخسار لاوجود تداوي، نوزاد خلف از تتميم اوقات شیرخواری مبتلا پشت ماندگی ذهنی خواهد شد.
این مطلع و تازه كار خردسالان، زردی درب نهار بدو و دوم نوزادی را خطرناک دانست و حرف: زردی مدخل سرپوش نهار سوم و چهارم نوزادی به سوي سبب امحا زندان‌های شيله جنینی بوجود می‌آید که طبیعی است و دروازه اندر درازا ۳ تا ۴ نهار این مشکل ازبين بردن می‌شود.
شکری با گوشه علامت راي بوسيله سوگند به اینکه لاوجود مداوا زردی تو زمان آغاز و دوم نوزادی منتج به سمت پس ماندگی ذهنی درنتيجه از اوقات شیرخواری می‌شود، افزود: دروازه اندر صورتی که زردی کودک مدخل سرپوش تاخت زمان نخست نوزادی بیشتر از ۲۰ شود، باید اقدامات درمانی و تعویض دم خوناب پايان شود.
وی زردی باب نوزادان را ۹۰ درصد به طرف موجب اختلالات طبقه خونی دانست و بیان کرد: والدین باید به منظور با نوزادانی که زردی آنها متوسط است، بین ميثاق دعوت‌های شیر به مقصد براي آنها عصير حل نيم گرم و داغ دهند تا مایعات لاش نوزاد بیشتر شود.
این مطلع و تازه كار بچه ها داخل پایان فكر دل نشاني آيه کرد: نوع دیگری از زردی زمانی است که این مشکل داخل کودکان به طرف سبب هپاتیت و بیماری‌های ژنتیک پيدا شود که می‌تواند مشکلاتی برای کلیه ایجاد کند و این زردی نظير زردی درب بزرگسالان است.

 

ايفاد به سمت دوستان

asdf

اعتبار فرستنده:
ایمیل فرستنده:
عنوان گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۱
۰