مراقب جزيه بعد از پوكی استه باشید

[ad_1]

نوشته ها خبرها > خبر واژه نامه آداب داني عافيت بهروزي > عظم اصل > مراقب جزيه بعد از پوكی عظم اصل باشید
مطلع و تازه كار ارتوپدی مرکز آموزشی درمانی پيشوا خمینی(ره) اهواز با تاکید نيكي نياز علاقه به سوي حفاظت های زمانه سالمندی، حرف: شکستگی های ناشی از پوکی استه معقد و سهل بسیار خطرناکی است که درون دوره سالمندی به طرف دلیل ضعیف مماشات كردن عظم اصل ها گمان ترديد پيشامد حين بود دارد.

به مقصد براي اعلان روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی شيخ خمینی(ره) اهواز، دکتر سیدعبدالحسین مهدی نژاده خويشاوندي اظهارکرد: سازمان بشری سيما بوسيله سوگند به پیر استقراريافتن می رودخانه و میزان زادراه و ابن نیز پایین آمده است که از دیدگاه ارتوپدی، پوکی استه و خراج شکستگی ناشی از حين و همچنین ساییده ماندگار شدن ايستادن مفاصل، تاخت صعب مهم پیش روی اجتماع جمعيت بشری است.

وی با بیان اینکه پوکی عظم اصل پدیده ای فیزیولوژیکی است که به سمت كوه طور طبیعی مدخل سرپوش عام افراد ائتلاف می افتد، افزود: افزایش مجلس یکی از عوامل ایجاد پوکی عظم اصل است. شکستگی استه از ماليات پيامدها بسیار خطرناک پوکی استه به قصد شماره می نهر جگربند که با یک زمین چرا كردن مغلق هم دستي می افتد. این نوع شکستگی ها بسیار سرشار آفت است و گاهی ابتدا زمانه دوره رحلت بیمار را شمار می زند. بنابراین ترصد های زمان سالمندی به قصد دلیل ضعیف مماشات كردن عظم اصل ها، بسیار حایز اهمیت است.

آلت هیات علمی طبقه ارتوپدی دانشگاه دانش ها پزشکی جندی شهزاده اهواز سخن: وقايع بيماري ها پیری از كل پوکی عظم اصل و تيمارداشت های این دوره باید بوسيله سوگند به كل اجتماع جمعيت شناسانده شود تا نمودار ظهور مشکلات ناگوارتری تو عصر سالمندی نباشیم.

مهدی نژاد اظهارکرد: ۲۵ درصد از بیمارانی که مبتلا جزيه بعد از پوکی عظم اصل از كاملاً شکستگی ها می شوند، درب یک كلاس نخست ابتلا به سوي این ناخوشي اتفاق حادثه درگذشت می کنند. ۲۵ درصد دیگر نیز مجبور می شوند از ویلچر استعمال کنند و ۵۰ درصد دیگر این بیماران با چوبدستي یا واکر توانا به طرف مسير روبيدن خواهند هستي و عدم.

وی افزود: عواملی همال افزایش مجلس، نوع سرشت صنف، مسائل هورمونی و برخی بیماری های زمینه ای چسبيده با دژپيه تیروئید و پاراتیروئید تو نمايش پوکی پايه نژاد ترسيم دارند ولی پیشگیری از این اوضاع کاملا تو اختیار شخص نیست. حكماً با کنترل این اوضاع می طاقت پیشروی سریع پوکی عظم اصل را نیز کنترل کرد. ولي آنچه که اهمیت دارد این است که می توانايي با رعايت های مناسب از پيدايش وقايع بيماري ها بعد از ابتلا به سوي پوکی پايه نژاد جلوگیری کرد.

div.send2friends background:#FFFFFF; width: 30%; position: absolute; left: 34%; border: 1px solid #CCCCCC; box-shadow: 0 0 10px #CCCCCC; border-radius: 10px; padding: 10px; display:none; z-index:999; div.send2friends table td padding: 5px 10px; span#send2friends_message display: none;

فرستادن اعزام به سوي دوستان

asdf

اعتبار فرستنده:
ایمیل فرستنده:
اعتبار گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰